קדושת יום טוב הלכות חגיגה פרק א

קדושת יום טוב הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה א
[א] הראיה האמורה בתורה היא שיראה פניו בעזרה ביום טוב ראשון של חג ויביא עמו קרבן עולה בין מן העוף [בין] מן הבהמה וגו'. ודברי רבינו הם תמוהים דבש"ס אמרו בחגיגה דף ז' ע"א לא יראו פני ריקם בזבחים אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ודין הוא נאמרה חגיגה להדיוט ונאמרה ראיה לגבוה מה חגיגה האמורה להדיוט זבחים אף ראיה האמורה לגבוה זבחים ומה הן זבחים עולות והיאך כתב רבינו בין מן העוף והביא מרן משם מוהר"י קורקוס דלא גרסינן בש"ס עופות וס"ל לרבינו דלא גרסינן עופות אלא מנחות:
ויש להקשות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.