קארו

קארו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2219 מקורות עבור קארו. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מנחת שי ויקרא - מקורות פרק ז

 ו ח.כ מ"ש: מ"ש שמ' כה טו ('לא יסרו ממנו').כא בהגהה מיימוני': הלכות ספר תורה פרק ח, אות ו (ההפניה להערה בדפוסי הרמב"ם המקובלים סומנה שלא במקומה).כב המאירי: צו פרשה ז, סג ע"א.כג מהר"י קארו: כסף משנה על הרמב"ם, הל' ספר תורה פ"ח ה"ד, ד"ה בספר ויקרא.כד הרמ"ה: בו"א, י ע"א.כה במ"ג: מ"ג - ד על אתר.כו במסר' דילן: מ"ק - ד על אתר.כז הרמ"ה: מל"א.כח ואבני מלאים: שמ' כה ז.כט ולמלואים: פסוקנו.ל כמ"ש לעיל: מ"ש במ' ד מט ('ופקדיו אשר צוה').

32

מנחת שי דברים פרשת כי תבוא פרק כז

 אשת אביו סתומה, ועכ"ז ראה לסמוך על הדעת השני, כי אע"פ שהדעת הראשון סברה, דעת הרמב"ם והרמ"ה ז"ל קבלה, והיא העיקר בדברי' אלו, וגם בס"ס אין פיסקא כלל בארור שכב עם אשת אביו, ולא עוד אלא שבאחד מחשובי ס"ס מצא בגליון כתו' בהדיא לא סתומה ולא פתוחה, עכ"ל. וגם מהר"י קארו כתב בספרי רבינו כתו' שהיא פרשה סתומה, אבל בדפוס פורטוגאל אין שם פרשה כלל, וכן מצאתי בספר רבינו מוגה, עכ"ל. גם אני ראיתי כן בכמה ס"ת טובים קדמונים, ובמקראות כ"י מדוייקות.71

33

עקידת יצחק במדבר שער עב (פרשת במדבר)

 וישמן ישורון וגו' (דברים ל"ב). ואם שלא יטרח בבקשתם ויעזוב מלמוד התורה והוא אומרם ואם עתה עושה כן אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ואמר אח"כ ונהנין ממנו עצה ותושי' וכו'. כי אשר לו כן לא לבד ימצא בו התועלת התוריי כי גם עצה ותושי' בדברי העולם דהכא רבי קארו ליה והתם רבי קארו ליה כי ידו בכל בתורה ודרך ארץ צא ולמד כמה הגדות בתלמוד בדרכי המוסר ובעסקי הממונות אשר נעלמו מעיני זולתה והוא כולל בזה מה שאמר אחר כן אל תבקש גדולה ואל תחמוד יותר מלמודך (שם). והכוונה הפוך בה דכולא בה ואל תאמר אלך ואלמד דברים

34

פני דוד בראשית פרשת נח

 הענוה את האלהים התהלך נח שהיה מרכבה לשכינה כמ"ש אני את דכא. ואפשר דרמז שהיה לו חן בעיני ה' בעבור הענוה כי מצ"א גימט' ענוה שם רמז דענותו גרמא לו מציאת חן ודוק:ז) נח איש צדיק תמים היה בדורותיו. שמעתי בשם מרן הקדוש ראש גולה מהרר"י קארו זצ"ל שפירש כי הנשמר מאות ברית קדש נקרא צדיק. והנשמר מע"ז נקרא תמים דכתיב פ' שופטים לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וכו' תמים תהיה עם ה' אלהיך ולמדנו כי מי שהוא נשמר מכל אלה שהם ע"ז וחוקות הגוים נקרא תמים. והנה נח נמצא בשני דורות

35

שלל דוד דברים פרשת שופטים - כי תצא פרק כא

 בחייבי לאוין.ובזה יש ליישב דברי מהרי"ט בח"א סימן ס"ט שכתב, דאף דאמרינן [תמורה ד, ב] כל מה דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני אם העבירה אינו מתוקן מהני, והביא ראיה דאל"כ נאמר אם קידש חייבי לאוין בביאה לא תהני, אלא ודאי כיון דהעבירה אינו מתוקן מהני. ומהר"א קארו בקונטרסו הנדפס בחזון נחום הקשה עליו, דמאי ראיה דהא ילפינן תפיסת קידושין מכי תהיינה. ולפימ"ש דברי מהרי"ט ניחא, דהכוונה אם נאמר בפשיטות דכל מה דאמר רחמנא לא תעביד לא מהני, א"כ מנלן לאוקמיה כי תהיינה בחייבי לאוין ולפרש שנואה בחייבי לאוין, נימא שנואה היינו יפת תואר וא"כ אין ראיה

36

תולדות יצחק הקדמה

 לי שם אחרי מותבפשט ודרש על התורהעיקר תולדותי הוא ספריהן לי עד נאמן בשחקהם כדק וכמר וכשחקעוד וזמן הבנים שחקטוב מבנים הוא לא נמחקבו יזכירוני ממרחקעל כן נקרא תולדות יצחקאמר יצחק בן החכם הענו המאושר בכל עניניו ר' יוסף קארו זצ"ל הספרדי מעיר טוליטולה, כל ימי גדלתי בין החכמים הרמים והנשאים המה הגבורים קדושים אשר בארץ המה קבורים מלאכי אלהים עולים ויורדים, ושם בקשט"יליא רבתי המהוללה הרבצתי תורה וישיבה והלכו אחרי ממלכות פורטוגאל קריאי עדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם ארביץ תורה ביניהם ושכנתי בתוכם ונאספו שמה כל העדרים

37

תולדות יצחק בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 ואם כן מי הוליך שרה לחברון. הספק השני, הדרך הוא שהנכבדים כשיזקינו, קונים בית הקברות להם ולנשיהם, ומדוע לא קנה אברהם לו ולאשתו אחוזת קבר, אחר שאברהם ושרה זקנים, ולא יצטרך להטריח עצמו אחר מיתת שרה ולהתבייש לבקש מבני חת ולומר ופגעו לי בעפרון בן צוחר:והחכם רבי אפרים קארו זצ"ל אחי השיב לאילו הספיקות ואמר, שכונת אברהם היתה מתחלה להקבר הוא ואשתו בארץ כנען, לפי שארץ ישראל מכפרת עון, שנאמר וכפר אדמתו עמו [דברים לב מג], והעם היושב בה נשוא עון [עי' כתובות קיא א], ולפיכך כשהרגישה בעצמה אפיסת הכחות ויתרון החולשה, וידעה שלא תאריך ימים, צותה שיוליכוה לחברון

38

תולדות יצחק בראשית פרשת וישב פרק מ

 פרק מ(א) ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצריםחטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. היה ראוי שיאמר למלך מצרים, או לאדוניהם מלך מצרים, ועוד למה קראם בכאן משקה ואופה ואחר כך קראם סריסים ושרים, והשיב החכם רבי אפרים קארו אחי זצ"ל, שדרך הוא שאע"פ שיש לשר גדול מינוי בבית המלך, אינו עובד הוא עצמו המינוי, אלא ממנה אחרים תחתיו לעבוד, וכן עשו השרים האלה, אבל החוטאים לא היו השרים, שהם אינם עובדים, ואינם משקה ואופה, אבל חטאו המשקה והאופה, ולמי חטאו לאדוניהם, כל אחד לאדוניו, ובמה חטאו לאדוניהם במה שחטאו למלך

39

תולדות יצחק שמות פרשת משפטים פרק כג

 בכורי אדמתך, ואחר [זה] לא תבשל גדי בחלב אמו, הכלל כל אלו הדינים והמצות רחוקים בעניינם מאד זה עם זה ולמה נסמכו אלו לאלו, ועוד שיש בקצתם לפי הנראה סדור יותר נאות כמו שכתבתי ולזה צריך תופר אומן בקי במלאכת התפירה שיתפור כל זה ולא ראיתיו עד הנה. אמר יצחק קארו המחבר ונראה לי לקשר כל אלו הדינים בהקדמה אחת, והיא שכל טובות המין האנושי נכללות בג', חצוניות גופיות נפשיות, והחצוניות נחלקו לשני חלקים אחת ברשותו והיא העושר, שניה אינה ברשותו והוא הכבוד, הגופניות הוא בריאות וגבורה, הנפשיות הם חכמה ומדות, ואלו אמר הנביא עליהם [ירמיה ט כב] אל יתהלל

40

תולדות יצחק שמות פרשת תצוה פרק כח

 שם סנפירינון, יותר היה ראוי שיהיה בשבט לוי ספיר, שמשה רבינו ע"ה לוי והביא הלוחות שהיו מסנפירינון, ועל יששכר ברקת על שם שמאירים בתורה כברק, הרי ארבע קושיות על רבינו בחיי, ולכן נ"ל לפרש פירוש אחר וטעם אחר בקצת האבנים, וגם כן אתרץ שתי הקושיות מארבעה שהקשיתי עליו. אמר יצחק קארו המחבר שראובן על אודם והיא רובין לפי שהאבן שגוונה אדום היא ממאדים, ומאדים מורה ומחייב מכת חרב והרג ואבדן, ומן הראוי כפי טבע העולם כיון שאחי יוסף היו רוצים להרגו ליוסף, שראובן יסכים עמהם בעבור שהבכורה שניטלה מראובן ניתנה ליוסף, שנאמר [דברי הימים - א, ה, א] ובחללו יצועי אביו

1234567891011121314151617181920