ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ראה

 ויעלני מבור שאון מטיט היון (תהלים מ ג), ממקום שאומרים וה וויי, והיכן משלימין עצמם, ר' יהודה [ברבי] אומר בשלג, הדה הוא דכתיב בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון (שם /תהלים/ סח טו), השלג הוא צלמונא שלהם, יכול אף ישראל כן, תלמוד לומר כי כל ביתה לבוש שנים, מילה ופריעה, ציצית ותפילין, הענק תעניק, נתון תתן, פתוח תפתח, עשר תעשר, לפיכך משה מזהיר לישראל עשר תעשר.[יא] והארץ חנפה תחת יושביה (ישעיה כד ה). מראה לך קמה, ואינה מראה לך גדיש, מראה לך גדיש ואינה מראה לך גורן, מראה לך גורן ואינה מראה לך ערימה, למה כי עברו תורות חלפו

52

מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תצא

 ט), תזכה לכרם ולזרוע שדה, מה כתיב אחריו, לא תחרוש בשור ובחמור (שם שם /דברים כ"ב/ י), תזכה לשורים ולחמורים, מה כתיב אחריו, לא תלבש שעטנז וגו' (שם שם /דברים כ"ב/ יא), תזכה לבגדים נאים מצמר ומפשתן, מה כתיב אחריו, גדילים תעשה לך (שם שם /דברים כ"ב/ יב), תזכה למצות ציצית, מה כתיב אחריו, כי יקח איש אשה (שם שם /דברים כ"ב/ יג), תזכה לאשה ולבנים, למדנו שמצוה גוררת מצוה, לכך נסמכו פרשיות אלו לאלו.[ב] כי יקרא קן צפור [וגו'], שלח תשלח את האם (שם שם /דברים כ"ב/ ו ז). זש"ה מכל משמר נצור לבך [כי ממנו תוצאות חיים]

53

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אמור

 בן זכר, אמר רבי ירמיה בן אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבא ויטול שכרו, ורוח הקדש צווחת ואומרת מי הקדימני ואשלם מי קלס לפני עד שלא נתתי בו נשמה, מי מל לפני עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לפני ציצית עד שלא נתתי לו טלית, מי עשה מעקה עד שלא נתתי לו גג, מי עשה סוכה עד שלא נתתי לו מקום, מי הפריש לי פאה עד שלא נתתי לו שדה, מי הפריש תרומה ומעשר עד שלא נתתי לו גרן מי הקריב לפני קרבן עד שלא נתתי לו בהמה הוי

54

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שלח

 לפרשה ויהי אחר הדברים האלה ויגד לאברהם וגו' את עוץ בכורו, והוא איוב שנאמר (איוב א) איש היה בארץ עוץ באותה שעה א"ל הקב"ה לאברהם לך אכול בשמחה לחמך (קהלת ט).(טו) [טו, לז] ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם זש"ה אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה (תהלים צז) ה' חפץ למען צדקו (ישעיה מב) זרע להם הקב"ה את התורה ואת המצות לישראל כדי להנחילם חיי העוה"ב, ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצוה לישראל, יצא לחרוש שנא' (דברים כב) לא תחרוש בשור ובחמור, לזרוע לא תזרע כרמך

55

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת קרח

 אומר להם המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל כל אותו הענין עד אם כמות כל האדם ימותון אלה אחז"ל חכם גדול היה קרח ומטועני הארון היה שנאמר (במדבר ז) ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו, קרח בן יצהר קהת, כשאמר משה ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת (שם /במדבר/ טו), מה עשה קרח מיד צוה ועשה מאתים וחמשים טליתות תכלת ונתעטפו בהן אותן חמשים ומאתים איש ראשי סנהדרות שקמו על משה כענין שנאמר ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים, ומי הם נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם, עמד קרח ועשה להם

56

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ראה

 אומר (תהלים מ) ויעלני מבור שאון מטיט היון ממקום שאומרים ווי ווי, והיכן הן משלימין עצמן רבי יהודה ב"ר אומר בשלג הה"ד בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון (שם /תהלים/ סח), השלג הוא צלמות שלהן, יכול אף לישראל, ת"ל כי כל ביתה לבוש שנים (משלי לא), שנים שנים מילה פריעה, ציצית תפילין, הענק תעניק נתן תתן, פתח תפתח, עשר תעשר, לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר.(יד) [יד, כב] ד"א עשר תעשר, זש"ה והארץ חנפה תחת יושביה כי עברו תורות חלפו חוק וגו' (ישעיה כד), אמר רבי יצחק את כבר מחנף לה והיא מחנפה לך, מראה לך קמה ואינה

57

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

 חדש תזכה לבנות בית חדש ולעשות מעקה, מה כתיב אחריו לא תזרע כרמך כלאים תזכה לכרם ולזרוע שדה, מה כתיב אחריו לא תחרוש בשור ובחמור, תזכה לשורים וחמורים, מה כתיב אחריו לא תלבש שעטנז, תזכה לבגדים נאים מן צמר ולבגדים נאים מפשתים, מה כתיב אחריו גדלים תעשה לך, תזכה למצות ציצית מה כתיב אחריו כי יקח איש אשה תזכה לאשה ולבנים הרי למדנו שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, לפיכך נסמכו פרשיות אלו זו לזו.(ב) [כב, ו] כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח את האם זש"ה מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים (משלי ד), א"ר אדא

58

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - פרשת קרח

 עמרם הבכור זכה משה למלכות ואהרן לכהונה גדולה. מי ראוי ליטול השניה, לא השני יצהר? אני בנו של יצהר אני ראוי להיות נשיא על משפחתי, והוא מינה בנו של עוזיא' קטן, בן של אחי אבא יהי גדול עלי! הריני חולק ומבטל כל מה שעשה. מה כתי' למעלה מן הענין? פר' ציצית, קפץ קרח ואמ' למשה: טלית שכולה תכלת מה שתהא פטורה מן הציצית, א"ל חייבת, דכתיב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. בית מלאה ספרים מהוא שתהא פטורה מן המזוזה? א"ל חייבת, דכתי' וכתבתם על מזוזת ב' פעמים. א"ל קרח: הטלית שכולה תכלת אינה פוטרת אותה וד' חוטין פוטרין אותה!

59

אגדת בראשית (בובר) פרק יג

 אם מחוט וגו' (בראשית יד כב), למה שהקב"ה הבטיחני שהוא מעשרני, שנאמר ואברכה מברכך וגו' (בראשית יב ג), ואני אטול משלך שתאמ' אני העשרתיך אם מחוט וגו', אמר לו הקב"ה אתה אמרת אם מחוט, אני נותן לבניך חוט של צדקה שיהא מקיפן, כשם ששנו חכמים. ד"א אני נותן לבניך מצות ציצית שהיא של חוט, שנאמר ועשו להם ציצית (במדבר טו לח). אתה אמרת ער /עד/ שרוך נעל, אני נותן לבניך מצות חליצה, שנאמר וחלצה נעלו (דברים כה ט), ד"א אני נותן לבניך בזכות כך מצות הפסח, שנאמר וככה תאכלו אותו וגו' נעליכם ברגליכם (שמות יב יא). ד"א אתה אמרת אם

60

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ו

 מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ו[א] [יב, א] למנצח על השמינית. זהו שאמר הכתוב שבע ביום הללתיך (תהלים קיט קסד), אמר ר' יהושע בן לוי אלו שבע מצות שבקריאת שמע, יוצר, ואהבה רבה, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב, וגאל ישראל, ולפי שאין מצות ציצית בערבית, מוסיפין פורס סכת שלום בשבת ויום טוב, ובחול שומר עמו ישראל. ד"א שבע ביום הללתיך. כנגד שבע חתימות של ק"ש שחרית וערבית דתנן בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה, הרי שבע. דבר אחר כנגד שבע פעמים ששליח צבור אומר קדיש בכל יום. [דבר אחר שבע ביום

1234567891011121314151617181920