ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר לידת משה

 פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר לידת משה[אות שט] ויאמר וגו' ועשו להם ציצית וגו': ר' חזקיה פתח, ויראני את יהושע הכהן הגדול וגו'. כמה מאושרים הם ישראל, שהקב"ה רוצה ביקרם על כל בני העולם, ונתן להם התורה הקדושה, ונתן להם נביאים נאמנים המנהיגים אותם בתורה בדרך אמת.[אות שי] תא חזי כל וכו': בוא וראה, כל נביאים ונביאים שהקב"ה הקים לישראל, כולם נגלה הקב"ה עליהם במדרגות עליונות קדושות, וראו זיו יקר הקדוש של המלך ממקום עליון, אבל לא קרוב כמשה, שהיה קרוב למלך יותר מכולם, כי חלקו היה מאושר יותר מכל בני העולם, שעליו כתוב, פה

142

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר הציצית

 חג"ת נהי"מ. מעידים עדות, שמגלים הארת חכמה שנקראת עדות, ואינם עומדים במקומם, בשעה שמעידים עדות. כלומר בשעה שמגלים הארת חכמה אינם עומדים במקומם, בז"א, אלא במקום המלכות. שאין חכמה מגולה אלא במלכות (כנ"ל ב"א דף רע"ו ד"ה ועוד כמה).פירוש. ארבע מלכין, שהם חגת"ם דז"א, הם רומזים על ד' ציצית, וד' כנפות שהציצית תלויות בהם, הם רומזים על ד' בחינות מוחין, חו"ב, וימין דדעת, ושמאל דדעת, שחגת"ם, שהם ד' ציצית, תלויות בהם כענבים באשכול, וז' כריכות שאנו עושים בכל ציצה, רומזים על ז"ס הכלולות בחגת"ם. ואע"פ שאלו ד' מלכים חגת"ם, הם בז"א, וציצית הם בחינת מלכות, ולא ז"א. הטעם הוא,

143

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר מרכבת יחזקאל

 אדני, להיות רחמים ודין. דהיינו כסא דין וחסא רחמים.[אות רנו] כמראה אבן ספיר דמות כסא: שאול אם אבן ספיר היא תכלת שבציצית, מהו דמות כסא. ומשיב, אלא כנגד הכסא שיש לה ע"ב גשרים, דהיינו ע"ב אורות מן השם ע"ב, כן יהיה האדם רשום בע"ב קשרים וחוליות של ציצית, כנגד ע"ב גשרים של הכסא. שהם ח"י קשרים וחוליות לכל צד מד' כנפות בגדו דהיינו ה' קשרים וי"ג חוליות, וד' פעמים ח"י הם ע"ב. כי הכסא שהוא ה', דהיינו המלכות, היא לכל צד בד' חיות הכסא, שהם ד', כנגד ד' כנפות כסותו.[אות רנז] ושית דרגין דכרסייא וכו': ושש מדרגות של

144

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר קול ודבור

 דהיינו המלכות שבכל אבר, פתוחות כולן ברמ"ח תיבות, שהן בד' פרשיות דק"ש. שבהם יורד הקול. פירוש. כי פרשה ראשונה, היא שמע ישראל עם בשכמל"ו, שיש בהן י"ב תיבות. ופרשה שניה היא ואהבת, שיש בה מ"ב תיבות. ופרשה ג' היא והיה אם שמוע, שיש בה קכ"ב תיבות. ופרשה ד' היא פרשת ציצית, שיש בה ס"ט תבות. שהן ביחד רמ"ה תיבות, ועם ג' תיבות ה' אלקיכם אמת, שאומר החזן בקול רם, הן רמ"ח תיבות. והיחיד, צריך משום כך להוסיף ג' תיבות, אל מלך נאמן, כדי להשלים רמ"ח. (ועי' זהר חדש רות דף קנח אות תשי"ג).[אות רפא] וכד נחית כמה וכו': וכשהקול

145

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר קריאת שמע וציצית ותפילין ורצועות

 שמאלית. הקשר של תפלה של ראש, הוא עמוד האמצעי, דהיינו ת"ת, שמתיחדים בו למעלה הויה אהיה שהם חכמה ובינה. כי ז"א עולה ומיחד חכמה בינה, הנקראות הויה אהיה, ונעשה שם דעת.[אות רצ] ק"ש דאיהו יחודא וכו': קריאת שמע היא היחוד שבאמצע. דהיינו היחוד שבחג"ת. והוא אחוז בין ציצית לתפלין, שציציות מבחינת הלבן שבהן הן לימינו, ותפלין הם משמאלו. כי כל הפרשיות של ציצית ותפלין, הן כלולות ביחוד קריאת שמע. ומצד עמוד האמצעי, הוא טלית ותפלין, שנאמר בהם, והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך. ונאמר, ועשו להם ציצית.פירוש. ג' יחודים הם, היחוד שבחב"ד, הוא הויה אהיה, חו"ב, המיוחדים

146

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר קשת תפלין ציצית תכלת לבן וק"ש

 

147

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר ביאורי המלכות

 היא קשר של ג' רצועות, שהן נצח הוד יסוד. דהיינו שהיא הקשר של ב' רצועות של ראש שהן נצח והוד, והיא הקשר של רצועה האחת של תפלין של יד שהיא יסוד. ונמצא שהיא קשר של ג' רצועות.[אות תתנ] ואיהי פקודא שביעאה וכו': והיא מצוה השביעית, שהיא מצות ציצית הכלולה תכלת ולבן, שהם דין ורחמים. באש של הנר, אש לבן אינו אוכל מה שתחתיו, כי הוא נאחז רק באש תכלא שמתחתיו. אבל אשא תכלא שבנר היא דבוקה בפתילה ובשמן והיא אוכלת ומכלה מה שתחתיו (כנ"ל ב"ב מאות רמ"ט עד אות רס"ח) כי אש לבנה היא חסד, ואש תכלת היא דין.

148

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר ב' סדרים של ד' פרשיות התפלין

 מלכות הקדושה. הראש הנעטר בד' אותיות אלו, הוא כתר, שהוא ההקף של הראש, המקיף את התפלין שהם המוחין, ומכסה אותם. קריאת שמע, היא אהבה, חסד, השקולה לתורה שניתנה מימין. התפלין, נקראים עז, והם משמאל שהוא גבורה. עמוד האמצעי, שהוא תפארת, כולל הכל, שכולל חסד וגבורה. כנפי מצוה, שהם ציצית, שבהם תכלת ולבן, הם נצח והוד. מזוזה, שבה רשום השם שדי, הוא צדיק, דהיינו יסוד. והשכינה היא השער שבו המזוזה. שעליה כתוב, זה השער לה'.[אות תתעד] ועוד. ש' תלת וכו': ועוד ש' של ג' ראשים, היא ג' רצועות, ב' רצועות שבתפלין של ראש, ואחת של תפלין של יד.

149

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר חצות לילה

 נקיות הנפש, ולהזדיין בזיון שלו. דהיינו בציצית ותפלין, להשתדל עם מלך הקדוש, ז"א, כי בלילה השתדל בהמלכה, עתה בבוקר, בא עם המלכה לחבר אותה עם המלך.[אות ז] אתי לבי כנישתא וכו': בא לבית הכנסת, מטהר את עצמו באמירת הקרבנות, משבח בתשבחותיו של דוד המלך. אחוז תפילין בראשו, ציצית בכנפי בגדו, אומר תהלה לדוד. והרי העמידו, המתפלל תפלה לפני אדונו, צריך לעמוד בתפלה כמו מלאכים העליונים, להתחבר עמהם, שהם נקראים העומדים. כמש"א, ונתתי לך מהלכים בין העומדים. וצריך לכוון רצונו לפני אדונו, ויבקש בקשתו.[אות ח] ת"ח בשעתא דב"נ וכו': בוא וראה, בשעה שהאדם קם בחצות לילה ממטתו, לעסוק בתורה.

150

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר המזוזה

 בסוד, זה השער לה'. וזה הוא מדרגה שנקרא שומר, להמצא בשמירה.[אות עג] דב"נ לאו איהו וכו': כי האדם אינו שומר, חוץ משמירה של הקב"ה, שהוא שומר תמיד, ונמצא בפתח הבית, והאדם בפנים הבית. ועוד, טעם למזוזה, כדי שלא ישכח האדם זכרון הקב"ה לעולם. וטעם זה הוא, כמו ציצית, כש"א, וראיתם אותו וזכרתם את וגו', כיון שהאדם רואה זכרון ההוא, נזכר בעצמו לעשות מצות אדונו, וסוד האמונה, היא שמזוזה כוללת דכר ונוקבא יחד.[אות עד] בספרא דשלמה וכו': בספרו של שלמה כתוב, סמוך לפתח, כנגד ב' מדרגות, מזדמן שד אחד, שיש לו רשות להזיק. והוא עומד בצד שמאל של הפתח.

1234567891011121314151617181920