קדושה

קדושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14898 מקורות עבור קדושה. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מו

 שנמולו שתי פעמים אחד במצרים ואחד במדבר שנאמר (יהושע ה) כי מולים היו כל העם היוצאים וגו', וימול בן ארבעים ושמונה שנה כשהכיר את בוראו אלא שלא לנעול דלת בפני הגרים, ואם תאמר היה לו לימול בן שמונים וחמשה שנה בשעה שנדבר עמו בין הבתרים, אלא כדי שיצא יצחק מטפה קדושה, וימול בן שמונים וששה שנים בשעה שנולד ישמעאל אמר ריש לקיש קנמון אני מעמיד בעולם מה קנמון הזה כל זמן שאתה מזבלו ומעדרו הוא עושה פירות כך משנצרר דמו משבטל יצרו משבטלה תאותו משנקשר דמו, אמר אם חביבה היא המילה מפני מה לא נתנה לאדם הראשון.ג אמר לו

72

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נב

 נגלה על נביאי אומות העולם אלא בחצי דבור היך מה דאת אמר (במדבר כג) ויקר אלהים אל בלעם, א"ר יששכר דכפר מנדי אין הלשון הזה ויקר אלא לשון טומאה היך מד"א (דברים כג) כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה אבל נביאי ישראל בדבור שלם בלשון חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו, שנאמר (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר קדוש וגו', א"ר יוסי בן ביבה (משלי טו) רחוק ה' מרשעים אלו נביאי אומות העולם, ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל, ויבא אלהים אל אבימלך ויאמר לו הנך מת על האשה וגו', מכאן שאין התראה בבני

73

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 אמר אין הקב"ה נגלה לנביאי עובדי כוכבים אלא בחצי דיבור דכתיב (במדבר כג) ויקר אלהים אל בלעם, ר' יששכר דכפר מגדי אמר אין הלשון הזה ויקר אלא לשון טומאה, המד"א (דברים כג) כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, אבל לנביאי ישראל בדבור שלם בלשון חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו וקרא זה אל זה ואמר קדוש, רבי יוסי בר חנינא אמר אין הקב"ה נגלה לנביאי עובדי כוכבים אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש אלו מאלו דכתיב (איוב ד) בשעיפים מחזיונות לילה בנפול תרדמה על אנשים ואלי דבר יגונב וגו', א"ר אלעזר ב"ר מנחם (משלי

74

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מו

 כו), זמן היה שתפול לבניו במדבר כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלו (יהושע ה ה). ימול בן מ"ח בשעה שהכיר את בוראו, אלא שלא תנעול דלת בפני גרים, ימול בן פ"ה בשעה שנידבר עמו בין הבתרים, אלא כדי שיצא יצחק מטיפה קדושה, ימול בן פ"ו בשעה שנולד ישמעאל, אמר ר' שמעון בן לקיש קינמון אני מעמיד בעולם, מה קינמון הזה כל זמן שאתה מזבלו ומעדרו הוא עושה פירות כך שצרר דמו משבטל יצרו משבטלה תאוותו. אמר אם חביבה המילה למה לא ניתנה לאדם הראשון, אמר לו הקב"ה אברהם דייך אני ואתה

75

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נב

 חנינה אמר אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בחצי דיבר היך דאת אמר ויקר אלהים אל בלעם (במדבר כג ד), אמר ר' יששכר דכפר מנדי אין הלשון הזה ויקר אלא לשון טומאה היך דאת אמר מקרה לילה (דברים כג יא), אבל נביאי ישראל בדיבור שלם בלשון חיבה בלשון קדושה בלשון שמלאכי שרת מקלסין אותו שנ' וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש י"י צבאות מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו ג). אמר ר' יוסי רחוק מרשעים י"י (משלי טו כט) אילו נביאי אומות העולם ותפילת צדיקים ישמע (שם שם /משלי ט"ו/) אילו נביאי ישראל. אמר ר' יוסי

76

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה עד

 חנינה אמר אין הקב"ה נגלה על נביאי האומות אלא בחצי דיבור היך דאת אמר ויקר אלהים אל בלעם (במדבר כג ד), אמר ר' יששכר דכפר מנדי. כך יהיה בשכרן. אין הלשון הזה ויקר אלא לשון טומאה היך דאת אמר מקרה לילה (דברים כג יא) אבל נביאי ישראל בדיבור שלם בלשון קדושה וחיבה בלשון שמלאכי שרת מקלסין בו וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש י"י צבאות מלא כל הארץ כבודו (ישעיה ו ג). אמר ר' יוסי אין הקב"ה נגלה לנביאי האומות אלא בשעה שדרך בני אדם לפרוש אילו מאילו הה"ד בסעיפים מחזיונות לילה וגו' (איוב ד יג) ואלי דבר

77

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא

 יהושע אומר אמר הקב"ה למשה אין להם לישראל אלא ליסע בלבד ויסעו יסיעו רגליהם מן היבשה לים ואתה רואה נסים שאעשה להם, ר"מ אומר אמר הקב"ה למשה אין ישראל צריכין להתפלל לפני ומה אם אדם הראשון שהיה יחידי עשיתי יבשה בשבילו שנאמר (בראשית א) יקוו המים מתחת השמים, בשביל עדה קדושה שעתידה לומר לפני זה אלי ואנוהו עאכ"ו, ר' בניא אומר בזכות אברהם אני בוקע להם את הים בעבור מה שעשה שנאמר (שם /בראשית/ כב) ויבקע עצי עולה, ואומר ויבקעו המים, ר' עקיבא אומר בזכות יעקב אני קורע להם את הים שנאמר (שם /בראשית/ כח) ופרצת ימה וקדמה, ר' שמעון

78

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה א

 או"ה אלא בחצי דיבור כמה דתימר (שם /במדבר/ כג) ויקר אלהים אל בלעם אבל נביאי ישראל בדבור שלם שנאמר ויקרא אל משה, ור' יששכר דכפר מנדי אמר כך יהא שכרן אין לשון ויקר אלא לשון טומאה כמה דתימר (דברים כג) אשר לא יהיה טהור מקרה לילה אבל נביאי ישראל בלשון קדושה בלשון טהרה בלשון ברור בלשון שמלאכי השרת מקלסין בו להקב"ה כמה דתימר (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר, א"ר אלעאי בר מנחם כתיב (משלי טו) רחוק ה' מרשעים וכתיב (שם /משלי ט"ו/) ותפלת צדיקים ישמע, רחוק ה' מרשעים אלו נביאי אומות העולם, ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל,

79

ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כד

 וה' הוא ובית דינו בנין אב שבכלן (מ"א =מלכים א'= כב) וה' דבר עליך רעה א"ר יודן כתיב ואתה מרום רוממות אתה נוהג בעולמך נתת כהונה לאהרן לעולם ברית מלח היא נתת מלכות לדוד לעולם שנאמר (ד"ה =דברי הימים= ב יג) הלא לכם לדעת כי אלהי ישראל נתן ממלכה נתת קדושה לישראל לעולם שנאמר קדושים תהיו.ג ד"א קדושים תהיו הה"ד (תהלים כ) ישלח עזרך מקדש רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר מעשה בקרתני באבא יוסי איש ציתור שהיה יושב ושונה על פתח מעין אתגלי עלוי ההוא רוחא דהוה שרי תמן א"ל אתון ידעין כמה שנין אנא שרי הכא ואתין

80

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה א

 אל בלעם (במדבר כג, ד), אבל נביאי ישראל בדיבור שלם, דכת' ויקרא אל משה. אמ' ר' יששכר דכפר מנדי כך יהא בשכרו, אין לשון זה ויקר אלא לשון טומאה, היך מה דאת אמ' כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה (דברים כג, יא), אבל נביאי ישראל בלשון קדושה, בלשון טהרה, בלשון ברור, בלשון שמלאכי שרת מקלסין בו, היך מה דאת אמ' וקרא זה אל זה ואמר (ישעיה ו, ג). אמר ר' אלעזר בן מנחם כת' רחוק י"י מרשעים ותפילת צדיקים ישמע (משלי טו, כט). רחוק י"י מרשעים, אילו נביאי אומות העולם. ותפילת צדיקים ישמע, אילו נביאי ישראל.

1234567891011121314151617181920