קובץ על יד הלכות אישות פרק יא

קובץ על יד הלכות אישות פרק יא

  

הלכה ג
[ג] וכן גדולה שבא עלי' קטן כו'. ופסק רבינו כשמואל דאמר אין מ"ע בבשר אע"ג שכ' שם התוס' ד"ה ושמואל דבלא השיר בתולים איירי וכדאמרי' בירושלמי אין בו כח ליגע בסמנין ורבינו סתם דבריו משום דמשמע בתלמודא דידן פליג בזה כמ"ש באס"ז ואפשר נמי דפי' הירושלמי אין כח לפתוח הסתום.

הלכה ז
[ז] קטן וכו' וכן גר. עי' בתוס' דף צ' ד"ה ל"ש דמשמע מדבריהם דגם גבי גר כתובתה מאתים וצ"ע דבריהם דהא גיורת גם מתחילה אין לה מאתים ועי' בתיו"ט שם במתני' ולפי"ז מ"ש רבינו וכן כו' אין הכוונה דגם גבי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.