צרור החיים הלכות ביאת המקדש פרק ב

צרור החיים הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה יב
[יב] טמא שרץ וכו'. תנן בפרק כל הזבחים שנתערבו קדשים וקדשים מין במינו וכו' ובגמ' והא בעי סמיכה אמר רב יוסף בקרבן נשים אבל בקרבן אנשים לא וכתבו בתוספות והא בעי סמיכה לא מצי לשנויי בעוף כדמשני בפרק כל הגט גבי שולח חטאתו ממדינת הים דהכא בזבחים מיירי ועוד דעופות לאו בני רעיה ופדיה נינהו וליכא למימר מין במינו כגון בכור בבכור ומעשר במעשר (דמיירי) [דמשמע] בכל הזבחים דמיירי בכל קדשים וכו'. ואם תאמר ולוקמא (מין במינו) בערל וטמא שמשלחין קרבנותיהן כדאמרינן בפרק תמיד נשחט וכי תימא בעוף מיי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.