צרור הכסף הלכות ביכורים פרק ד

צרור הכסף הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ג
[ג] תחת כנפי השכינה. ע"כ. נ"ב צ"ע מ"ש לעיל סוף ה' מעשר שני. שמעתי.

הלכה ו
[ו] שלחתיהו להחכם השלם כמהר"ר משה ן' חביב ה"י לעה"ק ירושלם תובב"א בתשרי ש' התס"א.
הן כל ראתה עיני מה נמרצו אמרי יושר ומה יקרו דברי ספירי הח' הש' סו"ה כל הכתוב לחיים ה"י ע"מ שאני בעניי כת' להליץ ולהציל להרמב"ם ז"ל מהתמיה הגדולה שתמה עליו הרב מהראד"ב ז"ל בתשו' סי' ע"ו עמ"ש הר"ם ז"ל פ"ד מה' בכורים המוכר שדהו לפירות מביא ואינו קורא כו' יע"ש והחכם השלם זה סיני ועוקר הרים דחה אותי בשתי ידים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.