קדושה

קדושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14898 מקורות עבור קדושה. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

שכל טוב (בובר) שמות פרשת בשלח פרק טז

 ובין שאין קורין בהן, אעפ"י שכתובין בכל לשון טעונין גניזה, ומפני מה אין קורין בהן מפני ביטול בית המדרש. איתמר היו כתובין תרגום או בשאר לשונות רב הונא אמר אין מצילין, דהא לא ניתנו לכתוב, ושקורין בהן נביאים ושאין קורין בהן כתובים. ורב חסדא אמר מצילין, סבר מפני בזיון דברי קדושה, ושקורין בהן דכתיבי בלשון הקודש, ושאין קורין בהן, דכתיב תרגום ובכל לשון. והלכתא כרב הונא, דהוא רביה דרב חסדא. ואין הלכה כתלמיד במקום הרב: היו כתובין בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום מצילין אותן מפני הדליקה: והברכות, דהיינו פיוטין: והקמיעות אין מצילין אותן מפני הדליקה. וכבר פסיקנון לאחרן. וספר תורה שיש

132

פתרון תורה פרשת ויקרא

 אומ' העולם אילא בחצי דבר, הדא הוא ויקר אל' אל בלעם ג', אבל לנביאי ישר' ויקרא אל משה ג', אין לשון זה ויקר אילא לשון טומאה, היך מה דאת אמר כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, אבל לנביאי יש' לשון טהרה, לשון נקי, לשון ברור, לשון קדושה, לשון שלמלאכי השרת מקלסין בו היך מה דאת אמר וקרא זה אל זה ואמר ג', א' ר' אלעזר בן מנחם כת' רחוק ה' מרשעים, רחוק ה' מ', אילו נביאי אומות הע', שאין הק' נגלה על נב' אומ' הע' אילא כאדם שהוא בא מארץ רחוקה, הדא היא מארץ רחוקה באו

133

פתרון תורה פרשת קדשים

 ושוב יחד חשיםזמירות טעמי קדושיםחוסן מסלדין לנערץ בסוד קדושיםככ' אל נערץ בסו' קד' רבה וג'טהור הוא ואוהב טהוריםישעו מצמיח לזרע ישריםכל משפטיו כשמש ברוריםלו מקדישים חדשים לבקריםככ' חדשים לבקרים וג'מכל גויי הארצותנבחר עם מבין מליצותסיגר שונאים ודיששם בהריצותעיטרם קדושה כחיות מעריצותככ' והייתם לי קדשים וג'פירש להם אמרות טהורותצידקם בדברות מבוארותקבע בהם ברכות ברורותרחש להם חקים ותורותככ' מגיד דבריו וג' ואומ' ויקם עדות ביעקב וג' ואומ' ועל הר סיני ירדת וג'שת שמו בשמותםתמימים ובנים קרא אותםהורה אותם בכל מחנםיחד

134

פתרון תורה פרשת אמור

 והרזוקי בעלמא די מהרזקא ביה רוחיה ואסיר לאיטמויי ליה, דאמ' זעירי נשברה מפרקתו ורוב בשר עימה מטמא באהל, שנ' ותשבר מפרקתו וג'.[עמוד 89] לא יקרחו וג' קדשים יהיו לאל' וג' מיכן היה פינחס בן יאיר אומ' זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מ' לידי קדושה, קדושה מ' ל' ענוה, ענוה מ' לידי יראת חט, יראת חט' מ' לידי רוח הקדש, ר' הק' מ' ל' חסידות, חסידות מ' ל' תחיית המתים, תח' המ' מ' ל' זכור לטוב, זריזות לידי נקיות, נק' לידי טהרה, שנ' וכפר עליו הכהן וטהר, טה' לי' קדושה שנ' וטהרו וקדשו, קדש' ל' ענוה,

135

פתרון תורה פרשת בהר סיני

 גודר כל פרץברורי איש עומדים לפני במרץגדלו מעזיזים בערץדוק ממשלתו ולו הארץככ' לה' הארץ ומל' וג'הכין כסאו בשמימהותלה ארץ על בלימהזרת ימינו טפחה רומהחלד מתח כשלמהככ' אף ידי יסדה ארץ וג'טוב לכל עושיה צדקהישר ויחוד שומע צעקהכל מהללים קדושה חזקהלאלהא עביד שמיא וארקאככ' כדנה תמרון לה' אלהיא די שמ' ג',מלך שוכן מרומיםניהג ברחמיו מעוטי עמיםסיגלם אמרים רשומיםעושר אותם בעמל לאומיםככ' ויתן להם ארצות גוים וג'פועל ישועות בקרב הארץצור הזהיר משמי ערץקריאת דרור לתבל היפרץרחומים להשבית שבת הארץ

136

פתרון תורה פרשת וידבר

 בני שאת ראש.ככ' שאו את ראש וג' ז' ה' ש' ה' הגיד לך אדם מה טוב וג' [והצנע לכת] שהק' אוהב את הצניעות, אם היה אדם צנוע הקב"ה אוהבו ושכינה ישרה עליו, אר' פניחס בן יאיר הזריזות מביאה לידי נקיות, נק' מ' לי' טהרה, ט' מ' לידי קדושה, ק' מ' לי' ענוה, ע' מ' ל' יראת חטא, י' ח' מ' ל' רוח הקדש, וכל כך למה שהוא צנוע מתחילתו זוכה לשרות עליו רוח הקדש, א' ר' יצחק בוא וראה כמה יפה צניעות לפני הק', שבשעה שנתן הק' תורה לישראל נתנה להם בפרהסיא כך הוא אומ' כי ביום השלישי וג' [

137

פתרון תורה פרשת זאת חוקת התורה

 כך היה אהר' עושה ליש' חוטאין בעגל ומחל להן הקב"ה והן מביאין פרה ושורפין אותה והכהן מזה הימנה.הנגע במת ל' נ' וג', למה על טומאת המת שגרמה לדורות כוס המות. הוא יתחטא בו וג' למה טהר' ביום השלישי וביום השביעי, שבשלישי נבראו מקוה מים בטהרה, ובשביעי נזכר קדושה, כי הנטהר יטהר בגדיו, שהם מעשבים ומבהמה ומתולעת, לכן יקח עץ ארז ושני תול', שיטהר כל בגדים שיש לו מקערות וכפות וכיוצא בהן, ד' א' ביום השל' וב' הש', רמז לקימת שלישי שנ' ביום השל' יק' ונ' לפ' וישועת שביעי, אותות חמשה כהנים ה' כנגד ה' דמים הטמאים באשה וכנגדן עולמות

138

ילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך

 אימתי שנתנה לו המילה בעצם היום הזה נמול אברהם [י"ז, כ"ו]. זמן היה שימולו בניו כי מולים היו כל העם היוצאים. וימל בן מ"ח שנה היה בשעה שהכיר לבוראו אלא שלא לנעול דלת בפני גרים וא"ת ימול בן ע"ה בשעה שנדבר עמו בברית בין הבתרים אלא כדי שיצא יצחק מטפה קדושה. ימול בן פ"ו שנה בשעה שנולד ישמעאל אמר הקב"ה כקנמון שאני מעמיד בעולם מה קנמון זה כל זמן שאתה מזבלו ומעדרו הוא עושה פירות כך אברהם משנצרר דמו משבטל יצרו משבטלה תאותו אמר אם חביבה היא המילה למה לא נתנה לאדם הראשון א"ל הקב"ה אברהם דייך אני ואתה בעולם

139

ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא

 אבימלך בחלום הלילה [כ, ג] מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בחצי דבור שנאמר ויקר אלהים אל בלעם אין לשון ויקר אלא לשון טומאה כד"א כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה אבל לישראל נגלה בלשון טהרה בלשון קדושה בלשון ברור ויקרא אל משה בלשון שמלאכי השרת מקלסין אותו שנא' וקרא זה אל זה ואמר וגו'. רחוק ה' מרשעים אלו נביאי אומות העולם ותפלת צדיקים ישמע אלו נביאי ישראל. אין הקב"ה נגלה על נביאי אומות העולם אלא בשעה שדרך לפרוש אלו מאלו הה"ד בשעפים מחזיונות לילה בנפול תרדמה

140

ילקוט שמעוני תורה פרשת בא

 יום טוב האחרון שהוא אסור בעשית מלאכה י"ט הראשון מנין. ת"ל ביום הראשון מקרא קדש [י"ב, ט"ז]. אין לי אלא י"ט הראשון והאחרון שהוא אסור בעשית מלאכה חולו של מועד מנין. ת"ל את חג המצות תשמור מ"מ דברי ר' יאשיה. ר' יונתן אומר אינו צריך אם יו"ט הראשון והאחרון שאין קדושה לא לפניהן ולא לאחריהן הרי הן אסורין בעשית מלאכה. חולו של מועד שיש קדושה לפניהן ולאחריהן אינו דין שיהו אסורין בעשית מלאכה. ששת ימי בראשית יוכיחו שיש קדושה לפניהן ולאחריהן ומותרין בעשית מלאכה הן יוכיחו על חולו של מועד שמותרין בעשית מלאכה אע"פ שיש קדושה לפניהן ולאחריהן. לא אם

1234567891011121314151617181920