קבלה

קבלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13926 מקורות עבור קבלה. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

איכה רבה (וילנא) פרשה ג

 ר' לוי אמר אני הגבר אנא הוא דיליפנא ייסורין אהני עלי מה דאהני לך, משל למלך שכעס על מטרונה ודחפה והוציאה חוץ לפלטין הלכה וצמצמה פניה אחר העמוד, נמצא המלך עובר ורואה אותה, אמר לה אקשית אפיך, אמרה לו אדוני המלך כך יפה לי וכך נאה וכך ראוי לי שלא קבלה אותך אשה אחרת אלא אני, אמר לה אני הוא שפסלתי כל הנשים בעבורך, אמרה לו אם כן למה נכנסת למבוי פלוני ולחצר פלוני ולמקום פלוני לא בשביל אשה פלונית ולא קבלה אותך, כך אמר הקב"ה לישראל אקשיתון אפיכון, אמרו לפניו רבש"ע כך יפה לנו וכך נאה לנו וכך הגון

22

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ב

 בחצים, [לאור חציך יהלכו] לנגה ברק חניתך (חבקוק ג' י"א). וצלח פרעה על הסוס והקב"ה צלח כנגדו. שנאמר והדרך צלח רכב (תהלים מ"ה ה'). בחגוי הסלע. זו עמידתם לפני הר סיני, כמה שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר (שמות י"ט י"ז). משל למה הדבר דומה, למלך שהוא מבקש אשה, שלח שתנשא לו, קבלה עליה. אמר המלך לראותה, ראה אותה, אמר לה דברי ואני שומע דבריך, [והיתה מדברת] באזניה מלך /באזני המלך/, והיה קולה ערב (לאחר). כך אמר הקב"ה לישראל הראיני את מראיך, זו הגאולה שהביא הקב"ה לישראל בימי רבי שמעון ורבי ישמעאל, שהיה מעשה בשבעה אנשים שהיו עולים לירושלים מצא הראשון תמרה

23

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא יד - פרה

 אין בה מום זו מלכות יון, אלכסנדרוס מוקדין כד הוי חמי לשמעון הצדיק הוי קאים על רגליו ואמר ברוך אלהים של שמעון הצדיק, אמרו ליה בני פלטוי דידיה מקמי יהודאי את קיים, אמר להון כד אנא נחית לקרבא בדמותיה אנא חמי ונצח. אשר לא עלה עליה עול זו אדום, שלא קבלה עליה עולו של הקב"ה, ולא די שלא קיבלה אלא מחרפת ואומרת מי לי בשמים וגו' (תהלים ע"ג כ"ה). ונתתם אותה אל אלעזר הכהן והוציא אותה אל מחוץ למחנה שהוא עתיד לדחות את שרה מכרך גדול ממחיצתו. ושחט אותה לפניו כי זבח לה' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום (ישעיהו ל"ד

24

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כג - י' הדברות פ' תליתאה

 עליהם עד שהייתה מגעת למיטתה, פעם אחת חלה רבי טרפון ונכנסו רבותינו לבקרו, אמרה להם התפללו על רבי טרפון בני שהוא נוהג בי בכבוד, אמרו לה מהו לך, תניית להון עובדא, אמרו לה אפילו עשה כן, אפילו אלף אלפי פעמים כן, עדיין לחצי כיבוד לא הגיע. אמו של רבי ישמעאל קבלה לפני רבותינו על רבי ישמעאל, אמרה להם גערו בו ברבי ישמעאל בני שאינו נוהג בי כבוד, נתכרכמו פניהם של רבותינו, אמרו איפשר שרבי ישמעאל איננו נוהג בכבוד אבותיו, אמרו לה אעפ"כ מה עשה, אמרה להו (כך) [כד] הוא אתי מבית וועדא ומשזיג ריגלוי ואנא בעיא מישתי מימיהו ולא שבק

25

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ל - נחמו נחמו

 לו היאך אקבל ממך תנחומים ששמתני כלא הייתי שנאמר אין זה כי אם בית אלהים (שם /בראשית/ כ"ח י"ז), אמר למשה לך ונחם כו', אמרה לו היאך אקבל ממך תנחומים שכתבת עלי קללות וגזירות קשות מזי רעב ולחומי רשף וגו' (דברים ל"ב כ"ד), מיד (הבו) [שבו] כולם ואמרו להקב"ה לא קבלה ממנו תנחומים שנאמר ענייה סוערה לא נוחמה (ישעיה נ"ד י"א), מיד אמר הקדוש ברוך הוא עלי לנחם את ירושלים שכך כתבתי שלם ישלם המבעיר את הבערה (שמות כ"ב ה'), אני היצתיה באש שנאמר ממרום שלח אש (איכה א' י"ג) אני מנחם אותה שנאמר ואני אהיה לה נאם ה' חומת

26

מדרש תנחומא (בובר) פרשת פקודי

 היא שאמרו משוש כל הארץ, לשעה אחת מכר פרקמטיא שלו, אמר ודאי זו היא משוש כל הארץ, הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב, וכל השבח הזה בשל מה, בשביל שהיא קרית מלך רב, כיון שחרבה ירושלים, ערבה כל שמחה, גלה משוש כל הארץ (ישעיה כד יא), מהו ערבה חשכה קבלה, כמו שאומרים ויהי ערב (בראשית א ה), בעולם הזה שבת משוש כל הארץ, כשישוב הקב"ה ויבנה את ירושלים, הוא מחזיר את השמחה, שנאמר כי נחם ה' ציון נחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה (ישעיה נא ג). סליק פרשה פקודי.

27

מדרש תנחומא (בובר) פרשת חקת

 זו יון, אלכסנדרוס מוקדון כד הוה חמי לשמעון הצדיק, הוה קאים על ריגלוהי, ואמר ברוך אלהי של שמעון הצדיק, אמרי ליה בני פלטין דידיה, מן קמיה דיהודא את קאי, אמר להון כד אנא נחת לקרבא, כדמותיה אנא חזי ונצח. אשר לא עלה עליה עול (שם /במדבר י"ט/), זו אדום, שלא קבלה עליה עולו של הקב"ה, ולא דייך שלא קבלה, אלא מחרפת ומגדפת, ואומרת מי לי בשמים וגו' (תהלים עג כה). ונתתם אותה אל אלעזר הכהן (במדבר שם /י"ט/ ג), [מפני מה נעשית באלעזר, ולא נעשית באהרן, מפני שהיה לו שותפות במעשה העגל]. והוציא אותה מחוץ למחנה (שם /במדבר י"ט/), לפי

28

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת במדבר

 אחד חרבה ראו אותו התחילו מקלסין אותו אמר הנשיא זו העיר טובה היא מכל המדינות כאן אני בונה לי אכסניא ובכאן אני דר, כך כשבא הקב"ה לים ברח מלפניו שנאמר (תהלים קיד) הים ראה וינס, נגלה על הר סיני ברחו שנאמר (שם /תהלים קי"ד/) ההרים רקדו כאלים, בא למדבר חרבה קבלה אותו וקלסה אותו שנא' (ישעיה מב) ישאו מדבר ועריו וגו', אמר הקב"ה זה המדבר טובה מכל המדינות כאן אני בונה לי אכסנאי ירד לתוכה התחילו הכל שמחים שהקב"ה ירד לתוכו שנאמר (שם /ישעיהו/ לה) ישושום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת.(ג) [א, א] וידבר ה' אל משה במדבר

29

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ראה

 וגו', וכתיב (שם /דברים ד'/) יום אשר עמדת וגו', ללמדך שכל מי שמתבטל מן התורה כאלו כופר בהקב"ה, שלא נתן תורה לישראל אלא כדי שיעסקו בה יומם ולילה שנאמר (יהושע א) והגית בו יומם ולילה וגו', וכתיב (תהלים א) כי אם בתורת ה' חפצו וגו', וכל העוסק בתורה ומקיימה כאלו קבלה מהר סיני לפיכך כתיב והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת וגו', כשבא אסף התחיל לומר האזינה עמי תורתי (תהלים עח), וכן שלמה אמר כי לקח טוב נתתי וגו' (משלי ד), אמרו ישראל לאסף וכי יש תורה אחרת שאתה אומר האזינה עמי תורתי כבר קבלנוה מהר סיני,

30

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור פט

 ובוהו, עמד הקב"ה וברא את העולם, והשליט אותו בכל, ועלינו מה לעשות, אלא לברך ולקלס לבוראינו, וכן הוא אומר כל הנשמה תהלל יה הללויה (תהלים קנ ו).[ד] [פט, נג] ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אמר ר' אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא אמן אמונה, אמן שבועה, אמן קבלה, אמן אמונה דכתיב ויאמנו דבריכם (בראשית מב כ), אמן שבועה, דכתיב ואמרה האשה אמן אמן (במדבר ה כב), אמן קבלה, דכתיב ויענו כל העם אמן אמן (נחמיה ח ו), אמן בעולם הזה ואמן לעולם הבא, הוי ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

1234567891011121314151617181920