צרור החיים הלכות ביאת המקדש פרק ג

צרור החיים הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה כד
[כד] יצא בקצרה והלך מעט וכו' במזיד אינו לוקה בשוגג אינו מביא קרבן מפני שהדבר ספק אבל מכין אותו מכת מרדות וכו'. יעו"ש ומכאן תשובה למה שכתב מרן ז"ל בכ"מ בפ"ט מהלכות כלאים סוף דין ו' דאף מכת מרדות אין מלקין על הספק וצ"ע ועיין עוד להרב בעל בני יעקב ז"ל בהגהותיו להרמב"ם שתמה על מרן כ"מ ז"ל ממה שכתב רבינו ז"ל בפ"ו מהלכות איסורי מזבח דין ג' והניח הדבר בצ"ע ועיין עוד לרבינו ז"ל בפרק י"ז מהלכות איסורי ביאה דין ז' ובפרק י"ט מהלכות איסורי ביאה דין י' משם מוכח דמכין מכת מרדות על הספק ועיי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.