קובץ על יד הלכות ברכות פרק ב

קובץ על יד הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה ג
[ג] וצריך להזכיר בו"ת כו'. ובגמרא גרסינן כל שלא אמר בו"ת לא יצא י"ח ורבינו לא כתב כ"א צריך נראה משום דהטור בסימן קפ"ז כתב שאחיו ר' יחיאל היה מסופק אי לעכובא קאמר או לא לכך כתב רבינו דדעתו בדיעבד א"צ לחזור ולברך אלא דתמיה לי טובא דגרסינן בירושלמי פ"א דברכות הלכה ז' ריב"ל אמר לא הזכיר ברית בארץ מחזירין אותו כו' בשם רב אם לא מזכיר ברית בארץ מחזירין אותו הרי להדיא מפורש דמחזירין אותו ומה הוא ספיקותו של ר"י וביותר קשה על רבינו ע"ש בב"י. ונראה ליישב דהרי גרסינן בגמרא משום דאמר ר"ח אמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.