ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שעג

 מר אעניא אההוא גברא אמאי לא קא מרחם. שמעינן מן אילין שמעתאתא דאיכא מידא שנתנה רשות למלאכי שרת למיעבד כי דחאזו ומיליהון נמי הא מיפרשן בלשון ארמי ומילי דרבנן בהדיהו. [דף קפ"ח] ואמרינן נמי התם מלאכא אשכחיה לרב קטינא דהוה מכסי סורבלא אמ' ליה קטינא קטינא סדינא בקיטא סורבאלא בסתוא ציצית מה תהא עליה. וקא באעי מיניה רב קטינא ענשיתו אעשה וקא מהדר ליה היכא דאיכא ריתחא ענשינן. ומן אילין מימרי ומן מעשים דקא חזינן רבנן דלא שמיע לן דאיכא דחש לה להא דרב ולהא דר' יוחנן גמרינן דפליגי רבנן עליהון. ומרחק מימריהון מן סבארא נמי אטו מלאכים שהם ממונים

182

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תפג

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן תפגציצית חשיבי ולא בטלי. ר"ל שהנשאר מהציציות ראוי להשלימו. לכן אף שחסרין הן לא יתבטלו ונעשו כאלו עומדין בפני עצמן לפי שלא יקיים בהם מצוה. לפיכך אם יצא בטלית שהן בה הרי זה כאלו יצא בהם שלא כדרך מלבוש. ומשום הכי הוא חייב חטאת:

183

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן קכ

 ר' יצחק בן גיאת כתב פירושן ואלו הן. מילה. והראיה. ויוצא צבא כל זכר. ושקלים כל העובר על הפקודים. פדיון בכור. ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע. והכהן שלא יטמא לקרובו בני אהרן ולא בנות אהרן. וחייב האב למול את בנו לפדותו וללמדו תורה אבל לא האם. סוכה. לולב. שופר. ציצית. ק"ש תפילין. ותלמוד תורה. פריה ורביה. מורא אב ואם וכבוד אב ואם שכיון שנשאת רשות אחרים עליה. הקפת הראש. השחתת זקן. הסמיכות והתנופות וההגשות והקמיצות וההקטרות והמליקות והקבלות וההזאות נוהגות באנשים ולא בנשים. כל אלו שלשים מצות.

184

תשובות הגאונים - קורונל סימן לט

 תשובות הגאונים - קורונל סימן לטוששאלתם השבועה בציצית הכי אמר אדונינו ריש מתיבתא גאון שמשביעין בציצית צריך להשביע בד' ציצית שהן מצוה אחת מעכבות זו את זו וכן הלכתא והכי אמר ר' נחשון כל בגד שאין לו ד' כנפים אינו ראוי לציצית ואסור להשבע בו משום קנין עד שיבוא קנין שלם מארבע כנפים והנשבע בקנין שלם שבועה גמורה היא וכמו שנשבע בס' הוא והעובר עליהם מלקין ועושים בו דין.

185

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן כו

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן כווהא דאמרינן (בבא מציעא דף מ"ו) אין מטבע נקנה בחליפין, חליפין כמין קנין זה שאנחנו רגילין לקנות מישראל בקרן כסות שיש בה ציצית, אין מטבע נעשה חליפין, שאין קונין במטבע ואין מטבע נקנה בחליפין, שאין קונין איש מאיש שהקנה לו כספים אא"כ היו צבורין ומונחין א"נ שהקנה לו ע"ג קרקע, כמו שאנו אומרין והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקני בעינן, וכי מעשה דרב פפא (שם /בבא מציעא דף מ"ו/ ושאר מקומות) דרב פפא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לר' שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא

186

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ה סימן יד

 קבל או עבר עבירה פלונית ונדינו אותו ל' יום ולא חזר ולא תבע להתירו מן הנידוי, צוינו והחרמנו אותו על פתח בית דין, אף אתם כשמגיעין אצלכם פתחא ואחרמתא דא תחרימו ונדו אותו כל יום תמיד והכריזו עליו שפתו פת כותיים ויינו יין נסך ופירותיו טבלים וספריו ספרי קוסמים וחתכו ציצית שלו ועקרו מזונותיו /מזוזותיו/ ואל תתפללו עמו ואל תמולו לו בן ואל ילמדו את בניו בבתי הכניסיות ואל תקברו לו מתו ואל תכניסו אותו לא בחבורת מצוה ולא לחבורת רשות ושטפו כוח אחריו ונהגו בו מנהג בזיון ומנהג גויים. ואמרו חכמים (מ"ק דף ט"ו): מנודה שונה ושונין לו נשכר

187

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קב

 במשנתנו וכן מנהג כל ישראל ולפיכך אם בא אדם לברך משתקין אותו ויפה אמר שיש טעון ברכה כזה לאחריו ואין טעון לפניו ק"ש שאין מברכין אותו אקב"ו על ק"ש ואעפ"כ אנו מברכין לאחריו אמת ויציב וזו ודאי ברכה לאחריה שהרי על כל פרק ופרק אומר אמת על חותמה שהיא פרשת ציצית אומר אמת ויציב ויפה אמר נמי שאין למדין מן הכללות וכיון דכולי עלמא כך הם עושים וכך ירשו ישראל מאבותיהם אין למדין מן הכלל הזה לדחות מעשיהם:

188

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנז

 שליש העליון בפתח הסמוך לרשות הרבים ומצותה מימין הפתח בכניסה דאמר ביתך דרך ביאתך בימין והשוכר בית מגוי כיון שעיקר בית של גוי הוא ומזוזה חובת הדר היא אסור לישראל להניח את המזוזה בבית של גוי אלא יטלנה עמו ויוצא שישראל מוזהרים ואין הגוי מוזהר על מזוזה שכך שנינו לענין ציצית אין אדם רשאי למכור טלית מצוייצת לגוי עד שיתיר ציציותיה וכ"ש מזוזה שהיא קדושה חמורה ומזוזה שנמצאת בין הספרים מצוה לחזור ולקבעה בבית אחר ולא להוציאה מקדושתה כמו שפירשנו וברצועות תפלין ובמפות שלהם וישראל שמכר חצרו לגוי ועקר המזוזות שהיו בחצרו יטלם ויקבעם בבית הדר בו וא"צ לחדשותרב

189

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנח

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנחלענין ציצית. רב הילאי ז"לוהלכתא אסור לטוות ציצית מצמר שנעשה בו מלאכה וטווין אותו לשמן ושנינו גדילים תעשה לך תעשה ולא מן העשוי הילכך אין עושין ציצית אלא מצמר נקי שלא נעשה בו מלאכה.

190

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנט

 תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן קנטשר שלום ז"לוששאלתם גזרה שלש יקרע סדינו ויתפרנו בתוך שלש והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי והוצרך לכם במקום ציצית או לגבי כלאים בלא ספק שהוא במקום ציצית ולענין ציצית הוא דקאמר והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי תעשה בציצית הוא דכתיב גדילים תעשה לך בכלאים לא כתיב הילכך בציצית הוא דמתקיימא ולתפור בקרני סדינו מטלית של צמר גפנים כדי שיטול לו ציצית אסור עד שיהו צידי סדין של צמר ארוגים עם סדין באריגה אבל להביא מטלית מבחוץ ולתפרה בסדין אסור ואין עושין כן.וטלית כל זמן שמתכסה בה צריך לברך ואפי' כמה

1234567891011121314151617181920