צפנת פענח הלכות אישות פרק כד

צפנת פענח הלכות אישות פרק כד

  

הלכה ד
[ד] אבל אם נשא אחת כו'. הנה רבינו ז"ל חלק בחייבי לאוין ובין חייבי עשה דשם אף אם לא הכיר בה יש לה כתובה ועיין במה דפליגי רבינו עם הראב"ד ז"ל בהל' איסורי מזבח פ"א ה"ג גבי מי שדימה שמותר להקדיש בעמ"ו כו' דהראב"ד ז"ל ס"ל דהוה הקדש טעות ע"ש ובהל' תמורה פ"א ה"ב ועיין בירושלמי נזיר פ"ה ה"א גבי דאמר שם הקדיש בעל מום עובר והקשה שם ומחוור למלקות ר"ל דא"כ שוב לא הוי הקדש טעות דרק גבי מלקות אמרינן זה שאם ידע שהוא עובר לא היה מקדיש ותירץ שם דמיירי במקדיש תמימים לבדק הבית וכמ"ד דעובר בלאו. ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.