צפנת פענח הלכות גירושין פרק יב

צפנת פענח הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] האשה שבאה כו'. עיין בה"ה מש"כ גבי חזרה תכ"ד ע"ש אך באמת נ"ל דכמו דאמרינן בב"ב ד' ק"ל דגבי קדושין לא מהני חזרה תכ"ד וכן פסק רבינו ז"ל לעיל כן בהלכות אישות, וה"נ אם החזיקה עצמה לא"א הוה בגדר קדושין לא בגדר בירור עיין מש"כ רבינו ז"ל לקמן בהל' א"ב ס' פ"א וכ"כ בזה לא מהני חזרה תכ"ד:

הלכה טז
[טז] והכל נאמנים כו' ואלו הן חמותה כו'. והנה אשת חמיה לפי הנראה מגמ' נאמנת גבי הך דבת חמיה דאמר שם ליכא אמה דסניא לה וע"ש גבי חמותה הבא לאחר מכאן וע"כ דהיא אשת חמיה אך י"ל דמי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.