קהלת

קהלת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10720 מקורות עבור קהלת. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מו

 עד אברהם יצחק ויעקב, ואח"כ ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד אמר ר' יודן מה התאנה הזו אין לה פסולת אלא עוקצה בלבד העבר אותו ובטל המום, כך אמר הקב"ה לאברהם אין בך פסולת אלא הערלה העבר אותה ובטל המום התהלך לפני והיה תמים.ב (קהלת ג) לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים, זמן היה לו לאברהם אימתי שניתנה לו מילה שנאמר (בראשית יז) בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, זמן היה להם לבניו שנמולו שתי פעמים אחד במצרים ואחד במדבר שנאמר (יהושע ה) כי מולים היו כל העם היוצאים וגו', וימול בן ארבעים ושמונה שנה

132

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מט

 לכולם, ד"א למה עשרה כבר נשתייר בדור המבול שמונה ולא נתלה לעולם בזכותן, ד"א למה עשרה שהיה סבור שיש שם עשרה לוט ואשתו וד' בנותיו וד' חתניו, רבי יהודה בר' סימון ורבי חנין בשם ר' יוחנן כאן עשרה ובירושלים אפי' אחד הה"ד (ירמיה ה) שוטטו בחוצות ירושלים וכאן הוא אומר (קהלת ז) אחת לאחת למצוא חשבון, א"ר יצחק עד כמה הוא מצוי חשבון לעיר אחת, עד אחד, אם נמצא אחד בכל העיר תולין לה בזכותו.יד [יח, לג] וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם, הדיין הזה כל זמן שהסניגור מלמד הוא ממתין, נשתתק הסניגור עמד לו הדיין, כך וילך

133

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נ

 ואת שתי בנותיך הנמצאות וגו', א"ר טוביה בר רבי יצחק שתי מציאות, רות המואביה, ונעמה העמונית, אמר רבי יצחק (תהלים פט) מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי אותו בסדום.יא [יט, טז - יז] ויתמהמה תמהון אחר תמהון, אמר כמה אבוד בכסף וזהב אבנים טובות ומרגליות הדא הוא דכתיב (קהלת ה) עושר שמור לבעליו לרעתו, רבי יהושע בן לוי אמר זה לוט, רבי שמואל בר נחמן אמר זה קרח, רבי יהודה בר סימון אמר זה נבות, רבי לוי אמר זה המן רבי יצחק אמר זה שבט ראובן וגד, רבנן אמרי זה איוב דהוה עתיר ונתמסכן וחזר למה דהוה, ויחזיקו האנשים בידו וביד

134

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נה

 שתי פרות אחת כחה יפה ואחת כחה רע על מי הוא נותן את העול לא על אותה שכחה יפה, כך אין הקב"ה מנסה אלא הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן.ג ד"א ה' צדיק יבחן זה אברהם, ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם, רבי אבון פתח (קהלת ח) באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה, א"ר אבין לרב שהיה מצוה לתלמידו ואומר לו (דברים טז) לא תטה משפט, והוא מטה משפט, לא תכיר פנים והוא מכיר פנים, לא תקח שוחד והוא לוקח שוחד, לא תלוה בריבית והוא מלוה בריבית, א"ל תלמידו רבי אתה אומר לי לא תלוה

135

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה נח

 ק' כבת עשרים שנה לחטא, ד"א יודע ה' ימי תמימים זו שרה שהיתה תמימה במעשיה, א"ר יוחנן כהדא עגלתא תמימה, ונחלתם לעולם תהיה שנאמר ויהיו חיי שרה, מה צורך לומר שני חיי שרה באחרונה לומר לך שחביב חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם הבא.ב (קהלת א) וזרח השמש ובא השמש, א"ר אבא בר כהנא וכי אין אנו יודעין שזרח השמש ובא השמש אלא עד שלא ישקיע הקב"ה שמשו של צדיק הוא מזריח שמשו של צדיק חבירו, יום שמת ר"ע נולד רבינו וקראו עליו וזרח השמש ובא השמש, יום שמת רבינו נולד רב אדא בר אהבה וקראו עליו

136

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה נט

 בעמלק זה יהושע, דוד ראש למלכות משבט יהודה, א"ר אחא יש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים, בימים ואינו בזקנה אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה, בא בימים, רבי יהודה אמר בא בדיופלין ר' אבא אמר בא בכפלון מפולש לחיי העולם הבא, א"ר יצחק באותן הימים שכתוב בהן (קהלת יב) עד אשר לא יבאו ימי הרעה.ז וה' ברך את אברהם בכל, ר' יודן ורבי נחמיה, רבי יודן אמר שנתן לו נקבה אמר לו רבי נחמיה עיקר ביתו של מלך אין כתוב בה ברכה אלא וה' ברך את אברהם בכל שלא נתן לו בת כל עיקר, ר' לוי

137

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה סא

 ועוד יחליף מצות ומעשים טובים, וינקתו לא תחדל, זו לחלוחות שלו, אם יזקין בארץ שרשו, ואברהם זקן, ובעפר ימות גזעו, ותמת שרה, מריח מים יפריח, מריח מצות ומעשים טובים יפריח, ועשה קציר נטע אין כתיב כאן, אלא כמו נטע התוספת מרובה על העיקר, ויוסף אברהם וגו'.ג (קהלת יא) בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך, רבי אליעזר ורבי יהושע רבי אליעזר אמר אם זרעת בבכיר זרע באפיל שאין אתה יודע איזהו יכשר אם של אפיל אם של בכיר ואם שניהם כאחד טובים, רבי יהושע אמר אם בא עני אצלך בשחרית תן לו, בערבית תן לו, שאין אתה יודע

138

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה

 אליו הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, תני שבעה דברים מכוסים מבני אדם ואלו הן, יום המיתה, ויום הנחמה, ועומק הדין, ואין אדם יודע במה הוא משתכר, ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ואין אדם יודע מה בעיבורה של אשה, ומלכות הרשעה אימתי נופלת, יום המיתה מנין, דכתיב (קהלת ט) כי גם לא ידע האדם את עתו, יום הנחמה מנין, דכתיב (ישעיה ס) אני ה' בעתה אחישנה, ואין אדם יודע מה בעומקו של דין, שנאמר (דברים א) כי המשפט לאלהים הוא, ואין אדם יודע במה הוא משתכר, דכתיב (קהלת ג) מתת אלהים הוא, ואין אדם יודע מה בלבו

139

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 רחל וגו' ותמת רחל וגו', הלא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו וגו', אפשר כן אלא אם הוה קוקיא טבא הוה נסיב לה, פטיקלין טב הוה נסיב ליה.ה [לא, טז - יז] כי כל העושר אשר הציל אלהים מאבינו וגו', ויקם יעקב וישא את בניו, א"ר יוחנן כתיב (קהלת י) לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו, לב חכם לימינו, זה יעקב שנאמר ויקם יעקב וישא את בניו ואח"כ ואת נשיו, ולב כסיל לשמאלו, זה עשו ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואח"כ ואת בנותיו, וינהג את מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קנינו, מה שקנה מקנינו של לבן, הלך לגזוז

140

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עט

 וסליק ושבת בביתיה ועבר בהדין מגדלא דצבעיא שמע קלא דנקאי ספרא אמר לא אמריתון דדכי בר יוחאי לטבריה אמרין אשכחון חד קטילא אמר יבא עלי אם אין בידי הלכות כשער ראשי על טבריה שהיא טהורה חוץ מזה ומזה ואתה לא היית במנין עמנו שנטהרה פרצת גדרן של חכמים, ועליך נאמר (קהלת י) ופורץ גדר ישכנו נחש, מיד נעשה גל של עצמות, עבר בהדא בקעת דבית נטופא חמא חד בר נש קאים ומלקט ספיחי שביעית, אמר לו ולא ספיחי שביעית הן, א"ל ולא אתה הוא שהתרת, לא כך תנינן רבי שמעון אומר כל הספיחין מותרין חוץ מספיחי כרוב שאין כיוצא בהם

1234567891011121314151617181920