צפנת פענח הלכות ברכות פרק ז

צפנת פענח הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה א
[א] היו לו ג' מטות כו' והוה גדול באמצע כו'. עיין יומא ד' ל"ז ע"א ועיין תוס' מנחות ד' צ"ח ע"ב ע"ש ועיין בירושלמי פ"ד דתענית ה"ב ע"ש ועיין בירושלמי ברכות סוף פ"ה דגם כהן צריך להיות באמצע ע"ש:

הלכה ג
[ג] יתר מכביצה כו'. עיין ירושלמי ברכות פ"ו ע"א עד כמה יפרוש כו' ועיין בירושלמי מעשרות פ"ג ה"ח ע"ש:

הלכה ז
[ז] השמש שעומד וכו'. עיין ברכות ד' מ"ה ע"א ועיין פסחים ד' פ"ט ע"ב גבי השמש שאכל אצל התנור ועיין שם ד' ק"ז ע"ב ועיין חולין ד' ק"ז ע"ב בהך דרב ור"י ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.