קהלת

קהלת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10720 מקורות עבור קהלת. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קצ

 לפני ה', הם סבורים לפני בשר ודם הם עומדים ואינם אלא לפני המקום. לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם, זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי וכי עלתה על דעתינו שופט שאינו בימיך אלא שופט שהוא כשר ומוחזק לך באותם הימים היה קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומר +קהלת ז י+ אל תאמר מה היה. (יח) ודרשו השופטים היטב ולהלן הוא אומר +דברים יז ד+ והוגד לך ושמעת ודרשת היטב היטב היטב לגזירה שוה מלמד שבודקים אותו בשבע חקירות אין לי אלא חקירות בדיקות מנין תלמוד לומר +שם /דברים/ יג טו+ והנה אמת נכון הדבר מנין שהעד עושה עצמו שקר

102

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רכט

 זה שיפול אלא מגלגלים זכות על ידי זכיי וחובה על ידי חייב. ממנו, ולא לתוכו שאם היה רשות הרבים גבוה ממנו עשרה טפחים ונפל ממנו לתוכו פטור שנאמר ממנו ולא לתוכו. דבר אחר כי תבנה, רבי ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך [שאין אדם יודע] כיצד הוא נדון שנאמר +קהלת ט יב+ כי לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה. [בית] מיכן אמרו בית שאין בו ארבע על ארבע פטור מן המעקה ומן המזוזה ומן העירוב ואין עושים אותו עיבור לעיר ולא טיבול למעשרות ואין נותנים לו ארבע אמות לפתחו הנודר מן הבית מותר לישב בו ואין מטמא בנגעים ואין

103

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רסה

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רסה (כג) וכי תחדל לנדור, רבי מאיר אומר +קהלת ה ד+ טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם טוב מזה ומזה שלא תדור כל עיקר רבי יהודה אומר טוב אשר לא תדור טוב מזה ומזה נודר ומשלם. (כד) מוצא שפתיך, מצות עשה. תשמור, מצות לא תעשה. ועשית, הרי זו אזהרה לבית דין שיעשוך. כאשר נדרת, זה נדר. לה' אלהיך, אלו ערכים וחרמים והקדשות. נדבה, זו נדבה. אשר דברת, זה הקדש בדק הבית. בפיך, זו צדקה סליק פיסקא

104

ספרי דברים פרשת כי תבוא פיסקא רצח

 והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו, זה שילה ובית עולמים. (ג) ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, זו היא שאמר רבי יוסי הגלילי וכי עלתה על דעתנו כהן שאינו בימיך אלא כהן שהוא כשר ומוחזק לך באותם הימים היה קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומר +קהלת ז י+ אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה סליק פיסקא

105

ספרי דברים פרשת נצבים פיסקא שה

 כז יח+ ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון קח לך גברתן כמותך. קח לך אינו אלא בלקיחה לפי שאין חבר נקנה אלא בקשי קשין מכאן אמרו יקנה אדם חבר לעצמו שיהא קורא עמו ושונה עמו אוכל עמו ושותה עמו וגולה לו סתריו וכן הוא אומר +קהלת ד ט+ טובים השנים מן האחד +שם /קהלת/ ד יב+ והחוט המשולש לא במהרה ינתק משיב הקדוש ברוך הוא ואומר לו למשה תן לו תורגמן ליהושע ויהא שואל ודורש ומורה הוריות בחייך שכשתפטר מן העולם לא יהו ישראל אומרים לו בחיי רבך לא היית מדבר ועכשיו אתה מדבר ויש אומרים

106

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שו

 לשון הדחק שנאמר +בראשית כ יח+ כי עצור עצר ה'. דבר אחר האזינו השמים ואדברה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אמור להם לישראל הסתכלו בשמים שבראתי לשמשכם שמא שינו את מדתם או שמא אמר גלגל חמה איני עולה מן המזרח ומאיר לכל העולם כולו אלא כענין שנאמר +קהלת א ה+ וזרח השמש ובא השמש ולא עוד אלא שהוא שמח לעשות לי רצוני שנאמר +תהלים יט ו+ והוא כחתן יוצא מחופתו. ותשמע הארץ אמרי פי, הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם שמא שינתה את מדתה שמא זרעתם בה ולא צמחה או שמא זרעתם חטים והעלת שעורים או שמא אמרה פרה זו איני

107

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שז

 מהלך על ראשי ואילו היו פני הפוכות לאחורי כמה היה נאה לי תלמוד לומר כי כל דבריו משפט, יושב עם כל אחד ואחד בדין ונותן לו מה שהוא ראוי לו. אל אמונה, שהאמין בעולם ובראו. ואין עול, שלא נבראו בני אדם להיות רשעים אלא צדיקים וכן הוא אומר +קהלת ז כט+ לבד ראה זה מצאתי אשר עשה האלהים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים. צדיק וישר הוא, מתנהג בישרות עם כל באי העולם. דבר אחר הצור, התקיף. תמים פעלו, פעולתו שלימה עם כל באי העולם ואין להרהר אחר מעשיו אפילו עילה של כלום ואין אחד מהם שיסתכל ויאמר מה

108

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שט

 מנובלים ומטופשים שלא הוחכמו בדברי תורה וכן הוא אומר +איוב ד כא+ הלא נסע יתרם בם, ימותו ולא בחכמה. הלא הוא אביך קנך, שמעון בן חלפתא אומר שאם היה חלש מלמעלה וגבור מלמטה מי נוצח שמא את יכול לו וכל שכן שהגבור מלמעלה והחלש מלמטה וכן הוא אומר +קהלת ה א+ אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ. הלא הוא אביך קנך, אמר להם משה לישראל חביבים אתם לו קנין אתם לו ואי אתם ירושה לו משל לאחד שהורישו אביו עשר שדות ועמד וקנה שדה אחת משלו והיה אוהב אותה

109

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שיב

 נפלו לי בנעימים ואומר +יהושע יז ה+ ויפלו חבלי מנשה עשרה [ואומר] +שם /יהושע/ יט ט+ מחבל בני יהודה נחלת בני שמעון דבר אחר מה חבל זה משולש כך היה יעקב שלישי לאבות וקבל שכר כולם כשנולד אברהם מהו אומר +משלי יז יז+ ואח לצרה יולד וכשנולד יצחק מהו אומר +קהלת ד ט+ טובים השנים מן האחד וכשנולד יעקב מהו אומר +שם /קהלת/ ד יב+ והחוט המשולש לא במהרה ינתק סליק פיסקא

110

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמה

 אינו אלא לנו אינו אלא בעבורנו. דבר אחר תורה צוה לנו משה, וכי ממשה רבינו אנו אוחזים את התורה והלא אבותינו זכו בה שנאמר מורשה קהילת יעקב, שומע אני ירושה לבני מלכים ירושה לבני קטנים מנין תלמוד לומר +דברים כט ט+ אתם נצבים היום כלכם דבר אחר [מורשה קהלת יעקב] אל תהי קורא מורשה אלא מאורשה, מלמד שהתורה מאורשה היא לישראל ואשת איש לאומות העולם וכן הוא אומר +משלי ו כז - כט+ היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה, כן הבא על אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה. דבר אחר אל

1234567891011121314151617181920