צפנת פענח הלכות אישות פרק יא

צפנת פענח הלכות אישות פרק יא

  

הלכה א
[א] הנושא כו' ואם מן הנשואין כו'. ואלמנה לאחר שמסרוה לרשות הבעל הנה זה מחלוקת אמוראי בכתובות דף נ"ח ע"ב ע"ש. ובאמת לשיטת רבינו דס"ל דחופה היינו גדר יחוד כמבואר לעיל פ"י ה"א רק דאף שלא נבעלה הוה כנבעלה לכל דבר עפ"י דין זה רק בארוסה אבל ביבמה לא. ועי' בתוספתא כאן רפ"ד וביבמות דף קי"ב ע"א. ועי' תוס' כתובות ד' מ"ט ע"א ד"ה ואימא ועי' בסנהדרין דף נ"ז ע"ב ע"ש דגבי בן נח ליכא הך דין. ועי' יבמות דף ק"ז ע"א דגם גבי קטנה בת מיאון אמרינן זה, ובירושלמי שם הוה זה בעיא דלא איפשטא. ועיין בריש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.