קובץ על יד הלכות אישות פרק כג

קובץ על יד הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] ועודה ארוסה וכו'. ובמתני' שאם מכרה ונתנה קיים והקש' הר"ן דהא בלאו תנאי נמי הכי דינא כדתנן בפ"ח עד שלא נשאת ונשאת אם מכרה ונתנה קיים מפאת קוש' זו הוכיח דהך תנאי מהני אפי' לנכסים שנפלו לה אחר שנשאת ולשי' הר"י שהביא הטור אה"ע סי' צ"ג שאין תנאי בעודה ארוסה מועיל בנכסים שנפלו לה משנשאת עי' תי"ט במתני' ד"ה שאם מכרה וכו' ובאס"ז ר"פ האשה מביא תי' זה בשם הרשב"א דרשאי למכור לכתחילה והריב"ש סתר לה דא"כ למה לא תני במתני' תמכור לכתחילה ובאמת הרא"ש כ' לשי' ר"י דמתני' דהכי אתי' כאמרו לו ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.