ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

מדרש תנאים לדברים פרק יז

 דברות: ואת החקים האלה אלו חוקי מלכות אתה אומר אלו חוקי מלכות או אינו אלא דברות וכשהוא אומר לשמר את כל דברי התורה הז' הרי דברות אמורות הא מה אני מקיים את כל החקים האלו אלו חוקי מלכות:פסוק כ(כ). לבלתי רום לבבו מאחיו שלא יאמר ציצית באיסר הריני עושה כולה תכלת תפלין של רצועה הריני עושה כולה זהב לכך נאמר לבלתי רום לבבו מאחיו: ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל למה נאמר לפי שהוא אומר לבלתי רום לבבו מצות עשה מצוה בלא תעשה מנ' ת"ל ולבלתי סור מן המצוה: למען יאריך ימים על ממ' הוא ובניו מגיד שהמלכות

22

מדרש תנאים לדברים פרק כב

 פוטרין ובית הלל מחייבין אמ' בית הלל לבית שמאי תדחה מצוה בלא תעשה למצות עשה אמ' להם בית שמאי מצינו בכל המצות שבתורה שקדמה מצות עשה למצות בלא תעשה אבל כאן תקדום מצות לא תעשה למצות עשה: גדלים תע' לך למה נאמר לפי שהוא אומר (במד' טו לח) ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו ת"ל גד' תע' לך כמה גדילה נעשית אין פחות משלשה חוטין כדברי בית הלל בית שמאי אומ' ארבעה כמה תהא משלשת בית שמאי אומ' ארבע ובית הלל אומ' שלשה ושליש שבית הלל אומ' אחת מארבע לטפח של כל אדם והלכה כבית שמאי

23

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מב

 אוכל קוזזות אדמה עד שעשה פיו ריח רע, הלכו ואמרו לרבי יוחנן בן זכאי ריח פיו של ר"א קשה לו א"ל כשם שהבאיש ריח פיך על התורה כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינתו יושבים לפניו, בן ציצית הכסת ונקדימון בן גוריון, ובן כלבא שבוע, ומצאו יושב ודורש הפסוק הזה חרב פתחו רשעים וגו', זה אמרפל וחביריו, להפיל עני ואביון זה לוט, לטבוח ישרי דרך זה אברהם, חרבם תבא בלבם, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם, א"ל אביו בני לא עליתי לכאן אלא לנדותך מנכסי עכשיו הרי

24

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מג

 אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו, רבי ברכיה ור' חלבו ור' אמי בשם ר"א אמרו אמר משה בל' שאמר אבא שירה הרימותי ידי אל ה' בו בלשון אני אומר שירה שנאמר אלהי אבי וארוממנהו, אם מחוט, א"ר אבא בר ממל א"ל הקב"ה את אמרת אם מחוט חייך שאני נותן לבניך מצות ציצית, היך מה דאת אמר (במדבר טו) ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת ומתרגמינן חוטא דתכלתא, ועד שרוך נעל, חייך שאני נותן לבניך מצות יבמה היך מה דאת אמר (דברים כה) וחלצה נעלו מעל רגלו, ד"א אם מחוט זה המשכן שהוא מצוייר בתכלת וארגמן, ועד שרוך נעל, אלו עורות התחשים,

25

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח

 סנהדרין שהוא מכה ורודה, ומחוקק מבין רגליו, אלו שני סופרי הדיינים שהיו עומדים לפניהם אחד מימין ואחד משמאל, עד כי יבא שילה, נמנו ואמרו הלל משל מי, אמר רבי לוי מגלת יוחסים מצאו בירושלים וכתיב בה הלל מדוד, ר' חייא רבה מן דשפטיה בן אביטל, דבית כלבא שבוע מדכלב, דבית ציצית הכסת מן דאבנר, דבית כובשין מן דאחאב, דבית יצאה מן דאסף, דבית יהוא מן ציפורן, דבית ינאי מן דעלי, רבי יוסי בר חלפתא מן דיונדב בן רכב, רבי נחמיה מדנחמיה התרשתא.ט [מט, יא] אוסרי לגפן עירה, רבי יהודה ור' נחמיה ורבנן, רבי יהודה אמר גפן שכחה רע אוסרין

26

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מא

 אוכל קוזזות אדמה עד שעשה פיו ריח רע, הלכו ואמרו לרבן יוחנן בן זכיי ריח פיו שלר' אליעזר קשה, אמר לו כשם שהבאיש ריח פיך על התורה כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו, לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינה יושבין לפניו, בן ציצית הכסת וניקודימון בן גוריון ובן כלבה שבוע, והיה דורש זה הפסוק חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם זה אמרפל וחביריו, להפיל עני ואביון (שם שם /תהלים ל"ז/) זה לוט, לטבוח ישרי דרך (שם שם /תהלים ל"ז/) זה אברהם, חרבם תבוא בלבם (שם שם /תהלים ל"ז/ טו) ויחלק עליהם לילה הוא

27

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מג

 אבי וארוממנהו (שמות טו ב) ר' ברכיה בשם ר' אלעזר אמר משה בלשון שאמר אבא שירה הרימותי בו בלשון אני אומר שירה אלהי אבי וארוממנהו.(כג) [אם מחוט ועד שרוך נעל] [אמר ר' אבא בר ממל אמר לו הקב"ה אתה אמרת אם מחוט] חייך שאני נותן לבניך מצוות ציצית היך דאת אמר ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת (במדבר טו לח) ומתרגמינן חוטא דתכלתא, ועד שרוך נעל חייך שאני נותן לבניך מצות יבמה היך דאמר אמר וחלצה נעלו מעל רגלו וגו' (דברים כה ט), ד"א אם מחוט זה המשכן שהוא מצוייר בתכלת וארגמן וגו', ועד שרוך נעל אילו עורות תחשים,

28

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פה

 על כורחו שלא בטובתו.(יח) [ויאמר מה הערבון] וגו' [ותאמר חותמך ופתילך ומטך] וגו' אמר ר' חוניה נצנצה בה רוח הקודש חותמך זו המלכות היך דאת אמר כי אם יהיה כוניה בן יהויקים מלך יהודה חותם וגו' (ירמיה כב כד), ופתילך זה סנהדרין היך דאת אמר ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת וגו' (במדבר טו לח), ומטך זה מלך המשיח היך דאת אמר מטה עזך ישלח י"י מציון (תהלים קי ב).ויתן לה וגו' ותהר לו גיבורים כיוצא בו וצדיקים כיוצא בו.(כ) [וישלח יהודה את גדי העיזים] וגו' אמר ר' יהודה בר נחמן בשם ר' שמעון בן לקיש משחקת

29

שמות רבה (וילנא) פרשת ויקהל פרשה מט

 שמות כה) וזאת התרומה אשר תקחו מאתם, זו כנסת ישראל שהיא תרומה שנאמר (ירמיה ב) קדש ישראל לה' ראשית תבואתה, זהב וכסף זו כנסת ישראל שנא' (תהלים סח) כנפי יונה נחפה בכסף, ונחשת זו א"י שנאמר (דברים ח) ומהרריה תחצב נחשת, תכלת זו כנסת ישראל שנא' (במדבר טו) ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, וארגמן ותולעת שני, זו כנסת ישראל, שנאמר (ישעיה מא) אל תיראי תולעת יעקב, וכן כחוט השני שפתותיך, ואומר (תהלים סח) שרי יהודה רגמתם, ד"א זהב זה אברהם שנבחן בכבשן האש, כזהב, וכסף זה יצחק שנצרף ככסף ע"ג המזבח, ונחשת זה יעקב שנאמר (בראשית ל) נחשתי ויברכני

30

שמות רבה (שנאן) פרשת וארא פרשה י

 מהם בים, אם יש לו קרקע - על הארץ יעמדו, הוא מעמידו; אין לו קרקע - אין לך הבל גדול מזה. ר' נחמיה אמר: ויתרון ארץ בכל הוא - אפילו דברים שאתה רואה אותן מיותרין בתורה, כגון תוספות של בית ר' ותוספות של ר' נתן, גרים ועבדים, אף הם נתנו למשה מסיני, כגון ציצית ומזוזה ותפילין, אף הם בכלל התורה. הדא הוא דכתיב: ויתן ה' אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים [אשר דבר ה' עמכם] (דברים ט). אמר ריב"ל: עליהם, ועליהם, כל [הדברים] ככל הדברים, המצוה, ככל המצוה (שם /דברים/ לא) - מקרא, משנה, הלכה, תלמוד, תוספות והגדות ואפילו

1234567891011121314151617181920