צפנת פענח הלכות ברכות פרק ו

צפנת פענח הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ב
[ב] מברך תחלה כו'. עיין ברכות ד' ס' ע"ב ופסחים דף ז' ע"ב ע"ש:

הלכה ה
[ה] כל הצריך כו'. עיין בהשגות עיין ברכות דף כ"ב ע"ב ועיין מקוואות פ"ח משנה א' ע"ש:

הלכה ז
[ז] כיצד מים שנשתנו כו'. עיין סוטה דף ט"ו ע"ב מה מים שלא נשתנו ועיין מש"כ רבינו ז"ל בהל' פ"א פ"ט הל' י"ג דאין פוסל שינוי במים ועיין מה שכ' רבינו ז"ל בהל' ביאת מקדש פ"ה ע"ש וצ"ל דרבעית חמור כמו הך דזבחים דף כ"ב ע"ש וזה ר"ל הך דחולין דף ק"ז ע"א קפדיתו אחזותא ועיין בירושלמי שבת פ"ח גבי מים שלק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.