קדושה

קדושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 14898 מקורות עבור קדושה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יבמות פרק ב

 יוצאת משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת השנייה חולצת ולא מתיבמת רבי שמעון אומר מיבם לאיזו מהן שירצה או חולץ לאיזו מהן שירצה:משנה ג[*] כלל אמרו ביבמה כל שהיא איסור ערוה לא חולצת ולא מתיבמת איסורה איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת אחותה שהיא יבמתה חולצת או מתיבמת:משנה ד[*] איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין וממזר:משנה ה[*] מי שיש לו אח מכל מקום זוקק את אשת אחיו ליבום ואחיו לכל דבר חוץ ממי שיש לו

2

משנה מסכת יבמות פרק ג

 נשואים שתי אחיות ומתו הנשואים את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואם קדמו וכנסו יוציאו רבי אליעזר אומר בית שמאי אומרים יקיימו ובית הלל אומרים יוציאו:משנה ב[*] היתה אחת מהן אסורה על האחד איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה והשני אסור בשתיהן איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתיבמת:משנה ג[*] היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת:משנה ד[*] שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת

3

משנה מסכת סוטה פרק ט

 מיכה ז') בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מי יש לנו להשען על אבינו שבשמים ר' פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות מביאה לידי טהרה וטהרה מביאה לידי פרישות ופרישות מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי ענוה וענוה מביאה לידי יראת חטא ויראת חטא מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקדש ורוח הקדש מביאה לידי תחיית המתים ותחיית המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב אמן:נשלמה מסכת סוטה

4

משנה מסכת תמורה פרק א

 והבכור מתנה לכהן מה חטאת ואשם אין ממירים בו אף הבכור לא ימירנו בו אמר לו רבי יוחנן בן נורי מה לי אינו ממיר בחטאת ובאשם שאין זכין בהן בחייהם תאמר בבכור שזכין לו בחייו אמר לו רבי עקיבא והלא כבר נאמר (ויקרא כ"ז) והיה הוא ותמורתו יהיה קדש היכן קדושה חלה עליו בבית הבעלים אף תמורה בבית הבעלים:משנה ב[*] ממירין מן הבקר על הצאן ומן הצאן על הבקר מן הכבשים על העזים ומן העזים על הכבשים מן הזכרים על הנקבות ומן הנקבות על הזכרים מן התמימים על בעלי מומין ומבעלי מומין על התמימים שנאמר (ויקרא כ"ז) לא יחליפנו

5

משנה מסכת תמורה פרק ה

 שלמים ילדה זכר ונקבה הזכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים:משנה ב[*] ילדה שני זכרים אחד מהן יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה ודמיו חולין ילדה שתי נקבות אחת מהן תקרב שלמים והשניה תמכר לחייבי שלמים ודמיה חולין ילדה טומטום ואנדרוגינוס רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן:משנה ג[*] האומר ולדה של זו עולה והיא שלמים דבריו קיימים היא שלמים וולדה עולה הרי זו ולד שלמים דברי רבי מאיר אמר רבי יוסי אם לכן נתכוין מתחלה הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת דבריו קיימים ואם משאמר הרי זו שלמים נמלך ואמר ולדה עולה הרי זו ולד

6

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ג

 הלכה בבכור תם בזמן הזה רשאי לקיימו שתים ושלש שנים עד שלא הראהו למומחה משהראהו למומחה נולד בו מום בתוך שנתו רשאי לקיימו כל שנים עשר חודש לאחר שנים עשר חודש אין רשאי לקיימו שלשים יום: הלכה גכל קדשים שהוקדשו בבטן ויצאו בדופן קדושה חלה עליהן הבכור והמעשר אין קדושה חלה עליהן: הלכה דכל קדשים שכתוב בהן שנח שנה כיון שעברה שנתן הרי אלו פסולין הבכור והמעשר אפילו שתים ושלש שנים הרי אלו כשרין: הלכה האחד הבכור והמעשר ואחד כל הקדשים שהקדישה שנה של רגלים ורגלים של שנה עובר עליהן משום בל תאחר: הלכה והשוחט

7

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ד

 במקדש ואין שוחטין עליהן בגבולין ואלו הן הנימוס הצומח והצומים ונקבה שיש לה קרנים: הלכה טזאיזה הוא נמוס כל שאין לו קרניים צומוס כל שאין לו אזנים צומת שאזניה מגופפות רבי אילעי אומר משם ר' ישמעאל אנדרוגינוס בכור הוא ומומו בו ישחט עליו וחכמים אומרים אין קדושה חלה עליו אלא יצא וירעה בעדר ר' שמעון אומר הרי הוא אומר כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לי"י אלהיך שכל מקום שנ' זכר מוציא טומטום ואנדרוגינוס מן הכלל:

8

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ט

 ואם לאו מעלה אותן דמים: הלכה חמכר לו יד כמות שהיא וראש כמות שהוא ובני מעים כמות שהן נותנן לכהן ואין מנכה לו מן הטבח את הדמים: הלכה טלקח הימנו במשקל נותנן לכהן ומנכה מן הטבח את הדמים מתנות אין בהן משום קדושה אפילו מוכרן לגוי אפילו נותנן לפני כלבו אין בהן אלא מצות כהנה בלבד: הלכה יהמשלח בשר לחברו והיו בו מתנות אין חוששין שמא מתנות כהונה הן: הלכה יאאיזה הוא הזרוע נוטלו מבית הפרק וכל הפרק עמו בזרוע של מוקדשין בזרוע של גבולין איזה הוא לחי נוטלו מבית השחיטה וכל בית השחיטה עמו קיבה

9

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ב

 כתובה לא פירות ולא מזונות ולא בלאות ואין זכיי לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפר נדריה יורשה ומטמא לה יש לו בה קדושין וצריכה ממנו גט היא כשירה והולד כשר כופין אותו להוציא ר' יהודה אומ' אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אמ' ר' שמעון בן לעזר מפני מה אמרו אלמנה לכהן גדול יש לה כתובה מפני שהוא כשר והיא פסולה וכל מקום שהוא כשר והיא פסולה קנסו אותו ליתן לה כתובה מפני מה אמרו שניות מדברי סופרים אין לה כתובה מפני שהוא כשר והיא כשירה קנסו אותה כתובתה כדי שתהא

10

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו

 הלכה המי שהיה נשוי שתי נשים ומת ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת את צרתה היתה אחת מהן אסורה לאחד מן האחין אסור ערוה וחלץ לה לא עשה כלום ולא פטר את צרתה אלא או היא או צרתה מתיבמת לשאר אחים היתה אסור מצוה ואסור קדושה חלץ לה או בא עליה נפטרה צרתה המחזיר את גרושתו משנשאת והנושא את חלוצתו והנושא את קרובת חלוצתו אין לו בה קדושין ואין צריכה הימנו גט היא פסולה והולד פסול דברי ר' עקיבא וחכמי' או' יש לו בה קידושין וצריכה הימנו גט היא כשירה והולד כשר וכופין אותו להוציא הלכה והרי

1234567891011121314151617181920