צרור הכסף הלכות איסורי מזבח פרק ד

צרור הכסף הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה יח
[יח] לימים שעברו והנם מעטים הקשתי לשאול על מ"ש גדול אדונינו מושיע ורב משה אמת בידו הגדולה שלהי פ"ד מה' איסורי מזבח דאתנן מותר לבדק הבית שהרי משתנה והוק' אלי הדבר ממ"ש הרב ז"ל באותו פרק דין ז' דהמשתחוה להר אבניו אסורות למזבח וכתב מרן ז"ל בכספ"ו הטהור דבעיא דאפשיטא בפ' כ"ה והיינו ההיא דבעי רמי ב"ח המשתחוה להר אבניו מהו למזבח דהוי מכשירי קרבן ופשיט לה מק"ו דאתנן דאסור אף למכשירי קרבן כדכתיב בית ה' ואתנן התם כתיב לא שנא תלוש ל"ש מחובר וכדאיתא שם בע"ז עלה מ"ו י"ש ולפי דעת הרב ז"ל ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.