צפנת פענח הלכות גירושין פרק ט

צפנת פענח הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ג
[ג] במקום שאינו רה"ר כו'. עי' בה"ה מ"ש מהך דמכירה אך באמת כך דכאן כיון שהיא הלכה והניחתו בצדי רה"ר קנתה את המקום כמש"כ התוס' קדושין דף כ"ה ע"ב בד"ה בהמה גסה גבי סימטא בשם רשב"א ועי' תוס' ב"מ דף צ"ט ע"א ד"ה כיון ע"ש משא"כ בהל' מכירה דשם הלכה הפרה בעצמה לאגם וא"כ לא קנתה המקום לכך אינה ברשותו ולא קנה וא"ש, לכך צריך דוקא מעכשיו, ועי' מש"כ התוס' יבמות דף צ"ג ע"ש ומש"כ ה"ה ז"ל בפ"ב מהל' מכירה ה"ט ע"ש, ושם ר"ל דאם תוך ל' נכנסה לרשות אחר אף דאח"כ ביום ל' היתה ברשותו י"ל דזה דומה להירו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.