קבלה

קבלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13926 מקורות עבור קבלה. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר ז' היכלות דגן עדן

 הם ראוים לקבל כל האורות שבבינה, כמ"ש לפנינו.[אות ב] ותא חזי, כגוונא דעבד קב"ה עלמא, הכי נמי ברא ליה לאדם קדמאה, ובוא וראה, באופן זה שברא הקב"ה את העולם, דהיינו בשתופה של מדת הרחמים דבינה כנ"ל, כן ברא הקב"ה לנשמת אדם הראשון, כלומר שגם נשמת אדם הראשון קבלה אותו השיתוף דמדת הרחמים, שנברא בו העולם שהוא מלכות, (כנ"ל בדיבור הסמוך), וע"כ השיג גם הוא כל האורות העליונים שבבינה כמו המלכות. כמו שהזהר מבאר לפנינו. פתח ואמר, והמה כאדם עברו ברית וגו' דהא קב"ה אעטר ליה בעטרין עלאין, וברא ליה בשית סטרין דעלמא למהוי שלים בכלא: פתח וכו' שהרי הקב"ה

132

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר מארת חסר

 וזהו שהשיב לו ר"ש לר"א אלא חושבנא קיימא בסיהרא, ומתמן יעול בר נש למנדע לעילא, כי מקום גילוי של המוחין דחשבון אינם אלא בלבנה בלבד ולא כלום במדרגות הקודמות אליה, כנ"ל, אמנם אחר שיצאו ונתגלו המוחין הללו בלבנה, מאירים מוחין הללו בהכרח גם בכל מדרגות הקודמות אליה, שהרי מהם קבלה הלבנה את המוחין האלו. אלא מקודם שנגלו בלבנה אינם מושגים כלל אע"פ שכבר יצאו במדרגות הקודמות, כי בהן אין מקום לגילוי המוחין הללו כנ"ל, אבל לאחר שנגלו למטה בלבנה, נשלמים כולם מכח הגילוי הזו שבה. וז"ש, ומתמן יעול בר נש למנדע לעילא, כי אחר שנגלו בלבנה, אפשר להשיגם גם במדרגות

133

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר במ"ה גווני זיני נהורין אתפליג עלמא

 כנ"ל, וז"ש תהום אל תהום קורא, דהיינו תהום של הז"א קורא להתהום שכנגדו בהנוקבא, לקול צנוריך, בעת שנשמע קול הצנורות דמדת הדין, והוא קורא לו ואומר פליג מימך ואעול בך, כנ"ל. ונמצא שעשרה תהומות של הנוקבא נתחלקו, שהחמשה שמחזה ולמעלה של הנוקבא קבלו את שפעם, משום שיש לה שם כלי קבלה מתוקנים, והחמשה שמחזה ולמטה לא יוכלו לקבל שפעם, שאין שם כלי קבלה מתוקנים. וע"כ נמצא שמספר הצנורות הם ע"ה, ע' לז"א ורק ה' להנוקבא, דהיינו רק החמשה שמחזה שלה ולמעלה. כמבואר.[אות רעג] תחות אלין, תלת מאה ושתין וחמשה גידין, מנהון חוורין מנהון אוכמין מנהון סומקין: תחת אלו ע"ה

134

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר דקטיל קין להבל

 השפע בלי מסך ממעלה למטה, שעי"ז נסתלק נשמת הבל כמ"ש שם, הרי שקין נשך אותו בשיניו כמעשה נחש הקדמוני, ומכח זה הרגו.ביה שעתא לייט וכו': בו בשעה קללו הקב"ה, והיה הולך לכל רוחות העולם, ולא מצא מקום שיקבל אותו, עד שהכה עצמו על ראשו, ושב לפני רבונו, ואז קבלה הארץ אותו במדור התחתון. כלומר שתשובתו לא היתה שלמה. וע"כ לא קבלו הארץ שלנו.[אות שמב] ר"י אמר ארעא וכו': ר' יוסי אמר, הארץ עצמה קבלה אותו שילך עליה, שכתוב, וישם ה' לקין אות. שמשמע שהקב"ה קבל את תשובתו. וע"כ חזרה וקבלה אותו הארץ. וחולק על ר' יצחק, שאמר שרק

135

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה

 על דרך שביאר בזהר הנ"ל, עאל בין תרין, תרין ינקין לחד, ע"ש בהסולם. ובהברית שהוא יסוד דבוקה ג"כ הנוקבא, כנודע. וז"ש דבקא בברית, שהנוקבא דבוקה בהברית, בסוד נקודה תחת היסוד, ואח"כ נבנית הנוקבא, תחלה מקו שמאל דז"א, ואח"כ מכל ג' הקוין ומזדווגת עמו בסוד נח ותבה, ע"ד שנתבאר לעיל. ואז קבלה טפת הזווג הכלולה מג' קוין דז"א, (כנ"ל דף כ"ב אות ס"א ע"ש בהסולם) ואלו ג' קוין הם שם חם ויפת. הרי שאלו ג' קוין שיצאו בבינה הם שנשתלשלו ובאו לז"א, ומז"א באו להנוקבא, שה"ס התיבה, ומהתיבה יצאו ונולדו ובאו לעולם. וע"כ מדייק הכתוב בהם לומר, ויהיו בני נח היוצאים

136

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר והבית בהבנותו

 נשמע, תכף מסתלקים המוחין מהנוקבא. (כנ"ל דף צ"ג ד"ה ביאור). ולפי שבקיעת האבנים שה"ס יציאת הקטנות של המדרגות שלה, נעשה על ידי השמיר, שה"ס קטנות דבינה, נעשה הבנין שלהן, שהוא סוד המשכת המוחין דגדלות, ג"כ מבינה. ואז יכולה הנוקבא לעלות ולהלביש את בינה עלאה, ואז נקראת הנוקבא בית המקדש, כי קבלה מוחין מאו"א הנקראים קדש. אבל אם לא היה להם סוד השמיר והיה נשמע קול כלי ברזל, שה"ס הנקודה דמדת הדין, לא היתה מקבלת הנוקבא מוחין דקדש לעולם, ובית המקדש לא היה יכול להבנות.[אות שכח] אמר רבי שמעון וכו': כמה חביבים הם דברי התורה. אשרי חלקו מי שעוסק

137

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר עיר ומגדל

 לקחו הרצון בלבותיהם לצאת מרשות העליון לרשות האחר. הרי שארץ שנער, שהוא בבל, הוא הראש והשורש להפרד מהקב"ה.ביאור הדברים. כי בנין הקליפות התחיל עם החטא דעצה"ד, והגם שמציאותם היתה גם מקודם החטא דעצה"ד, כי ענין הקליפות הן שיעורי גילוי חסרונות שבקדושה, וע"כ עוד מעת צמצום א', שנגלה חסרון קבלה בהמלכות, ונמנעה מלקבל לתוכה אור ישר, יצאה לעומתה בחינת מלכות דקליפות, וכן בשיעור שמלכות דקדושה הזאת נכללה בז"א, יצאה ג"כ בחינת ז"א דקליפה. אמנם זו"ן אלו דקליפות אין להם שום כח דפרודא ממש, והם רק מציאות בלי שום כח. וזהו מטעם כי אותו המיעוט שבמלכות דקדושה, שמשם יצאו, לא היה

138

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר שמעו אלי אבירי לב

 מצדקה הם רחוקים משלום, שאין להם שלום. שכתוב אין שלום אמר ה' לרשעים. מה הטעם. משום שהם רחוקים מצדקה, ע"כ אין להם שלום.פירוש. המלכות מבחינת הדין שבה, נקראת צדק, בלא ה'. ובסוד הזווג הגדול דצדיק וצדק. שאז הנוקבא עולית ומלבשת לאמא, היא נקראת צדקה, כלומר שנתהפכת לרחמים, כי קבלה ה' של אמא, להיותה מלבשת עליה. ועל ידי מ"נ שהצדיקים מעלים להנוקבא בעת שנקראת צדק, גורמים זווג עליון וצדק מתהפך ונעשה צדקה. כלומר, שהדין מתהפך להיות רחמים. וזהו שאומר רבי אבא בביאור הכתוב שמעו אלי אבירי לב וגו'. כי להיותם אבירי לב ואינם מעלים מ"ן ע"י הסתכלות בתורה וע"י תשובה,

139

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט

 כי אז נאמר והיה ה' למלך על כל הארץ וגו'. וכן ומלאה הארץ דעה וגו'. אבל מטרם גמר התקון. אין שלמות רק בהכלים דפנים מהעולם בלבדם. שהם סוד ארץ ישראל.וזה אמרו, ארעא דישראל לא שליט עלה ממנא אחרא בר קב"ה בלחודוי. כי ארץ ישראל להיותה מבחינות כלים דפנים, קבלה תקון גם בזמן הזה, בסו"ה ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה וגו' והשכינה מתגלית בה. מה שאין כן בחוץ לארץ, כי נתנה לשליטת ע' שרים, שגם הם בחינת חיצוניות מהקדושה, דהיינו שנמשכים מכלים החיצונים שאין להם שום שלמות מטרם גמר התקון, ולפיכך עוד לא נתקיים, והיה ה' למלך על כל

140

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר ומלכי צדק

 עליון, אל הבינה. (כנ"ל ב"א דף כ"ה ד"ה יזהירו) וע"כ מתברכת גם הנוקבא בחסדים.[אות רמב] ת"ח ברכאן נטיל האי עלמא תתאה כד אתחבר בכהנא רבא: עולם התחתון, שהיא הנוקבא, מקבלת ברכות. בעת שמתחבר בכהן גדול, דהיינו בקו ימין שבבינה הנק' כהן גדול, כדין ויברכהו, אז, אחר שהנוקבא קבלה הברכות מכהן גדול, היא ברכה את אברהם, כמ"ש, ויאמר ברוך אברם לאל עליון. כי כן הוא ודאי. כעין זה הכהן למטה בעולם הזה, צריך לקשור קשרים, דהיינו ליחד יחודים, כמ"ש לפנינו, ולברך את המקום הזה, דהיינו הנוקבא דז"א, כדי שתתקשר בהחסדים שבימין הבינה, שבזה נמצאים מתקשרים ב' העולמות, הנוקבא והבינה, ונעשים

1234567891011121314151617181920