ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קמא

 חובה ובין למאן דאמר רשות מצוה ננהו דמצות תרין אנפי הויאן מנהון חובה דמאן דלא עביד לה קאים בעון ומנהון רשות דמאן דעביד לה אית ליה שכר כגון מאן דזהיר למעבד צדקות וגמילות חסדים דאית ליה שכר קמי שמיא וכד מימנע לית עליה עון כמאן דממנע מן התפלה כלה ומן ציצית ומן סוכה אלא מאובד שכר הוא בלחוד ובין הא דאיתא רשות ובין הא דאיתא חובה מצוה אינון כדתנן בק"ש מצותה עם הנץ החמה וההוא מצוה רשות ניהו מאן דקרי לה ההוא כותיקון קיים מצוה ואית ליה שכר ומאן דאחר לה לית עליה עון כמי שלא קרא ש' כל עיקר

172

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן ו

 וצריך להודות בבית דין שהחזירה לו כתובתה שדברים אילו צריכין קנין פשרה דאמר והיל' פשרא צריכא קניין הודאה שהחזירה לו כתובתה או שאין לו עליה כלום צריך קניין דקאמרי' הודה בפני שנים קנו מידו כותבין לא קנו מידו אין כותבין ועל גב שקונין ממנו אומר כתבו ותנו כשהוא תופס קרן ציצית אי נמי אין ביניהן לא פשרה ולא ממון שמא מתיראין ממנו שמא מסר מודעא על ההוא גט קודם לכן וצריכין לומר בטל כל מודעי דמסירין לך על האי גיטא דודאי צריכין למקנא מיניה לבטולי ולאחולי ההיא מודעא ומימר הכי כל מודעי ותנאי ומודעי דמודעי ומו' דנפקין מיגו מודעי דנפקין

173

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן לא

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן לאוששאלתם שעטנז צמר ופשתים דאסר רחמנא דוקא צמר כבשים כדכ' אילים צמר או דילמא כל צמר הואי ואיתרבי לעניין נגעים אסיר דוקא צמר כבשים דאסר רחמנא דכי הכין דגמר ציצית מנהון בסמוכין דכ' לא תלבש שעטנז וסמיך ליה גדלים תעשה לך ואמר ר' אלעזר סמוכין מן התורה ואמר רב ששת אפילו למאן דלא דריש סמוכין בכל התורה כולה במשנה תורה דריש דהא ר' יהודה בעלמא לא דריש סמוכין ובמשנה תורה דריש דכת' לא תלבש שעטנז וסמיך ליה גדלים תעשה לך מהם ובתר כן א' רב יוסף וכלל וכי היכין דציצית צמר אילים אין דבר

174

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן ע

 משיבין שמופנה משני צדדין ושתי פרשיות הללו כך הם אילו כתב לא יקח איש את אשת אביו הרי הדבר שלם [ולא] היה לכתוב ולא יגלה כנף אביו וזה שכתב כן מופנה הוא ולא נאמר אלא למדרש וממאי דבאנוסה קאי מדסמיך עילויה ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה המשים כסף וגבי ציצית נא' ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך ודבר שלם הוא למה לי דכתב לא תלבש אלא אפנויי אפניה וסמיך ליה גדילים לאפוקי מיניה דראשא ואקשינן על הדין בבא דמופנה הני מיצרך צריכי כל חד וחד אית ליה טעמ' דצריכא ליה דוכתיה היכי אמרת מפנה הוא דאי כתב רחמ' לא

175

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן עט

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן עטומאן דרמי חוטי (דכינתא) [דכיתנא] ומברך עליהון עובר משום לא תשא +שמות כ, ז+ וחייב מלקות.והיכא דהוה כריך גדיל של ציצית ונפסק החוט אסור לקשרו ולכרכו דקאמרי' בהדיא +מנחות לט, א+ נפסק החוט מעיקרו פסול.

176

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמ

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמנא. וששאלתם מהו להטיל ציצית של פשתן בסדין של פשתן, כיון דאמ' מר +שבת כז, ב+ צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שפיר דמי, או דילמ' כיון דאמור רבנן +יבמות ד, ב+ תכלת עמרא הוא וממאי דתכלת עמרא הוא מדשש כיתנא תכלת עמרא, הילכך דעמרא הוא דהוי ציצית דמידי אחריני לא. ותו אי הוי ציצית דכיתנא אמאי פליגי רבנן בסדין וציצית +מנחות מ, א+ לירמי דכיתנא. ואי אמ' מר +גאון+ לירמי חוטי דכיתנא למאני דכיתנא, משום מצוה או משום שלא תשתכח מצות ציצית, למאי נפקא מינה לברוכי עלה ולמיפק, אי מצוה

177

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמא

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמאנג. זו השאלה לר' ברוך החכם ז"ל. שאלתני יעזרך האל היכשר להטיל ציצית פשתן לטלית פשתן אם לא, ואמרת כי קצת אנשי חכמי המערב +הרי"ף, ראה בסמוך+ התירו להטיל ציצית פשתן לטלית פשתן, ושאלתני אם דעתי מסכמת לדעתו בכך אם לא.דע כי עמדתי על ראיותיו של זה הרב הגדול וטענותיו בתשובותיו על מי שלא התיר להטיל ציצית פשתן בטלית פשתן, ואני לפי עניות דעתי לא ראיתי דבריו נכונים, מפני שסמך על הנראה מן הדברים וכמצפין הדברים מה שמבאר זולתי זה, כמו שאמרו +כתובות נד, א+ לכאורה כשמו' רהטא וכי מעיינת בה שפיר

178

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצח

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצחקו. וששאלתם לענין ציצית דקאמרי' +מנחות לח, ב+ דבעינן שיורא בגרדומין כדי לעונבן, היכי דמי.כך אמ' חכמים אמ' בני ר' חייא גרדומי תכלת גרדומי אזוב כשרים שנתישנו ונתמעטו אם נשתייר בהן כדי לעונבן כשרים ואם לא פסולין, ומה היא עניבה, בלשונינו קורין אותה אבקתא. וכשהכשירו חכמים לא הכשירו בגרדומין ביום שמניחין ציצית לטלית, אלא לאחר שהניחו אותן ונשתיירו ונתגרדמו ויש בו שיעור כדי לעונבן כשר, אבל ביום שמניח לה אעפ"י שיש בחוט שיעור לענבן פסול, הוא שאמרו חכמים +שם לט, א+ אמ' רבין בר רב אדא אמ' רב נפסק החוט מעיקרו פסול,

179

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצט

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצטקז. וששאלתם קשרים דציצית כמה הן (כמה הן) למטה וכמה למעלה. קשר של מעלה כשמתחיל להניח ציצית לטלית קשר ראשון שקושר זהו קשר עליון שהוא אצל טלית, וקשר של מטה זה שקושר בשעה שמסיים גדיל. קשר של מעלה אחד, של מטה שלשה. של מעלה אחד [ד]אמ' רב +מנחות לט, א+ ש"מ קשר העליון דאוריתא דאי ס"ד דרבנן כלאים בציצית דשרי היכי משכחת לה התוכף תכיפה אחד אינה חיבור אלא ש"מ קשר העליון דאוריתא. וקשר של מטה שלשה קשרים שהתקינו חכמים להדקה שלא תותר.

180

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שמט

 ולאו מבית דוד. דע כי דברים אילו שכתבנו אליכם בלשון הזה אשר כתבנום בלי להוסיף ובלי לגרוע ישנה בתלמוד ארץ ישראל במסכתא דכתובות בפירקא דהנושא. ובמקום אחד מתלמודן בסוף פרק שבתעניות יש כך אמ' ר' לוי מגילת יוחסין מצאו בירושלים כתוב בה הלל מן דדויד. בן יצא מן דאסף. בן ציצית הכסת מן דאבנר. בן קוביטון מן דאחאב. בן כלבא שבוע מן דכלב. ר' ינאי מן דעלי בן יהוד מן דציפורין ר' חייה רבה מבני יונדב בן רכב. ר' נחמיה מבני נחמיה התרשתא. ומראין דברים שזה הלל שאמרו כאן הוא הלל הזקן וכבר אמרו מן דדויד הוא. וכך דומה כי

1234567891011121314151617181920