קדושה

קדושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14898 מקורות עבור קדושה. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת נשא

 על בני ישראל ואני אברכם, וכדין קודשא בריך הוא מברך לון לישראל, ע"כ: (פקודא כג לכבד אב וכו' פג א):[דף קמו עמוד ב] פקודא בתר דא ברכת כהנים יברכך יי' יאר יי', ישא יי', מקורא דתלת שמהן אלין יוד ה"א וא"ו ה"א (ס"א יו"ד ה"י וא"ו ה"י) קדושה אהי"ה אהי"ה אהי"ה דמקורא דיליה יו"ד ה"א וא"ו ה"א קשורא דתרוייהו יחוד דתרווייהו אדנ"י דביה א"י דרמיזין איהדונ"הי (ס"א יאהדונהי ודא עמודא דאמצעיתא ושכינתא איהי יאהדונה"י) (ס"א מקורא מג' שמהן אלין יו"ד ה"י וא"ו ה"י וכו' דרמיזין יאהדונה"י ודא עמודא דאמצעיתא, שכינתא איההדונ"הי (נ"א אידהונה"י) ורמיזין א"י רביעאה מתרי שמהן מפרשן

192

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 לאו איהו אלא שלש על שלש לכל סטרא אינון תריסר לקבל ד' בגדי לבן וד' בגדי זהב וד' בגדי דכהן הדיוט ומסטרא דברכת כהן הדיוט קא רמיז אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך שליש גדיל ושני שלישי ענף דאיהו תכלת וכל חוליא משולשת כל משולש מסטרא דקדושה הדא הוא דכתיב קדושה לך ישלשו וישראל שלישיה בגין דושלישים על כלו דציצית מסטרא דעמודא דאמצעיתא דאיהו תליתאה לאבהן וכל דבר משולש וה"ו יל"י כל תיבה משולשת מסטרוי חוליא כלילא מתלת כריכות משלשין דא שכינתא קדושה לך ישלשו ואיהי משולשת בעמודא דאמצעיתא כליל תלת ענפי אבהן דאינון ש מן שבת שכינתא בת יחידה (

193

תיקוני זוהר תקונא עשיראה

 המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה בההוא זמנא דמייחדא קודשא בריך הוא בשכינתיה כלהו חיוון מקבלין דין מן דין ברכאן וכלהו בקדושה ובגין דא תקינו קדושין וברכאן לכלה ולקבל ברכה וקדושה ויחוד דקודשא בריך הוא הכי צריכין ישראל דיהא יחודא דילהון בקדושה וברכה והכי כל מזונייהו בברכה וקדושה ולית קדושה בפחות מעשרה דאיהי י' [דף כה עמוד ב] ובגין דטבעת איהי י' כגוונא דא ם בה אתקדשת כלה וצריך לאעלא לה באצבעא דילה דאיהו דיוקנא דאת ו' ואתעבידת ז' וצריך תרין סהדין דאינון לקבל ה' ה' וכד איהי טבעת ברישא דאצבעא אתעבידת ז' בההוא זמנא צריך לברכא לה בשבע

194

תיקוני זוהר תקונא תריסר

 כגוונא דא אתמר ותפתח ותראהו את הילד ותראהו דא שכינתא דהוה בכי בגינה מיד ותחמול עליו ודא הוא בבכי יבאו ובתחנונים אובילם בתחנונים ודאי לקיימא וברחמים גדולים אקבצך בהאי זמנא כל חיוון יתערון בקלא ועופין מצפצפין בשיר לקבלא ברתא בחדוה בנגונא לקבלא קדושין מהחתן דאינון קדוש קדוש קדוש וכו' ולית קדושה פחות מעשרה וקדושין אינון מסטרא דחכמה דאיהו י' קדש ישראל לי"י ראשית תבואתה ראשית ודאי ומתברכין בשבע ברכאן מסטרא דאימא עלאה דאיהי ברכה ועלה אתמר להניח ברכה אל ביתך ושבע ברכאן אינון בשחרית שתים לפניה ואחת לאחריה ובערבית שתים לפניה שתים לאחריה ואינון שבע ספירן דכלילן בחתן וכלה ודא

195

תיקוני זוהר תקונא תמני סרי

 לא ברעש י"י דלא ייתי תמן קודשא בריך הוא ואית רעש דייתי תמן אלא רע"ש בהפוכא ער"ש כמה דאתמר י"י יסעדנו על ערש דוי ודא איהו כל משכבו הפכת בחליו דאתהפך רע"ש לער"ש ומאי ניהו ערש אלא איהו עש"ר בהפוך אתוון ודא שכינתא דאיהי כללא דעשר ספירן דעלה אתמר אין קדושה בפחות מעשרה דאיהי שרייא לרישא דחולה ובגינה י"י יסעדנו ובמאי על ערש דוי על שכינתיה ודאי ואם שכינתא לאו תמן רוח סערה תמן דאסעיר גופיה דבר נש דכתיב ביה והאניה חשבה להשבר דאיהי גופא דספינה כד לית שכינתא סמיכת לה רוח סערה מהפך לה ותבר לה ובזמנא דשכינתא סמיכת

196

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 רשו לקרבא הדא הוא דכתיב (במדבר א') והזר הקרב יומת בגין דקדש היא לכם מחלליה מות יומת ובגין דא אתמר בקרא את שבתותי תשמרו וגומר ובאלין תוספת אתקריאת שכינתא מוסף שבת וכד מתרחקין מינה כל דרגין דחול ולא אית רשו נוכראה בשבת לאעלא בין קודשא בריך הוא ושכינתיה איהי אתקריאת קדושה דיליה וכד מברכין לה בברכת מזונא אתקריאת ברכה דיליה ובתרוייהו איהי יחוד דיליה כלה דיליה בההוא זמנא איהי שבת שקולה ככל אורייתא ושרגא איהי דיוקנא דמנרתא וצריך למהוי לימינא ועלה אתמר הרוצה להחכים ידרים ופתורא דשבת צריך למהוי לשמאלא ועלה אתמר הרוצה להעשיר יצפין מטה בין צפון לדרום ושבת

197

תיקוני זוהר תקונא עשרין וארבע

 אומין ואיהי חללה זונה ובעלה חלול שבת איהו ובגין דא מאן דאפיק מרשות היחיד לרשות הרבים חייב סקילה ערוב איהו עמודא דאמצעיתא וביה מטלטלין מבית לבית דאינון שכינה עלאה ותתאה ועלייהו אתמר את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו דא מקד"ש יו"ד אות שבת דא ברית דצריך לנטרא ליה בבת זוגיה דאיהי קדושה דיליה ברכה דיליה דעלה אתמר ויברך אלקי"ם את יום השביעי ויקדש אותו ויברך דא ברכה ויקדש דא קדושה ולגבי תרוייהו הוו נפקי קדמאי לקדמות כל והוו אמרי תרי זמני באי כלה באי כלה בההוא זמנא קול חתן וקול כלה ועוד מקדשי באת יו"ד בגין דלית קדושה פחות מעשרה וצריך

198

תיקוני זוהר תקונא תשע ותלתין

 איהו הקרח הנורא אשר דאיהי אימא עלאה [דף עט עמוד ב] קדשנו במצותיו בצדיק דאיהי קדש ידיד מבטן וצונו עלייהו בגין דאיהו מצווה ועושה ועוד אשר קדשנו דא עמודא דאמצעיתא דאתמר ביה קדש ישראל לי"י וצונו דאיהו הכי מצווה ועושה ועוד קדשנו מסטרא דשמאלא דאתמר ביה וקדשת את הלוים ולית קדושה פחות מעשרה ואלין עשרה מאמרות דאיהי קדש לי כל בכור דאיהו כתר עלאה וחכמה דאיהי ישראל עלה במחשבה דאתמר בהון ויאמר אלקי"ם יהי אור וצונו על מסטרא דימינא דאתמר ביה הוקם על דתמן כל ברכאן לימינא דאינון מאה ברכאן כחושבן ע"ל דאת י' בק' אסתליק למאה דאיהי קרבנא דכלא

199

תיקוני זוהר תקונא שבע וארבעין

 תפלין על רישיה איהו תפלין דאנח קודשא בריך הוא בכל יומא בצלם אלקי"ם תפילין דיד דא שכינתא תתאה דאיהי קשירא ליה ועלה אתמר ונפשו קשורה בנפשו תרוייהו ביחודא חדא בקשורא חדא רצועה כריכה באצבעא שמאלא דא קדושין דילה דאיהי טבעת כריכא באצבעא דילה ובה איהי קשירא עמיה ואיהו עמה הא קדושה ברכה כללא דשבע ספירן ואינון שבע ברכאן דחתן דאינון ז' יום השביעי צדיק עליה אתמר ברכות לראש צדיק דירית מאימא עלאה ואת י' על רישיה איהו חכמה י' בה אתעביד ז' שבע ברכאן דירית חתן וכלה וכלילן בצדיק יום השביעי דביה מתייחדין חתן וכלה דאיהו יאקדונק"י והא אוקמוהו כי

200

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 גבוהין מסטרא דימינא ועיינין עמיקין מסטרא דשמאלא דא ענו ודא ביישן מסטרא אחרא דא גס רוח ודא עז פנים כרובי עינא ועפעפי עינא עלייהו אתמר והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפרת דא כפורתא דעינא תלת גוונין דעינא אינון אקי"ק יקו"ק אדנ"י כלל ופרט וכלל ואינון יחודא ברכה קדושה וסימן י"עננו ב"יום ק"ראנו דהכי סליק חושבן תלת שמהן אלין כחושבן יב"ק אקי"ק כתר עלאה יקו"ק עמודא דאמצעיתא אדנ"י שכינתא תתאה אדנ"י כלל אקי"ק פרט יקו"ק וכל ועוד עינא כגוונא דגופא תרין כרובין דיליה כגוונא דתרין שוקין תרין עפעפי עינא לקבל תרין דרועין אלין מסככין ואלין פרחין ואית כרובי

1234567891011121314151617181920