קבלה

קבלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13926 מקורות עבור קבלה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא מציעא פרק ט

 להעמיד כרי חייב לטפל בה אמר רבי יהודה מה קצבה בכרי אלא אם יש בו כדי נפילה:משנה ו[*] המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או נשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו אם אינו מכת מדינה אין מנכה לו מן חכורו רבי יהודה אומר אם קבלה הימנו במעות בין כך ובין כך אינו מנכה לו מחכורו:משנה ז[*] המקבל שדה מחבירו בעשרת כור חטים לשנה לקתה נותן לו מתוכה היו חטיה יפות לא יאמר לו הריני לוקח מן השוק אלא נותן לו מתוכה:משנה ח[*] המקבל שדה מחבירו לזרעה שעורים לא יזרענה חטים חטים יזרענה שעורים רבן שמעון

2

משנה מסכת כלים פרק כב

 משנה ו[*] כסא שניטל חפויו האמצעי והחיצונים קיימים טמא נטלו החיצונים והאמצעי קיים טמא רבי שמעון אומר אם היה רחב טפח:משנה ז[*] כסא שניטלו שנים מחפויו זה בצד זה ר"ע מטמא וחכמים מטהרין א"ר יהודה אף כסא של כלה שנטלו חפויו ונשתייר בו בית קבלה טהור מפני שבטל העיקר ובטלה הטפלה:משנה ח[*] שידה שניטל העליון טמאה מפני התחתון ניטל התחתון טמאה מפני העליון ניטל העליון והתחתון ר' יהודה מטמא מפני הדפין וחכמים מטהרין ישיבת הסתת טמא מדרס:משנה ט[*] כופת שסירקו וכרכמו ועשאו פנים ר"ע מטמא וחכמים מטהרין עד שיחוק בו הסל והכלכלה שמילאן תבן או מוכין התקינן

3

משנה מסכת פאה פרק ג

 ובבכורים ולכתוב עליו פרוזבול ולקנות עמו נכסים שאין להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה:משנה ז[*] הכותב נכסיו שכיב מרע שייר קרקע כל שהוא מתנתו מתנה לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה רבי יוסי אומר אם קבלה עליה אע"פ שלא כתב לה אבדה כתובתה:משנה ח[*] הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין ר"ש אומר לעולם הוא בן חורין עד שיאמר הרי כל נכסי נתונין לאיש פלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהם:

4

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ז

 פרת כהן שהיית שומה אצל ישראל וילדה בכור בכור לכהן דברי ר' יהודה וחכ' אומ' בכור לשניהם אמ' להם ר' יהודה אתם מודים בפירות שדה שהן שלו אמרו לו אם שדה גופה שלו פרה גופה לשניהם אם פרה היתה גופה שלו בכור לכהן הלכה יאהנותן שדה קבלה לגוי ולכותי ולמי שאינו נאמן על המעשרות אף על פי שאין ישראל רשאי לעשות כן צריך לעשר על ידן הלכה יבהנותן שדהו קבלה לעמי הארץ עד שלא באו לעונת המעשרות צריך לעשר על ידן משבאו לעונת המעשרות אינו צריך לעשר על ידן כיצד עומד על הגורן ומעשר ואינו חושש למי שאכלו

5

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק א

 ואין בו כרת ור' שמעון מכשיר בהילוך וכן חוץ לזמנו וחוץ למקומו: הלכה האמ' ר' שמעון מצאני ר' יוסי בר' ציידין ואמ' לי הילוך שהיה מאיר פוסל בו מהו אמרתי לו מכשירו אני אמ' לי מאיזה טעם אמרתי לו לפי שאי איפשר לעבודה בלא שחיטה ובלא קבלה ובלא זריקה אבל איפשר שלא הילוך שחטו בצד המזבח או על גבי המזבח ר' אליעזר אומ' כל הילוך שעבודה צריכה לו פוסל בעבודה וכל הילוך שאין עבודה צריכה לו אין פוסל בעבודה איזהו הילוך שאין עבודה צריכה לו שחטו וקיבל לילך לזורקו על גבי המזבח ובשעת הילוכו חשב עליו זה הוא הילוך

6

תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק א

 כלי ויש בהן קבלת רביעית נוטלין מהן לידים: הלכה חשברי כלי חרס שיש בהן כדי קבלת רביעית נוטלין מהן לידים שברי כלי מתכות אף על פי שיש בהן כדי קבלת רביעית אין נוטלין מהן לידים: הלכה טהחוקק אמת המים ועשה בהן בית קבלה אף על פי שתלשוה מים וחיברוה אין ממלאין בה ואין מקדשין בה ואין מזין הימנה ואינה צריכה צמיד פתיל ואין נותנין ממנה לידים תלשה וחיברה וחישב עליה אחר תלישתה ממלין בה ומקדשין בה ומזין הימנה וצריכה צמיד פתיל ונותנין הימנה לידים: הלכה ימים שנפסלו משתית הבהמה ר' שמעון בן אלעזר אומר בקרקע מטבילין ואין

7

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ה

 ר' מאיר ור' יהודה מטמאין ר' יוסי ור' שמעון מטהרין שאינו עושה מלאכה בגופו: הלכה יר' יהודה אומר מרכוף של זמר טהור שלא נעשה לשמש עם הקרקע עשה בראשו מסמר להיות תופס בו ממקום הדייש טהור ור' יוסי בר' יהודה אומר מצודת העכברים שיש בה בית קבלה טמאה הקור והקערה האונפיל והתמחוי שנחלקו אף על פי מקבלין על דופנותיהן כאלפסין טהורין: הלכה יאהמטה והכסא והספסל והקתדרה והעריסה שנתפרקו טהורין מטה שנתפרקה כל אבר ואבר טמא בפני עצמו מודים חכמים לר' מאיר ולר' שמעון שאין חבלים חיבור למטה עד שיסרוג בה שלשה בתים לכל רוח: הלכה יבעריסה מאימתי

8

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק יא

 בביתי הלכה והאומ' תנו בית ארמלות לבתי בית לפלני לישב בו ונפל היורשין חייבין לבנותו האומר בית זה בית ארמלות לבתי בית זה לפל' לישב בו אין היורשין חייבין לבנותו הלכה זהאומ' תנו בית ארמלות לבתי אין נותנין לה אלא אם כן קבלה עליה לישב בתוכו ויכולין יורשין לעכב על ידה שמא תשכירנו לאחר לפיכך אם מתה הן יורשין אותה הלכה חהמלוה את חבירו על גבי חבלה ואבדה חבלה גובה משאר נכסים אם אמ' לו על מנת שאין לך פרעון אלא מזו אין גובה משאר נכסים העושה שדהו הפותיקי לכתובת אשתו ושטפה נהר גובה משאר נכסים אם

9

מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק יח

 שאינו מן המובחר. ובחג השבועות, הבו לי"י בני אלים. הלכה דבתשעה באב, ארבעה פסוקים משל ירמיה, המאוס מאסת את יהודה, עד כי אתה עשית את כל אלה, ושני מזמורים הללו, אלהים באו גוים בנחלתך, ועל נהרות בבל; ואף על פי שבכל מקום דברי קדושה מקדימין לדברי קבלה, בזה דברי קבלה מקדימין לדברי קדושה. הלכה היש שקורין ספר קינות בערב, ויש שמאחרין עד הבקר לאחר קריאת התורה, שלאחר קריאת התורה עומד אחד, וראשו מתפלש באפר, ובגדיו משולשין, וקורא בבכייה וביללה. אם יודע הוא לתרגמו מוטב, ואם לאו נותנו למי שיודע לתרגמו בטוב, ומתרגם לפי שיבינו בו שאר העם והנשים

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת גיטין פרק א

 בשעת מתנה שהוא גיטיך שאינו גט. והכא אפילו אם אמר לה בשעת מתנה שהוא גיטיך אינו גט עד שיאמר לה בפני שנים בפני נכתב ובפני נחתם. אלא מיסבור סבר ר' יוחנן שאין האשה נאמנת לומר התקבלתי גיטי משלוחי בעלי. והא תנינן האשה עצמה מביאה גטה וחש לומר שמא משלוחי הבעל קבלה. מאי כדון טעמא דר' יוחנן כדי להחזיקה גרושה בפני שנים. אתא עובדא קומי ר' יהושע בן לוי אמר ליה לית צריך. מחלפה שיטתיה דר' יהושע בן לוי. תמן אמר רבי יהושע בן לוי שנייא היא שאינן בקיאין בדיקדוקי גיטין. והכא אמר אכן. חברייא בשם דר' יהושע בן לוי [דף

1234567891011121314151617181920