קהלת

קהלת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10720 מקורות עבור קהלת. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 אש אוכלה, למה שאין בושתו של העולם הזה כלום אלא בושת עמידתו של העולם הבא, שנאמר (תהלים לב) על זאת יתפלל כל חסיד אליך וגו'.כ ור' יהושע אומר אמר הקב"ה לפי שהרביתי עליכם דינין אני מרבה עליכם שכר, והזהרתי אתכם על כל המצות שהיא חייכם שנאמר (קהלת ח) שומר מצוה לא ידע דבר רע, וכן כל ענין שכתוב בפרשה הזו להורג נפש, למכה שור, למבעיר בעירה, כל אחת ואחת כתבתי עונשה בצדה ושכרה בצדה, משל למלך שהתקין שני דרכים אחת מליאה קוצים ודרדרים וסיראות ואחת מליאה בושם, והעורים הולכין בדרך הרע והקוצים מוסיפים מכה על מכותיהם, והפקחים הולכין בדרך

192

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 כך אדם עושה מצות והוא בן תורה וגומל חסדים והשטן עומד ומקטרג וסניגורין עומדין כנגדו מלמדין זכות שנאמר (משלי יח) מתן אדם ירחיב לו, מה שהוא עושה עם העניים מסייעין אותו לכך נאמר (תהלים מא) אשרי משכיל אל דל.ג ד"א אם כסף תלוה את עמי, הה"ד (קהלת ה) יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו ואבד העושר ההוא בענין רע, אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו שאין בריה שאין הקב"ה מנסה אותה, העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם יכול לקבל יסורין ואינו כועס שנאמר (ישעיה נח) ועניים מרודים תביא בית, ואם עמד העשיר

193

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לב

 מלאך לפניך אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה, א"ל כי לא אעלה בקרבך אמר משה הרי אמרת מלאך ואני אומר אם אין פניך הולכים נראה דברי מי עומדים, הה"ד (שמות לג) ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי, א"ל הקב"ה חייך פני ילכו והניחותי לך, ורוח הקודש צווחת (קהלת ח) באשר דבר מלך שלטון וגו' שומר מצוה לא ידע דבר רע.ט הנה אנכי שולח מלאך, א"ל הקב"ה למשה הם מי ששמר את האבו' הוא ישמור את הבני' וכן אתה מוצא באברה' כשבירך את יצחק בנו א"ל (בראשית כד) ה' אלהי השמים וגו' הוא ישלח מלאכו לפניך ויעקב

194

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מ

 אדם הראשון= והראה לו כל הדורות שהן עתידין לעמוד מבראשית עד תחיית המתים, דור ודור ומלכיו, דור ודור ומנהיגיו, דור ודור ונביאיו, אמר לו כל אחד ואחד התקנתיו מאותה שעה, וכן בצלאל מאותה שעה התקנתיו, הוי ראה קראתי בשם בצלאל.ג ד"א ראה קראתי בשם בצלאל, הה"ד (קהלת ו) מה שהיה כבר נקרא שמו אמר הקב"ה מי שהתקנתיו מראש שיעשה המשכן כבר קראתי לו שם, מהו ונודע אשר הוא אדם, עד שאדה"ר מוטל גולם הראה לו הקב"ה כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו, יש שהוא תלוי בראשו של אדם, ויש שהוא תלוי בשערו, ויש שהוא תלוי במצחו, ויש בעיניו, ויש

195

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מד

 ולא נענה, אלא כיון שהזכיר את המתים מיד נענה שנאמר זכור לאברהם ליצחק ולישראל מה כתיב וינחם ה' על הרעה, הוי כשם שהגפן הזאת חיה ונשענת על עצים מתים, כך ישראל חיים ונשענים על האבות כשהם מתים הוי זכור לאברהם ליצחק ולישראל,ב ד"א זכור לאברהם הה"ד (קהלת ד) ושבח אני את המתים שכבר מתו כנגד מי אמר שלמה מקרא זה ריב"ל ור' שמואל בר נחמן, ר' יהושע אומר לא אמרו אלא כנגד דוד אביו כיצד אתה מוצא כשבנה שלמה בית המקדש התפלל לפני האלהים שתרד האש ולא נענה, אלא כיון שהזכיר את המת דוד אביו מיד נענה, שנאמר (ד"ה =

196

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מו

 הדברות לבד ובלוחות השניים אני נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש ואגדות, הה"ד (איוב יא) ויגד לך תעלומות חכמה כי כפלים לתושיה, ולא עוד אלא שאתה מבושר שמחלתי לך על חטייה שלך שנאמר (שם /איוב י"א/) ודע כי ישה לך אלוה מעונך.ב ד"א פסל לך, הה"ד (קהלת ג) לכל זמן ועת לכל חפץ עת ללדת ועת למות, מכאן אמרו רבותינו ז"ל ישבה אשה על המשבר תשעה ותשעים חלקים למות ואחד לחיים שנאמר עת ללדת שהוא עת למות, וכולהו עד שאתה מגיע עת להשליך אבנים (איכה ד) תשתפכנה אבני קדש ועת כנוס אבנים (תהלים קמז) בונה ירושלים ה', (זכריה ט)

197

שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מח

 שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מחפרשת ויקהל א [לה, א] ויקהל ראו קרא ה' בשם בצלאל, הה"ד (קהלת ז) טוב שם משמן טוב כמה הולך שמן טוב מקיטון לטרקלין, ושם טוב הולך מסוף העולם ועד סופו שנאמר (ד"ה =דברי הימים= א יד) ויצא שם דויד בכל הארצות, שמן טוב נופל על המת והוא מבאיש, שנא' (קהלת י) זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח, שם טוב נופל על המת ואינו מבאיש שנאמר (מ"ב =מלכים ב'= ד) ויעל וישכב על הילד, ויום המות מיום הולדו יום מיתתו של אדם גדול מיום לידתו, למה שביום שנולד בו אין אדם יודע מה

198

שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נב

 שיהא שולחנך חסר ושולחן חבירך מלא, והלך ר' שמעון והודיע מעשה לרבי, אמר לו לך אמור לה אם שולחנך חסר אני אמלאנו משלי הלך ואמר לה אמרה לו לך עמי למי שלמדך תורה, אמרה לו ר' וכי רואה אדם לחבירו לעוה"ב לא כל צדיק וצדיק הוה ליה עולם בעצמו שנאמר (קהלת יב) כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים, עולמים אין כתיב אלא עולמו, כיון ששמע כן הלך והחזיר, רבותינו אמרו הנס האחרון היה קשה מהראשון, כיון שפשט ידו להחזירו מיד ירד המלאך ונטלה הימנו, למה שאין מתן שכרה של תורה אלא לעוה"ב ליום אחרון הוי ותשחק ליום

199

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה ג

 ג'). ראה הקב"ה מה עתיד פרעה הרשע לעשות ולהכביד את העבודה על העם מעת שילך בשליחותו, וכדי שלא יטעה בדבר הודיעו הקב"ה: כך וכך עתיד פרעה לעשות בזמן שתלך בשליחותי, כדי שלא יטיח דברים כלפי מעלה. ואף על פי כן הטיח דברים כלפי מעלה, ועליו נאמר: כי העשק יהולל חכם (קהלת ז).ג, י ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים [... ואחרי כן ישלח אתכם] (/שמות/ ג'). אעשה מה שדברתי לאברהם: וגם את הגוי אשר יעבדו [דן אנכי] (בראשית טו), כדי למדוד להם כמדתם, ולכך יחזק לבם. ואחר אשר אשלם להם אל חיקם - ישלח אתכם.ג, יא ונתתי את חן העם

200

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה ו

 שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה וו, א פרשת' ו. וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' (/שמות/ ו'). הדא הוא דכתיב: ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות כי מה האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשוהו (קהלת ב). הפסוק הזה נאמר על משה ועל שלמה. על שלמה כיצד? לפי שכשנתן הקב"ה התורה לישראל נתן בה מצות עשה ומצות לא תעשה ונתן בה למלך מקצת מצות: לא ירבה לו סוסים (דברים יז), וכסף וזהב [לא ירבה לו מאד] (שם /דברים י"ז/), ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו (שם /דברים י"ז/). עמד שלמה והחכים על גזירתו של

1234567891011121314151617181920