ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ז

 לט מ)]. אם גמלתי שולמי רע. בישראל. ואחלצה צוררי ריקם. באומות העולם. ויכרות את כנף המעיל (ש"א =שמואל א'= כד ה), מה כתיב שם, ויך לב דוד אותו (שם שם /שמואל א' כ"ד/ ו). ר' יהודה אומר אמר דוד מה בין קטע ציציתא לקטע רישא, אמר ר' נחמיה שביטלו ממצות ציצית שעה אחת, כיון שנכרתה לא היה יודע בקש ולא מצא אותו, אמר לו לאבנר היכן הוא כנף מעילי, אמר לו בסירה הועדת, כיון ששמע דוד כך אמר ליה ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי (שם שם /שמואל א' כ"ד/ יב), מיכן שחייב אדם בכבוד חמיו כבכבוד אביו,

62

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כד

 הוא זה מלך הכבוד. אמר ר' חזקיה מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין, מפני שהתכלת דומה לים, וים לעשבים, ועשבים לרקיע, ורקיע לקשת, וקשת לענן, וענן לכסא הכבוד, והכסא דומה לכבודו, שנאמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם (יחזקאל א כח), ומכבודו חלק ליראיו, זה התכלת, שנאמר ועשו להם ציצית [וגו'] ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת (במדבר טו לח), הוי אומר מי הוא זה מלך הכבוד, שחולק מכבודו ליראיו.

63

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ל

 והבריות מתייראין, שנאמר נורא אלהים ממקדשיך (תהלים סח לו).[ב] [דבר אחר [ל, א] מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. זהו שאמר הכתוב מי הקדימני ואשלם (איוב מא ג), מי חישב בלבו לעשות מצוה לפני ולא השלמתי לאחריו, מי עשה מילה ולא נתתי לו אני קודם הבן, מי עשה ציצית ולא נתתי לו אני קודם הטלית, מי עשה מעקה לגגו ולא נתתי לו אני קודם הבית, מי חשב בלבו לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה שאני מעלה עליו כאילו עשאה, שהרי דוד חשב לבנות בית המקדש, ונקרא על שמו, שנאמר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד].[ג] דבר אחר [ל, א] מזמור שיר

64

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור לה

 ישעיה מ ו ז), כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך, אמר לו הקב"ה דוד מה אתה עושה לי, אמר לו אני אשבחך בכל אבריי, בראשי אני כופף וקודה בתפלתי, בשערות ראשי אני מקיים לא תקיפו פאת ראשכם (ויקרא יט כז), ועוד אני מניח תפילין בראשי, בצוארי אני מקיים מצות עטיפת ציצית, בעיני אני מקיים וראיתם אותו (במדבר טו לט), בפי אני מהללך, שנאמר תהלת ה' ידבר פי (תהלים קמה כא), ובשפתי אני מהללך, שנאמר תבענה שפתי תהלה (שם /תהלים/ קיט קעא), בזקני שנאמר ולא תשחית [את] פאת זקנך (ויקרא יט כז), בלשוני שנאמר ולשוני תהגה צדקך (תהלים לה כח), באפי

65

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור עב

 משפטי צדק, שנאמר כי יציל אביון משוע ועני ואין עוזר לו.[ו] [עב, טז] יהי פסת בר בארץ. ר' חייא בר אסי בשם ר' יוחנן אמר עתידה ארץ ישראל שתהא מוציאה גלוסקאות וכלי מילתין, שנאמר יהי פסת בר בארץ. ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ. ויציצו לשון ציצית. יהי שמו לעולם. שלא יטעום טעם מיתה. לפני שמש ינון שמו. שבעה דברים היו קודם שנברא העולם, כסא הכבוד, ושם משיח, ותורה, [וישראל, גן עדן וגיהנם, ותשובה, ובית המקדש]. כלו תפלות דוד בן ישי. וכי שאר לא היו תפלות דוד בן ישי, אלא כל אלו היה דוד מתפלל על שלמה בנו

66

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור קיט

 תורה מניחין אותי, אם בקשתי להלך הם מאירין לפני, לכך נאמר נר לרגלי וגו'.[מה] [קיט, קו] נשבעתי ואקימה. שני שכרים היה נוטל דוד, שכר השבועה ושכר המצוה, היה נשבע שנוטל הלולב ונוטל, שהוא עושה סוכה ועושה, והיה נוטל שכר השבועה, ושכר המצוה של סוכה ושל לולב ושל ציצית ושל תפילין ושל מילה, לכך נאמר נשבעתי ואקימה וגו'.[מו] [קיט, קיג] סעפים שנאתי. אמר שלמה יראת ה' שנאת רע (משלי ח יג), כך הקב"ה שונא למי שהוא שונא דרך החיים והולך דרך הרע, א"ל דוד כל מה שאתה שונא אני שונא, לכך נאמר סעפים וגו', מהו סעפים כל מי שפורש

67

מדרש משלי (בובר) פרשה יא

 והמן באומות העולם, ושניהם שמעו לנשיהם, ושניהם נפלו, קרח שמע לאשתו ונפל, הא כיצד, כשבא מבית המדרש אמרה לו אשתו מה הלכה חדש לכם משה בבית המדרש, אמר לה פירש לנו על מעשה התכלת, אמרה לו מעשה התכלת מהו, אמר לה כך דרש ואמר נאמר לי מפי הגבורה שתעשו לכם ציצית על כנפי בגדיכם, וכדי שיהא חוט אחד תכלת, שנאמר ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת (במדבר טו לח), באותה שעה היתה משחקת ואומרת לו ראו כמה הוא יושב ומשחק בכם, תדע שכן הוא אומר על כנפי בגדיכם (שם שם /במדבר ט"ו/), אם עושה אני לך טלית שכולה תכלת, מה

68

מדרש משלי (בובר) פרשה טו

 אלא אם יש לך אויב העבירו לפניך, מיד בשרך מתרפא והמנעל נכנס, עשה כן ונכנס, א"ל, בן זכאי כל החכמה מאין, א"ל מחכמתו של שלמה שכן מפרש בחכמתו ואומר שמועה טובה תדשן עצם, א"ל שאל לך שאלה, א"ל שואל אני ממך את (יבני) [יבנה] (שלמד) [שאלמוד] בה תורה, ואעשה בה ציצית ואקיים בה כל מצות שבתורה, א"ל הרי היא נתונה לך במתנה].סימן לא[לא] אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין. אבל אם לא הטה לבו לתוכחת חייםסימן לב[לב - לג] פורע מוסר מואס נפשו ושומע תוכחת קונה לב. [אם השחית נפשו בדברי תורה קונה לב], זו חכמה

69

מדרש משלי (בובר) פרשה לא

 מבור שאון מטיט היון (תהלים מ ג), ממקום שאומר [ווה] ווי, והיכן הם משליכים נפשותיהם, בשלג, הה"ד בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון (שם /תהלים/ סח טו) השלג הוא צלמונה שלהם, יכול אף ישראל כן, ת"ל לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים, קרי ביה שנים, מילה פריעה, ציצית תפילין, העניק תעניק, פתוח תפתח, נתון תתן, עשר תעשר, לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר.סימן כט[כט] רבות בנות עשו חיל. אדם הראשון נצטווה על שש מצות, נח על אבר מן החי, אברהם על המילה, יצחק חנכו לשמונה, יעקב על גיד הנשה, יהודה על היבמה, ישראל על

70

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרשת בראשית - נח פרק ו

 אנשי סדום נדונו במים, וכה"א בצורות יאורים בקע וכל יקר ראתה עינו (איוב כח י):סימן ו[ו] וינחם ה'. שנתחרט שעשה אדם בארץ, לפי שהלכו אחר מחשבות לבם: ויתעצב אל לבו. שהיה כועס על התורה שמתחלת בבי"ת ומסיימת בלמ"ד והוא לב, ותורה כלולה בלב, וגם בחוטי ציצית ל"ב חוטין, על כן אמרו מצות ציצית שקולה כנגד כל התורה:סימן ח[ח] ונח מצא חן. גם הוא היה נאסף עמהם אילולי שמצא חן בעיני ה':סימן טפרשת נח [ט] אלה תולדת נח. נח לשמים ונח לבריות. כל מקום שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים, אלה פסל את הראשונים, וכן פסל

1234567891011121314151617181920