קובץ על יד הלכות אישות פרק כד

קובץ על יד הלכות אישות פרק כד

  

הלכה ב
[ב] או מחייבי לאווין וכו'. גם למ"ד כתובה מה"ת כמ"ש התוס' בכתובות דף י' ע"ש והא דלא תקנו חכמים שתפסיד גם את התוספות כמ"ש התוס' שם בכתובה דהם הפסידוה וי"ל דקנסי' לי' בדידיה כדאי' בירושלמי אם קדשה בליטרה זהב מאבד את הכל כמ"ש הרא"ש בכתובות. בחלוצה אי הוי כמו שניי' עי' ב"י סי' קט"ז ולשי' רבינו דנתינה ג"כ אינו אלא מדרבנן כמבואר באה"ע סי' ד' א"כ גם נתינה הוי כמו חלוצה דמסיק הב"י דיש לה דין שניות ועמ"ש בפ"ב משי' הרע"ב דחלוצה בכ"ג הוא מה"ת יש מקום לחלק בין נתינה לחלוצה.

הלכה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.