קדושה

קדושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14898 מקורות עבור קדושה. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ

 מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ ואנשי קודש תהיון לי. רבי ישמעאל אומר, כשאתם קדושים, הרי אתם שלי. איסי בן יהודה אומר, כשהמקום מחדש מצוה על ישראל, הוא מוסיף להם קדושה. איסי בן גוריה אומר, נאמר כאן קדושה ונאמר להלן קדושה, מה להלן אסורין באכילה, אף כאן תהא אסורה באכילה. ובשר בשדה טרפה. אין לי אלא בשדה, בבית מנין, תלמוד לומר +ויקרא יז טו+ נבלה וטרפה, הקיש טרפה לנבלה, מה נבלה לא חלק בה, בין בבית בין בשדה, אף טרפה לא נחלוק בה בין בבית בין בשדה, הא מה תלמוד לומר ובשר בשדה טרפה, דבר הכתוב בהווה; כיוצא

52

מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא - מסכתא דשבתא פרשה א

 הבא כגון קדושת שבת בעולם הזה, נמצינו למידין שהיא מעין קדושת העולם הבא, וכן הוא אומר מזמור שיר ליום השבת, לעולם שכלו שבת. ושמרתם את השבת. זה הוא שהיה ר' שמעון בן מנסיא אומר, לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורין לשבת. - כי קדש היא לכם. מגיד שהשבת מוספת קדושה לישראל, מה לפלוני חנותו נעולה, שהוא משמר את השבת, מה לפלוני בטל ממלאכתו, שהוא משמר את השבת, [ולא עוד אלא כל מי שמשמר את השבת], מעיד למי שאמר והיה העולם, שברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי, וכן הוא אומר +ישעיה מג יב+ ואתם עדי נאם יי' ואני אל. מחלליה

53

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג

 חמור ומעשר עמהן. והעברת כל פטר רחם לייי פרט ליוצא דופן זכר פרט לטומטום ואנדרגינס אשר יהיה לך פרט לשלשותפין יכול שני מוציא את האחין שקנו מתפוסת הבית ואחרכך חלקו ת"ל יהיה לך בן עזאי אומ' נאמ' כאן העברה [ונאמ' העברה במעשר] מה [העב]רה האמורה במעשר קדושה חלה עליו ועל בעל מום קבוע אף העברה האמורה כאן [קדושה חלה עליו ועל] בעל מום קבוע ר' שמעון אומ' מחוסר זמן [נכנס לדיר והרי הוא כבכור] מה מצינו בבכור שקדש לפני זמנו אף על [פי שאינו קרב אלא בז]מנו אף זה יקדש לפני זמנו אף על פי שאינו קרב אלא

54

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 וכן הוא אומ'] [אלי אלי למ]ה עזבתני וגומ' (תה' כב ב) אל נא רפא נא לה (במ' יב יג). אל ייי ויאר לנו (תה' קיח כז). ד"א [אלקי אבי וא]רומ' אני אהובה בת אהובין מלכה בת מלכים טהורה [בת טה]ורים קדושה בת קדושים. מושלו משל למה [הדבר] דומה למלך בשר ודם שנשא אשה פעמים בוש בה [פעמים] בוש במשפחתה פעמים בוש באבותיה. אבל אני אהובה [בת א]הובים מלכה בת מלכים [טהורה בת] טהורין קדושה בת קדושים. ר' שמעון בן אלעזר אומ' כשישראל עושין רצונו שלמקום שמו מתגדל בעולם שנא' ויהי כשמע כל מלכי האמורי וגומ' (יהו'

55

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 מה רחל זו לקה אחד מאבריה כולן מרגישין כך ישראל לקה אחד מהן כולן מרגישין. אבל גוים שמחים כולן זה על זה. קדוש מה ת"ל מכלל שנ' כי עם קדוש אתה לה' (דב' יד ב) הא כיצד זו קדושת מצות שכל זמן שהקב"ה מוסיף להם מצוה לישראל הוא מוסיף להם קדושה. אלה בלשון הקדש אלה כעין הזה אלה כסדר הזה אלה כפסיקות הללו אלה כפרשיות הללו אלה לא לפחות ולא להוסיף. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל מה הן הדברים. אלו שלשה כתרים שנכתרו בהן ישראל כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. ר' נתן אומר וכתר שם טוב עולה

56

ספרא צו - מכילתא דמילואים

 שמן משחת קודש וגו' ואת פר החטאת כמה שנאמר והקרבת את הפר לפני ה', ואת שני האילים כמה שנאמר ואת האיל האחד תקח ולקחת את האיל השני ואת סל המצות שלא כסדר האמורים להלן אמורים כאן.(ד) ואת כל העדה הקהל עשה במעמד כל העדה שיהו נוהגים קדושה בכהונה, ויעש משה את כל אשר צוה ה' אותו כשם שהסדיר משה עבודת מקדש כך הסדיר עבודת כהונה ולויה בגדי כל אחד ואחד לפי מה שהוא מקריב.(ה) ויקח משה את אהרן ואת בניו וירחץ אותם במים באות' שעה זכו לקידוש ידים ורגלים, באותה שעה זכו בטבילת יום הכפורים.(ו) ויתן עליו

57

ספרא ויקרא - דבורא דנדבה פרשה ג סוף פרק ג

 עולה, אחד עולת נדבה ואחד עולת חובה כל הפסולין האלו נוהגין בהן.(ג) ומנין שינהגו בתמורה ודין הוא נאמר הבא עולה ונאמר הבא תמורה, מה עולה כל הפסולין האלו נוהגין בה, אף תמורה כל הפסולין האלו נוהגין בה.(ד) לא אם אמרת בעולה שאין קדושה חלה עליה בבעלת מום קבוע, תאמר בתמורה שקדושה חלה עליה בבעלת מום קבוע הואיל וקדושה חלה עליה בבעלת מום קבוע לא יהו כל הפסולין האלו נוהגין בה ת"ל אם עולה לרבות את התמורה.(ה) ומנין שינהגו בשלמים ודין הוא נאמר הבא עולה ונאמר הבא שלמים מה עולה כל הפסולין האלו נוהגין בה אף שלמים יהו

58

ספרא צו פרשה א תחילת פרק ב

 ילבש עמהם בגדי חול, ת"ל ומכנסי בד ילבש על בשרו ומה ת"ל ילבש להביא את המצנפת ואת האבנט דברי ר' יהודה, ר' דוסא אומר להביא בגדי כהן גדול שיהו כשירים לכהן הדיוט, רבי אומר שתי תשובות בדבר וכי אבנטו של כהן גדול זהו אבנטו של כהן הדיוט, ד"א בגדים ששמשו קדושה חמורה יחזרו וישתמשו בקדושה קלה אם כן מה ת"ל ילבש אפילו הם שחקין.(ב) ר' שמעון אומר ממשמע שנאמר בד שומעני ד' כלים שנאמר ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש, אם כן למה נאמר מדו בד כמידתו.(ג) מכנסי בד ילבש על בשרו ולא רטייה על בשרו, כשהוא אומר

59

ספרא צו פרשה ד פרק ז

 נאכלים כחמורים וטעוני' מריקה ושטיפה ופסולה במגע.(ו) כל זכר לרבות כל בעלי מומין למה אם לאכילה כבר אמור אם למחלוקת כבר אמור, אם כן למה נאמר כל זכר שיכול אין לי אלא בעלי מום עובר בעלי מום קבוע מנין תלמוד לומר כל זכר בכהנים יאכל אותה קדושה ולא פסולה, קודש קדשים מה תלמוד לומר שיכול אין לי שטעונה מריקה ושטיפה אלא חטאת בלבד מנין לרבות כל הקדשים, תלמוד לומר קודש קדשים, יכול אף התרומה תלמוד לומר אותה פרט לתרומה דברי רבי יהודה, ר' שמעון אומר קודש קדשים טעונים מריקה ושטיפה ואין קדשים קלים טעונים מריקה ושטיפה.(ז) אוציא את

60

ספרא בחוקותי פרשה ג תחילת פרק ט

 בשלימים, ולא שלימים בהם.(ט) ר' יוסי אומר ממירים איברים בשלימים ולא שלימים בהם א"ר יוסי והלא במוקדשים הוא אומר רגלה של זו עולה כולה עולה, אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו תהא כולה תמורה תחתיה,(י) והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, והיכן קדושה חלה עליו בבית הבעלים, אף תמורה בבית הבעלים.(יא) והלא הבכור עושה תמורה בבית הבעלים ואינו עושה בבית כהן דברי ר"ע, א"ר יוחנן בן נורי וכי מפני מה אין ממירים בבכור א"ל ר"ע חטא' ואשם מתנה לכהן, והבכור מתנה לכהן, מה חטאת ואשם אין ממירים בהם אף הבכור אין ממירים בהם, א"ל ר"י בן נורי

1234567891011121314151617181920