צפנת פענח הלכות דעות פרק א

צפנת פענח הלכות דעות פרק א

  


הלכה ה
[ה] או לצד זה כו'. עי' שבת ד' ק"כ ע"א וד' קכ"א ע"ב וב"מ ד' נ"ב ע"ב וחולין ד' ק"ל ע"ב ומש"כ הרמב"ן ז"ל במלחמות על הך דב"ק דף קי"ד ע"ש:

הלכה ו
[ו] מה הוא נקרא רחום וכו'. שבת דף קל"ג ע"ב: