קהלת

קהלת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 10720 מקורות עבור קהלת. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 וגומ' (יחז' ב א) ויש אומ' חוד חידה ומשול משל על בית י[ש'](שם יז ב) זה היה תחלת הספר אלא שאין וכול' כיוצא בו אתה אומ' [גפן] בוק[ק] יש' וגומ' (הושע י א) זה היה תחלת הספר וכול. כיוצא בו אתה אומ' [אני] קהלת הייתי מלך (קה' א יב) זה היה תחלת הס[פר] אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ד"א אמ' אויב וכי מאין יש' יודעין מה פרעה מחשב עליהן במצ' אלא שרת רוח הק' עליהן והיו יודעין מה פרעה מחשב עליהן במצ' מה אמ' פרעה לחיילותיו אמ' להן אפילו אם אין אנו רודפין אחרי יש' אלא

92

ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו

 מצות ציצית מעלים עליו כאלו קיים כל המצות כולן והרי דברים ק"ו ומה אם המקיים מצות ציצית מעלים עליו כאלו קיים כל המצות ק"ו לכל מצות שבתורה. ולא תתורו אחרי לבבכם, זו מינות כענין שנאמר ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה (קהלת ז כו) ואומר והמלך ישמח באלהים וגו' (תהלים סג יב): ואחרי עיניכם, זו זנות כענין שנאמר ויאמר שמשון אותה קח לי כי היא ישרה בעיני (שופטים יד ג): אשר אתם זונים אחריהם, זו ע"ז כענין שנאמר ויזנו אחרי הבעלים (שם /שופטים/ ח לג). ר' נתן אומר שלא יהא שותה בכוסו ומשתמש

93

ספרי במדבר פרשת קרח פיסקא קיט

 לאהרן מברית שנכרתה לו לדוד. אהרן זיכה לבנים צדיקים ורשעים ודוד זיכה לצדיקים ולא לרשעים וכן הוא אומר אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו אלמדם גם בניך עדי עד ישבו לכסא לך (תהלים קלב יב) ואומר סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם (קהלת יב יג): ברית מלח עולם היא לפני ה' לך ולזרעך אתך ולבני לוי הנה נתתי את כל מעשר בישראל, מגיד הכתוב שכשם שהברית כרותה לכהונה כך ברית כרותה ללויה. כל מצות כהונה נאמרה בשמחה מהר סיני וזו בתחלה נאמרה דברי ר' יאשיה. ר' יונתן אומר אף זו בשמחה נאמרה

94

ספרי דברים פרשת דברים פיסקא א

 אלא אלו בלבד והלא כבר נאמר +שם /ש"ב/ כג ב+ רוח ה' דבר בי ומלתו על לשוני מה תלמוד לומר ואלה דברי דוד האחרונים מלמד שהיו דברי תוכחות ומנין שהיו דברי תוכחות שנאמר +שם /ש"ב/ כג ו+ ובליעל כקוץ מונד כלהם כי לא ביד יקחו. כיוצא בו אתה אומר +קהלת א א+ דברי קהלת בן דוד מלך בירושלם וכי לא נתנבא שלמה אלא אלו בלבד והלא שלשה ספרים כתב וחצי חכמתו משל היה מה תלמוד לומר דברי קהלת מלמד שהיו דברי תוכחות ומנין שהיו דברי תוכחות שנאמר +שם /קהלת/ א ה - ז+ וזרח השמש ובא השמש וגו' הולך אל דרום

95

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מא

 מד - מה+ ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו וג'. אשר אנכי מצוה אתכם היום, מנין אתה אומר שאם שמע אדם דבר מפי קטן שבישראל יהא בעיניו כשומע מפי חכם תלמוד לומר אשר אנכי מצוה אתכם, ולא כשומע מפי חכם אלא כשומע מפי חכמים שנאמר +קהלת יב יא+ דברי חכמים כדרבונות מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה להביא חיים לבעליה כך דברי תורה מכוונים דעתו של אדם לדעת המקום, ולא כשומע מפי חכמים אלא כשומע מפי סנהדרין שנאמר בעלי אסופות ואין אסופות אלא סנהדרין שנאמר +במדבר יא טז+ אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ולא כשומע

96

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מב

 למה רבי אומר כדי שלא ליתן פתחון פה לבאי העולם לומר הרי שכר כל המצות אלא +ויקרא כו ג - ד+ אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי, ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש. ומנין שנתנה ברכה אחת לישראל שכל הברכות כלולות בה תלמוד לומר +קהלת ה ט+ אוהב כסף לא ישבע כסף ומי אוהב בהמון לא תבואה ואומר +שם /קהלת/ ה ח+ ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד מלך זה שולט באוצרות של כסף וזהב ואינו משועבד אלא ליוצא מן השדה הא למדת שנתנה ברכה אחת לישראל שכל הברכות כלולות בה. יורה, שיורד ומורה

97

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מז

 כימי העץ ימי עמי ואין עץ אלא תורה שנאמר +משלי ג יח+ עץ חיים היא למחזיקים בה והלא דברים קל וחומר ומה התורה שלא נבראת אלא לכבודם של ישראל הרי היא קיימת לעולם ולעולמי עולמים קל וחומר לצדיקים שבעבורם נברא העולם. רבי יהושע בן קרחה אומר הרי הוא אומר +קהלת א ד+ דור הולך ודור בא אל תהי קורא כאן אלא ארץ הולכת וארץ באת ודור לעולם עומד ולפי ששינו מעשיהם שינה המקום עליהם סידורו של עולם. הרי הוא אומר +הושע ב א+ והיה מספר בני ישראל וכתוב כחול הים אשר לא ימד ולא יספר כשישראל עושים רצונו של מקום

98

ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מח

 יא+ וקובץ על יד ירבה וזה שאומר היום אני למד למחר אני למד היום אני שונה למחר אני שונה נמצא אין בידו כלום ועליו הוא אומר +שם /משלי/ י ה+ אוגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש, ואומר +משלי כ ד+ מחורף עצל לא יחרוש ושאל בקציר ואין ואומר +קהלת יא ד+ שומר רוח לא יזרע ואומר +משלי כד ל - לא+ על שדה איש עצל עברתי וגו' והנה עלה כולו קמשונים וגו' על שדה איש עצל עברתי זה שקנה שדה כבר ועל כרם אדם חסר לב זה שקנה כרם כבר הואיל וקנה שדה וקנה כרם וקרוי איש וקרוי אדם

99

ספרי דברים פרשת ראה פיסקא נג

 וסופו לצאת לקוצים ואתם רואים את שביל זה שתחילתו קוצים כשתים ושלש פסיעות אתם מהלכים בקוצים וסופו לצאת למישור כך אמר להם משה לישראל אתם רואים את הרשעים שמצליחים בעולם הזה כשנים ושלשה ימים הם מצליחים וסופם לתהות באחרונה שנאמר +משלי כד כ+ כי לא תהיה אחרית לרע וגו' ואומר +קהלת ד א+ והנה דמעת העשוקים וגו' ואומר +שם /קהלת/ ד ה+ הכסיל חובק את ידיו וגו' ואומר +משלי ד יט+ דרך רשעים כאפילה אתם רואים צדיקים שמצטערים בעולם הזה כשנים ושלשה ימים הם מצטערים וסופם לשמח באחרונה וכן הוא אומר +דברים ח טז+ להטיבך באחריתך ואומר +קהלת ז ח+

100

ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קנג

 ואם אין בו יהא פסול תלמוד לומר ואל השופט, אף על פי שאין בו כהנים ולוים כשר. אשר יהיה בימים ההם, אמר רבי יוסי הגלילי וכי עלת על דעתך שתלך אצל שופט שאינו בימיך אלא שופט שהוא כשר ומוחזק באותם הימים היה קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומר +קהלת ז י+ אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה. ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, אלו דקדוקי משפט סליק פיסקא

1234567891011121314151617181920