קדושה

קדושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14898 מקורות עבור קדושה. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) נספחים ו - שוש אשיש

 שנ' כחתן יכהן פאר (שם /ישעיהו/ סא: י), ויש' משתמשי' לאורו ואומרי' למשיח אשרי שעה שמשיח נברא אשרי הבטן שיצא ממנו אשרי הדור שעיניו רואות אשרי עין שזכתה לראותו, לפי שמפתח שפתיו ברכה ושלום ושיחתו נחת רוח והוד והדר בלבושו ובטח ושאנן בדיבורו ולשונו מחילה וסליחה ותפלתו ריח ניחוח ותחנתו קדושה וטהרה בלימודו, ואמ' אשריהם יש' /ישראל/ מה גנוז להם, שנ' מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך וגו' (תהלים לא: כ). וככלה תעדה כליה (ישעיה סא: י), מה כלה זו אינה מעולה מחברותיה אלא בתכשיטה כך כנסת יש' אין מכלמין שונאיה אלא באור שהיא עוטה, שנ' כי הנה החשך יכסה

92

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כח - על נהרות בבל

 שהם מבכים עמהם הקדוש ברוך הוא.דרש ר' יצחק על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו (תהלים שם /קל"ז/ ב'), בא וראה עפרה של ארץ ישראל לתשובה, עד (שיהיו) [שהיו] בארץ ישראל היה ירמיה אומר להם עשו תשובה עד שלא יתחתם עליכם גזר דין ולא קיבלו, כיון שגלו היו נוהגים קדושה במצות נטלו כינורותיהם ותלו אותם בערבות. כי שם שאלונו שובינו דברי שיר וגו' (שם שם /תהלים קל"ז/ ג') באותה שעה אמרו להם אומות העולם עמדו ושוררו לפני עבודה זרה כדרך שהייתם משוררים בבית המקדש, אמרו להם אילו אמרנו שירה במקומינו לא גלינו מארצנו ועכשיו היאך נאמר שירה לפני עבודה זרה, היה

93

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בא

 והעברת כל פטר רחם לה' אין העברה אלא הפרשה, וכן את מוצא בנחלות והעברתם את נחלתו לבתו (במדבר כז), שמעון בן עזאי אומר והעברת מה ת"ל לפי שהוא אומר כל אשר יעבור תחת השבט (ויקרא כז) שומע אני אף היתום במשמע נאמר כאן עבודה ונאמר להלן עבודה מה להלן אין קדושה חלה עליו אלא בחיי אמו אף עבודה האמורה כאן אין קדושה חלה עליו אלא בחיי אמו, אי מה כאן זכרים אף להלן זכרים ת"ל כל אשר יעבור תחת השבט אחד זכרים וא' נקבות במשמע, כל פטר שגר ששגרתו אמו יהא פטור מן הבכורה והבא אחריו אינו בכור, אשר יהיה

94

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת יתרו

 י) [יט, א] בחדש השלישי, זש"ה הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת (שם /משלי/ כ"ב) אמר ר' יהושע ברבי נחמיה זו תורה שאותיותיה משולשים אל"ף בי"ת גימ"ל, והכל היה משולש תורה משולשת תורה נביאים וכתובים, משנה משולשת תלמוד הלכות ואגדות, הסרסור משולש מרים אהרן ומשה, תפלה משולשת ערב ובקר וצהרים, קדושה משולשת קדוש קדוש קדוש, ישראל משולשין כהנים לוים וישראלים, משה אותיותיו משולשין, משבט לוי שאותיותיו משולשים, מזרע משולש אברהם יצחק ויעקב, בחדש משולש ניסן אייר וסיון, על הר סין שאותיותיו משולשין שנאמר ויחנו במדבר סין, לשלשת ימים נתקדשו שנאמר והיו נכונים לשלשת ימים, אמר רבי יהושע בר נחמיה לעולם

95

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה

 ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משומם ועד כלה ונחרצת תתך על שומם, אבל לעולם הבא הקב"ה מחזיר לה הברכות שהיה עושה שנאמר (יחזקאל לו) ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא.(יד) [ל, א] ועשית מזבח מקטר קטרת מהו קטרת ק' קדושה ט' טהרה ר' רחמים ת' תקוה, אמה ארכו ואמה רחבו וגו' ואמתים קומתו מה עסקו של מזבח הקטרת, כיון שעשו אותו מעשה בקש הקב"ה לכלותן ועמד משה בקש עליהם רחמים כמה שנא' (שמות לב) ויחל משה את פני ה' ונחבט בקרקע עד שנתרצה לו הקב"ה שנאמר (שם /שמות ל"ב/) וינחם ה' על

96

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי

 מיד הולך המלאך ומביא את הרוח לפני הקב"ה וכשהיא באה מיד כורעת ומשתחוה לפני המלך מלכי המלכים הקב"ה אותה שעה אומר הקב"ה לרוח הכנסי בטיפה זו שביד פלוני פתח הרוח פיו ואומר לפניו רבונו של עולם די לי העולם שהייתי דר מיום שבראתני למה רצונך להכניסני בטיפה זו סרוחה שאני קדושה וטהורה ואני גזורה מגזרת כבודך, מיד אומר הקב"ה לנשמה עולם שאני מכניסך בו יפה יהא לך ממה שהיית דר בו ובשעה שיצרתיך לא יצרתיך אלא לטיפה זו, מיד מכניסו הקב"ה לשם בעל כרחו, ואחר חוזר המלאך ומכניס הרוח לתוך מעי אמו ומזמנין לו שני מלאכים ושומרין אותו שלא יצא

97

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת צו

 לו בנים מנין מרחל שאמרה ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי (בראשית ל) ומנין העור שחשוב כמת שנא' (איכה ג) במחשכים הושיבני כמתי עולם, ומנין האביון שנא' (שמות ד) כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, דבר אחר זאת תורת העולה וגו', כך שנו רבותינו היתה עולה כולה קדושה מפני שלא היתה בא על עונות, אשם היתה באה על הגזילות, אבל העולה לא היתה באה לא על חטאת ולא על גזל אלא על הרהור הלב היא באה, וכן מי שהיה מהרהר בלבו דבר היה מביא קרבן העולה לשום דברים העולים על הלב שנאמר (יחזקאל כ) והעולה על רוחכם

98

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 שמואל א א) למה שנזרע בקדושה אמר הקב"ה בעה"ז תעבתי כל העכו"ם על שהם מזרע טומאה ובחרתי בכם לפי שאתם זרע אמת שנא' (ירמיה ב) ואנכי נטעתיך שורק כלו זרע אמת, וכתיב (דברים יד) ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה ואף לעתיד לבא איני בוחר אלא בכם שאתם זרע קדושה ברוכי ה' שנא' (ישעיה סה) לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי ה' המה.[ו, כג] וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל.(ח) ילמדנו רבינו כהן בעל מום מהו שישא את כפיו, כך שנו רבותינו כהן שיש

99

אגדת בראשית (בובר) פרק סה

 ו] ד"א למה תאמר יעקב. א"ר נחמיה אמר הקדוש ברוך הוא כיבדתי שמך מאבותיך, שנאמר וזכרתי את בריתי יעקב וגו' (שם שם /ויקרא כ"ו מ"ב/), באברהם הזכרתי בו אף בשביל ישמעאל ובני קטורה, ואף את בריתי יצחק הזכרתי בו אף בשביל עשו (ואליפז) [ואלופיו], אבל אתה שהעמדת לי אותה עדה קדושה כולך יפה רעיתי, ולא הזכרתי בך, אף אלא בבריתך, ואת קורא תגר, למה תאמר יעקב, הלא ידעת אם לא שמעת וגו' (ישעי' שם מ כח).

100

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור פא

 למנצח על הגתית לאסף הרנינו לאלהים עוזנו [הריעו לאלהי יעקב]. זהו שאמר הכתוב לא הביט און ביעקב (במדבר כג כא), מה ראה בלעם להזכיר ליעקב ולא לאברהם ולא ליצחק אלא ליעקב בלבד, אלא צפה שיצא מאברהם פסולת ישמעאל וכל בני קטורה, וכן צפה שיצא מיצחק עשו ואלופיו, אבל יעקב כולה קדושה, שנאמר כל אלה שבטי ישראל שנים עשר (בראשית מט כח), הדא הוא דכתיב כולך יפה רעיתי ומום אין בך (שה"ש =שיר השירים= ד ז), לפיכך לא הזכיר האבות אלא ליעקב בלבד, הוי לא הביט און ביעקב, אמר אסף הואיל וכל האבות יש בהם פסולת, ויעקב אין בו פסולת, איני

1234567891011121314151617181920