קדושה

קדושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14898 מקורות עבור קדושה. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

זוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות

 איהו לאגנא עליה דב"נ, אוף הכי ברית קדישא מגן עליה דב"נ, ומאן דנטיר ליה לית נזקא בעלמא ויכיל למקרב בהדיה ודא הוא נגד השמש, רישי עמא יתפסון בכל דרא ודרא בחובא דא אי ידעין ולא מקנאין ליה בגין דחובא דא עלייהו לקנאה ליה לקודשא בריך הוא בהאי ברית מאן דאעיל קדושה דא ברשותא אחרא עליה כתיב (שמות כ') לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי ה' אלהיך אל קנא וכלא קנאה חדא, ועל דא אתדחייא שכינתא מקמיה, מאן דמשקר בברית קדישא דחתים בבשריה דב"נ כאילו משקר בשמא דקודשא בריך הוא מאן דמשקר חותמא

162

זוהר כרך ב (שמות) פרשת בשלח

 ומאתר דנוקבא אתקשר ומאן דאתקשר בנוקבא מיתה אזדמנת קמיה, מנא לן דלה אתיהיב דכתיב את חובקת בן, תא חזי באברהם כתיב (בראשית יח) שוב אשוב אליך ולא אליה אליך ודאי בך אתקשר ולא בנוקבא, מאן דאתי מסטרא דנוקבא מותא אקדים לרגלוי, ותעל ותשכיבהו על מטת איש האלהים בגין דתמן חמת קדושה עלאה מכלא, ויאמר לה השלום לך השלום לאישך השלום לילד, מכאן דהיא עקרא דביתא ולא עוד אלא דאיהי אזלת אבתריה ולא בעלה, ויגש גחזי להדפה הא אוקמוה, ויאמר איש האלהים הרפה לה, מאי שנא הכא דאמר איש האלהים וכד הוה במתא אלישע, אלא הכא ודאי איש האלהים דהכא (ס"א

163

זוהר כרך ב (שמות) פרשת יתרו

 מגו נהירו עלאה רב וסגי הוה חמי לתתא כמבתר כותלא חד חשוכא דקיק דאתחזי ליה ולאו בכל זמנא כמה דבלעם לא הוה מסתכל ההוא נהירו בכל זמנא, זכאה חולקיה דמשה נביאה מהימנא מה כתיב ביה (שמות ג) וירא מלאך יי' אליו בלבת אש מתוך הסנה, הסנה ודאי הוה בגו ההוא קדושה ואתדבק ביה דכלא אתדבק דא בדא טהור וטמא לית טהור אלא מגו טמא, ורזא דא (איוב יד) מי יתן טהור מטמא, קליפה ומוחא דא בדא סלקא, ודא קליפה לא יתעדי ולא יתבר עד זמנא דיקומון מתין מעפרא כדין יתבר קליפה ונהירו ינהיר בעלמא בלא סתימו מגו מוחא, זכאין אינון

164

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 טו) הענק תעניק לו, הענק ליה, תעניק לבנוי, במלין גניזין אלין, (שם) ומגרנך גרנה של תורה דילך, ומיקבך בגרן ויקב קרא ממלל כמה דאוקמוה מארי מתניתין בגרן ויקב הכתוב מדבר, יק"ב (קיט א רסב א) י"חוד, ק"דושה, ב"רכה דקודשא בריך הוא ודא שכינתא דאיהי ברכה דקודשא בריך הוא מימינא ואיהי קדושה משמאליה ואיהי יחודיה באמצעיתא וקודשא בריך הוא הכי סלקין אתווי דיליה יב"ק כגוונא [דף קטז עמוד ב] דא הקב"ה בחשבן יב"ק ומאן דאיהו בק"י בהלכה דיליה דאיהי שכינתא קודשא בריך הוא עמיה דבגינה לא יזוז מניה לעלם, דאית הלכה דאיהי נערה דילה מסטרא דנער ובגינה אתמר הלכה כפלוני, אבל

165

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה

 עלייהו, כדין כרוזא נפיק ואמר עלאין ותתאין אציתו מאן איהו גס רוחא במלי דאורייתא מאן איהו דכל מלוי בגין למגבה במלי דאורייתא, בגין דתנינן דבר נש בעי למהוי שפיל בהאי עלמא במלי דאורייתא דהא לית גבהו באורייתא אלא בעלמא דאתי, בקדושתא דא בעינן לאסתמרא ולאגנזא לה ביננא בגין דנתקדש גו קדושה ברישא ובסופא, יתיר מאינון קדושן דאמרי בהדן מלאכי עלאי, קדושה דאנן מקדשי בשבחא דאנן משבחן למלאכי עלאי ובגין שבחא דא שבקין לון למעאל גו תרעי עלאי ועל דא אנן אמרין קדושה דא [דף קכט עמוד ב] בלשון הקדש ושבקין לן ברחימו למיעל תרעין דלעילא מגו דאנן משבחין לון בסדורא

166

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תצוה

 ממש ידע ליה בר נש וישתמודע מאן איהו אי ההיא נשמתא קדישא נטר בשעתא דרוגזוי (אתי עליה) דלא יעקר לה מאתרהא בגין למשרי תחותה ההוא אל זר דא איהו בר נש כדקא יאות, דא איהו עבדא דמאריה דא איהו גבר שלים, ואי ההוא בר נש לא נטיר לה ואיהו עקר קדושה דא עלאה מאתריה למשרי בתריה סטרא אחרא, ודאי דא איהו בר נש דמריד במאריה ואסיר לקרבא בהדיה ולאתחברא עמיה ודא איהו (איוב יח) טורף נפשו באפו, איהו טריף ועקר נפשיה בגין רוגזיה ואשרי בגויה אל זר, ועל דא כתיב חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו דההיא נשמתא קדישא

167

זוהר כרך ב (שמות) פרשת כי תשא

 כמה דאמרו אינון חרשין והכי אצטריך בזיני דחרשין אלין, ודא הוא עובדא דחרשין אלין מלה דאצטריך באתגליא לאתגלאה, לבתר אצטריך טמירו וכסויא, בקדמיתא דיתכסי מעינא ובתר יפוק אומנא לאומנותיה, ומלה דאצטריך בכסויא לבתר אצטריך באתגליא כקדמיתא, השתא בני רחימאי רחימין דנפשאי, מה אעביד ודאי אצטריכנא לגלאה אציתו ואטמירו מלין, בסטר קדושה ההוא אלהים דקשוט מלך על עלמא בתלת (מלין) עלמין (אלין) אתתקף, (בראשית קעז ב רח א) בבריאה, ביצירה, בעשיה, והא אתמר רזא דכל חדא וחדא הכא, לקבל בריאה ויקח מידם, מלה דלא הוה ביה עד כען כלום, לקבל יצירה, ויצר אותו בחרט, לקבל עשיה, ויעשהו עגל מסכה, מאן חמא

168

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל

 ונטלי להאי תושבחתא מעמא קדישא וסלקי לה לאתעטרא בה בכמה רתיכין עלאין די ממנן וכל אינון צדיקייא דבגנתא דעדן כלהו מתעטרן בתושבחתא דא וכל אינון רתיכין וכל אינון נשמתין דצדיקייא כלהו סלקין בתושבחתא דא עד רזא דכורסייא, כד מטא לכורסייא קדישא תושבחתא דא דכל ישראל קיימא תמן עד זמנא דקאמרי קדושה עלאה דמוסף, וכדין סלוקא דלתתא לעילא לאתאחדא כלא לעילא לעילא למהוי כלא חד, דא איהי תושבחתא דסלקא על כלהו תושבחן, מכאן ולהלאה סדורא דצלותא דשאר יומי עד ישמח משה וכו' חדוותא דדרגא עלאה עקרא דאבהן דחדי בההוא עדבא דיליה כד סליק כורסייא לגביה ונטיל לה ומתחבראן כחדא, ודא איהו

169

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי

 ידא דמשה דכתיב (שמות ג) פקד פקדתי אתכם (ס"א על פי משה אתתקן ואתפקד בכלא, פקודי המשכן בגין דהכא קיימא פקידה אשר פקד על פי משה דכתיב פקד פקדתי אתכם פקידה הוה על ידא דמשה) דאיהו הוה קול דאפיק לההוא דבור ועבד ליה פקידה לנפקא מן גלותא והשתא אתפקדא לאמשכא קדושה מעילא לתתא כמד"א (שם כה) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם:ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וגו', אמר ר' יהודה הא אתמר דהא בצלאל מסטרא דימינא הוה ואיהו אתקין תקונא דכלא, ותו דהא יהודה איהו שליטא ומלכא על כל שאר שבטין ומניה נפקמאן דאתקין כל משכנא, בצלאל הא

170

זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא

 חדת מטרוניתא ואתתקנת לקבלא למלכא, כיון דחמא מלכא אינון גברין פגימין מארי דמומין לא בעא מלכא דעל ידייהו ייתי למשרי עמה ואסתלק מלכא מנה כד חמת מטרוניתא דבגיניהון אסתלק מלכא מנה מיד ותצא אש מלפני יי' ותאכל אותם, וכל דא בגין דמאן דלא אתנסיב הוא פגים, מאריה דמומין קדם מלכא, קדושה דמלכא אסתליק מניה ולא שריא בפגימו, ועל דא כתיב אדם כי יקריב מכם קרבן מאן דאקרי אדם יקריב ומאן דלא אקרי אדם לא יקריב, מן הבהמה, כלל, מן הבקר ומן הצאן פרט לבתר אלין דכשרין למיכל, ודלא כשרין למיכל אסיר לקרבא, ולאתר אחרא אסתליקו אינון דכשרן ואינון דלא כשרן:

1234567891011121314151617181920