צניעות

צניעות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1234 מקורות עבור צניעות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ד

 ואצל מי הוא מיסב, ואצל מי הוא מסיח, ואצל מי הוא חותם שטרותיו. הלכה גבארבעה דברים תלמיד חכם ניכר, בכיסו, בכוסו, בכעסו, ובעטיפתו, ויש אומרים אף בדיבורו. הלכה דהדר תורה, חכמה. הדר חכמה, ענוה. הדר ענוה, יראה. הדר יראה, מצוה. הדר מצוה, צניעות. הלכה הלא יהא אדם ער בין הישנים, ולא ישן בין הערים, ולא בוכה בין השוחקים, ולא שוחק בין הבוכים, ולא יושב בין העומדים, ולא עומד בין היושבים, ולא קורא בין השונים, ולא שונה בין הקורים. כללו של דבר, לא ישנה אדם מדעת הבריות.

2

ספרי דאגדתא על אסתר - מדרש פנים אחרים (בובר) נוסח ב פרשה ב

 ואחת ו' נערות, כמו שהיתה רוצה היא, והיו נכנסות עמה, אם היתה שחורה, אמרה שיבאו עמה שחורות, ואם היתה קצרה אמרה שיבאו עמה קצרות, שכן הוא אומר ובזה הנערה באה וגו'.[ב, יד] בערב היא באה ובבוקר היא שבה. אמר ר' לוי אפילו שהיה גוי היה בו דרך צניעות, שלא היה מכניסן ביום אלא בלילה, שכן הוא אומר בערב היא באה ובבוקר היא שבה.[ב, יד] אל בית הנשים שני. א"ר יהודה בן פזי מהו שנית, אחר כל אותן הכבוד מתקשטות י"ב חודש ליכנס אל בית המלך לילה אחת, ובצפרא שינה עלה עידניה, לא תבא עוד אל המלך כי אם

3

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מג - כי פקד ה' את חנה

 יצחק בלבד דכתב ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו (שם /בראשית/ כ"א ב') ומהו אם הבנים שמחה, אלא בשעה שילדה שרה את יצחק היו אומות העולם אומרים בנה של שפחה הוא ועושה היא עצמה כאילו היא מניקה אותו, באותה השעה אמר לה שרה מה את עומדת, אין השעה הזו של צניעות, אלא עמדי והפריע עצמך בשביל קדושת השם, עמדה שרה והפריעה עצמה, והיו שני דדיה מוריקים חלב כשני זינוקים של מים כמה שכתב ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה (שם שם /בראשית כ"א/ ז'), אמר רבי פנחס הכהן בן חמא בש"ר חלקיה קמתו של אברהם הובישה ונעשת מלילות מי

4

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור נו

 יט טז), אם בא אדם עליך להורגך ויכולת לו, אל תעמוד, ואל תאמר אתחייב אני בדמו, ואל תמלך בלבך, אלא הרגהו מיד, וכן המשל אומר קדים קטליה עד לא יקטלך, לכך נאמר ואמר להרגך (ש"א =שמואל א'= כד יא), מן התורה מותר להורגך, ותחס עליך (שם שם /שמואל א' כ"ד/), צניעות שהיתה בך היא חסתה עליך, שנאמר ויבא שאול להסך את רגליו (שם שם /שמואל א' כ"ד/ ד), מלמד שעשה עצמו כסוכה, ואמר ואבי ראה גם ראה (שם שם /שמואל א' כ"ד/ יב), ראה מה אתה אומר לי, גם ראה מה אני לך.[ב] [נו, ב] חנני (ה') [אלהים] כי

5

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת תולדות פרק כז

 החמודות. יש אומרים אלו בגדים של אדם הראשון ובאו ביד נמרוד וחמדן והרגו ולקח הבגד ממנו: אשר אתה בבית. וכי לא היו לו נשים שיפקיד אצלם, אלא נתן אותם בבית אביו, כדי לשמש בהן את אביו:סימן יח[יח] ויבא אל אביו ויאמר אבי. לשון צניעות קרא לו תחלה ואחר כך דבר עמו, כדרך שהשכינה קראה לאברהם, שנאמר ויקרא מלאך ה' (בראשית כב טו) ואחר כך ויאמר בי נשבעתי. וכן השכינה עשתה במשה, שנאמר ויקרא אל משה וידבר ה' אליו (ויקרא א א) קרא ואחר כך דיבר:סימן יט[יט] ויאמר יעקב אל אביו אנכי. הפסיק הדבור, ואחר כך אמר

6

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת תולדות פרק כז

 סימן טזטז) ואת עורות גדיי העזים. הוא שאמר הכתוב חכמות נשים בנתה ביתה (משלי יד א):סימן יזיז) ותתן את המטעמים ואת הלחם. באת רבקה ללוות את יעקב עד הפתח:סימן יחיח) ויבא אל אביו ויאמר אבי. לשון צניעות קרא לו תחלה, ואח"כ דבר עמו כדרך התורה, שנאמר ויקרא אל משה וידבר ה' אליו (ויקרא א א):סימן יטיט) ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכורך. הפסיק הדבור ואמר אנכי, אבל עשו בכורך. ע"א אנכי עתיד לקבל עשרת הדברות, אבל עשו הוא בכורך: קום נא שבה. נא לשון בקשה, שבה בהסיבה, שכל ישיבה שאין בה הסיבה,

7

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שיר השירים פרק ז

 ובשמשון הוא אומר (שופטים יג, כה) לפעמו במחנה דן, שרוח הקדש הנעירתו: בנעלים. בזמן [שהם] נועלים עליהם במדרשות ויושבין ועוסקין בתורה: בנעלים. שהם נועלין עצמם מכל איסור, כענין שנאמר (לעיל ד, יב) גן נעול אחותי כלה: בת נדיב. בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב: חמוקי ירכיך. הם דברי תורה שצריכין צניעות כמו הירך של אשה שהיא מכוסה. חמוקי יריכיך, סיגול היריכים: כמו חלאים. שהם צמידין, כמו וחלי כתם (משלי כה, יב). אלו טעמי תורה שהן יוצאים מן התורה כמו החלאים לירך: מעשה ידי אמן. מעשה אומנותו של הקב"ה הם דברי תורה, שנאמר (דברים לג, ב) מימינו אש דת למו.סימן

8

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) רות פרק ב

 בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יי' עמכם. מכאן לשאלת שלום בשם, וכן המלאך אמר לגדעון (שופטים ו, יב) יי' עמך גבור החיל.סימן ה(ה) ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת. מה ראה בועז לשאול עליה והלא היה מכירה, אלא שראה בה דרך צניעות, שכל הנשים שוחחות ומלקטות וזו עומדת ומלקטת כדי שלא שוחה, כל הנשים היו שוחקות עם הקוצרים וזו מצנעת עצמה, כל הנשים מלקטות מן העמרים וזו מלקטת מן ההפקר. וכן הוא אומר בדוד (שמואל א' יז, נה) וכראות שאול את דוד יצא לקראת הפלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער

9

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) אסתר פרק ב

 היו נותנין לה לבוא עמה, כל מה שהיתה שואלת שיבא עמה מבית הנשים עד בית המלך לא היו נמנעים ממנה: דבר אחר את כל אשר תאמר ינתן לה. שהיו השרים נותנים לה ממון כדי ללוותה, שנאמר ינתן לה לבא עמה:סימן יד[יד] בערב היא באה. למדנו צניעות המלך שלא שימש מטתו ביום, שנאמר ובבוקר היא שבה אל בית הנשים, לא אל בית הנשים, אל יד הגא, אלא על יד שעשגז סריס המלך שומר הפלגשים. למעלה אמר אל יד הגא שומר הנשים, וכאן כתיב שומר הפילגשים, ללמדך שבתחלה ניתנו ע"י הגא, וכאשר באות אל המלך מקץ י"ב חודש, אם חפץ

10

שכל טוב (בובר) בראשית פרשת תולדות פרק כז

 סימן יזיז) ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה. כי ליותהו עד הפתח, מכאן ואילך נתנה הכל בידו והיא שימרה ועמדה לפני הפתח ואמרה מכאן ואילך יעמוד לך בוראך:סימן יחיח) ויבא אל אביו ויאמר אבי. לשון צניעות קראו תחילה. ואח"כ דיבר עמו כדרך התורה, שנאמר ויקרא אל משה, ואח"כ וידבר אליו ה' (ויקרא א א): ויאמר. יצחק. הנני מי אתה בני. לא הקפיד הכתוב בין הנני רפה, להנני דגש, ולא בין הנני להבא:סימן יטיט) ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך. ראיתי בפי' ר' טוביה עשו הפסיק הענין, וכן אמר יעקב לאביו

1234567891011121314151617181920