צפנת פענח הלכות גירושין פרק יא

צפנת פענח הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה ד
[ד] ואינה צריכה בדיקה כו'. הנה מלשון רבינו נראה דאף הך חזקה דרבא בסתם אף דלא נבדקה הוא רק לשל תורה אבל לשל דבריהם לא ונ"מ דאפשר דהא דאמרינן דאם בדקו ולא מצאו דחיישינן גבי קדושי תורה זה רק שעכ"פ מצאו גומא אחת דבזמן הגמ' בקיאים בגומות עיין תוס' ב"ב ד' קנ"ו ע"א ונדה ד' נ"ב ע"ב וגם הא דקי"ל דגומות אעפ"י שאין שערות הוא משום דאמרינן שנשרו כמש"כ לעיל בפ"ב מהלכות אישות רק דצריך ב' גומות אבל לספק די אף באחת ועיין בשאלתות סוף פ' בחקותי מפרש שם דגם הגומא נפשטת ע"ש ועיין ברמב"ן במלחמות פ"א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.