קהלת

קהלת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10720 מקורות עבור קהלת. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יב

 עליו. אין מתבונן אין כת' כאן אלא מי יתבונן הפיקחים יודעים רימוזו והגיונו, אמר ר' חונא אם על סדרו שלרעם אי את יכול לעמוד על סדר העולם על אחת כמה וכמה אתמהא, אם יאמר לך אדם יכול אני לעמוד על סדר העולם, אמור לו כי מה האדם שיבא אחרי המלך (קהלת ב יב) אחרי מלכו שלעולם מלך מלכי המלכים הקב"ה אתמהא, אמר רב נחמן לרחישת הקנים שלא היה אדם יכול להיכנס לתוכה שכל מי שהיה נכנס בתוכה היה טועה, מה עשה פיקח אחד, כיסח ונכנס כיסח ונכנס, נכנס דרך הכיסוח ויצא, התחילו הכל נכנסין ויוצאין דרך כיסוחו, ר' נחמן אמר

152

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יג

 זכה עמל בתורה ואם לאו עמל בארץ, אשרי אדם שעמלו בתורה. המטיר י"י על הארץ אפילו אדם אין, ברית כרותה לארץ שנ' להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו (איוב לח כו).(ו) [[ואד יעלה מן הארץ] וגו'] כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא (קהלת א ז), מעשה בר' יהושע שהיו מפרשים בים הגדול, נכנסה ספינתן למים שאינן מהלכין, אמר ר' אליעזר לר' יהושע לא באנו לכאן אלא לניסיון ומילאו משם מלא חבית מים, כיון שעלו לרומי אמר להם אדריינוס מימי אוקיינוס מה הן, אמרו לו מים בולעים מים, אמר להון וחזון לי מלא לקנין מים,

153

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יד

 בו הנשמה. לפי שבעולם הזה בנפיחה אבל לעתיד לבוא בנתינה ונתתי רוחי בכם וחייתם (יחזקאל לז יד).[נשמת חיים] ה' שמות נקראו לה, נפש נשמה חיה רוח יחידה, נפש זה הדם כי הדם הוא הנפש (דברים יב כג), רוח שהיא עולה ויורדת מי יודע רוח בני האדם וגו' (קהלת ג כא), נשמה זה האופה, הוא דברייתא אמרין האופיתיה טבא, חיה שכל האיברים מתים והיא חיה בגוף, יחידה שכל האיברים משנים שנים והיא יחידה בגוף. הה"ד אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו וגו' (איוב לד יד) ר' יהושע בר' נחמיה ורבנין ר' יהושע בר' נחמיה אמר אם ישים אלהים לבו לאדם

154

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יז

 אל ביתך (יחזקאל מד ל), בלא כפרה וכפר בעדו ובעד ביתו (ויקרא טז יא), ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי (אמר) אף בלא שלום שנ' וביתך שלום (ש"א =שמואל א'= כה ו), ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי (אמר) אף בלא חיים דכת' ראה חיים עם אשה אשר אהבת (קהלת ט ט), ר' חייה בר גומדי אמר אף אינו אדם שלם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם (בראשית ה ב), ויש אומ' אף ממעט את הדמות כי בצלם אלהים עשה את האדם (שם /בראשית/ ט ו) מה כת' אחריו ואתם פרו ורבו (שם שם /בראשית ט'/ ז).אעשה לו

155

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יט

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יטג (א) [והנחש היה ערום] כי ברוב חכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב (קהלת א יח) על ידי שאדם מרבה עליו חכמה הוא מרבה עליו כעס, ועל ידי שהוא מוסיף עליו דעת הוא מוסיף עליו מכאוב, אמר שלמה על ידי שהרביתי עלי חכמה הרביתי עלי כעס ועל ידי שהוספתי עלי דעת הוספתי עלי מכאוב (ועל ידי שהרביתי בדעת הרביתי בייסורין), שמעת מימיך אומר חמור זה יוצא חמה עליה אבבית עליה, והיכן הם ייסורין מצויין אלא על בני אדם, ר' א' אין תלמיד חכם צריך התראה, אמר ר' יוחנן ככלי פשתן הדקים

156

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כ

 נשואה ללסטס אחד, כיון שבא אצל חכמים הוציא לפניהם מנורה שלזהב ונר שלחרס על גבה לקיים מה שנ' ואל אישך תשוקתך. (יז) [ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך] ר' שמלאי אמר ביישוב בת עדה אמרה לו מה את סבור שאני מתה ונברת לך חוה אחרת אין כל חדש תחת השמש (קהלת א ט), או שאני מתה ואת יושב לך היטליס לא תהו בראה לשבת יצרה (ישעיה מה יח), ורבנין אמ' התחילה מיללת עליו בקולה הה"ד ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך לדברי אשתך אין כת' כאן אלא לקול אשתך.ותאכל מן העץ הדא מסייעא לההיא דאמר ר' אבא דעכו אתרוג

157

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כז

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כזו (ה) [וירא י"י כי רבה] וגו' כי יש אדם שעמלו בחכמה וגו' (קהלת ב כא) אמר ר' יודן גדול כוחן שלנביאים שמדמין את הצורה ליוצרה ואשמע את קול אדם בין אולי (דניאל ח טז), אמר ר' יודן [בר' סימון] אית לן קרייא אוחרן דמחוור יתר מן דין ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם וגו' (יחזקאל א כו), בחכמה, י"י בחכמה יסד ארץ (משלי ג יט), ובדעת (קהלת שם שם /ב'/) בדעתו תהומות נבקעו (משלי שם /ג'/ כ), ובכשרון (קהלת שם שם /ב'/) ר' ברכיה בשם ר' יהודה [בר' סימון] לא בעמל

158

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כח

 על בריותיי ואין בריותי ממחים על ידי, אמר ר' אלעזר למלך שהיו לו אוצרות בלוסים והיו בני המדינה מליזים אחר המלך לומר עינו שלמלך רעה, מה עשה המלך, פתח להם את המאושרים שבהן ומלאו כל המדינה סריות, התחילו גורפים ומשליכים ליאור, כך אילו היו החשובים שבהן אדם אחד מאלף מצאתי (קהלת ז כח) כהדה דתנינן אלפא ליין, כך עשו, אמחה את האדם אשר בראתי. אלף דור עלו במחשבה להיבראות וכמה נמחו מהם, ר' הונא בשם ר' אליעזר בנו שלר' יוסי הגלילי תתקע"ד מה טעם דבר צוה לאלף דור (תהלים קה ח) זו התורה, ר' לוי בשם ר' שמואל בר נחמן

159

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לג

 משפטיך תהום רבה ייסורין שהבאתי על דורו לא הבאתי עליהם אלא מתהום רבה ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה (שם /בראשית/ ז יא), וכשזכרתי לו לא לבדו זכרתי אלא לו ולכל מה שיש עמו בתבה הה"ד ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה וגו'].עיר קטנה וגו' (קהלת ט יד) עיר קטנה זה העולם, ואנשים בה מעט (שם שם /קהלת ט'/) זה דור המבול, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה (שם שם /קהלת ט'/) זה הקב"ה, ובנה עליה מצודים גדולים (שם שם /קהלת ט'/) עקמן וכמנן, ומצא בה איש מסכן וחכם (שם שם /קהלת ט'/ טו) זה נח, ומלט

160

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לד

 זה נח צא מן התבה.ר' יודן מש' ר' אייבו פתח בפשע שפתים מוקש רשע (משלי יב יג) ממרד שמרדו דור המבול בהקב"ה באת להם תקלה, ויצא מצרה צדיק (שם שם /משלי י"ב/) זה נח צא מן התבה.אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח (קהלת י ד) מדבר בנח, אמר נח כשם שלא נכנסתי אל התיבה אלא ברשות כך איני יוצא אלא ברשות, אמר ר' יהודה בר' אילעאי אם הייתי שם הייתי שוברה ויוצא אלא אמר נח ברשות נכנסתי וברשות אצא בא אל התיבה, ויבא נח וגו', צא מן התיבה, ויצא נח וגו'.והחכמה תעז לחכם מעשרה שליטים

1234567891011121314151617181920