צרור החיים הלכות גזלה ואבדה פרק א

צרור החיים הלכות גזלה ואבדה פרק א

  


הלכה ט
[ט] כל החומד עבדו וכו'. מדברי המ"מ ז"ל מוכח דרבינו ז"ל פוסק כרבא דאע"ג שלא הועילו מעשיו לוקה משום דעבר אמימרא דרחמנא וכן הלכתא כרבא לגבי אביי וקשה טובא דהרי רבינו ז"ל פסק איפכא בריש פ"י מהלכות טומאת צרעת ובפ"ו מהלכות בכורות דין ה' וצ"ע. ושוב ראיתי להרב לח"מ שם בפ"ו דבכורות שהוקשה לו כן לדברי המ"מ ממה שכתב רבינו שם פ"ו דבכורות והניח הדבר בצ"ע: