צפנת פענח הלכות אישות פרק כג

צפנת פענח הלכות אישות פרק כג

  

הלכה ב
[ב] אם מכרה ונתנה כו'. עיין בתוס' כאן ד"ה רב אשי מ"ש דאמאי דיעבד ולכתחלה לא. אך באמת לפי המבואר בירושלמי כאן דבלשון זה אינו יכול להפסיד רק שמסלק עצמו ממה שיהיה לו וכיון דארוסה עצמה קיי"ל דלכתחלה לא תמכור לכך אסורה כאן ג"כ לכתחלה למכור, וזהו דקאמר שם דעל דעתיה דב"ש מותרת למכור לכתחלה:

הלכה ג
[ג] /מההשמטות/ התנה עמה כו' שלא סילק כו'. הנה מלשון רבינו משמע דלכך לא מהני הסילוק מפירות משום דעדיין לא זכתה בהן ועי' מש"כ התוס' ב"ב ד' נ"א ע"ב במתנה בסה"ד, ועי' תוס' ב"ק דף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.