ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

זוהר מהדורת הסולם - דברים פרשת כי תצא מאמר ביומו תתן שכרו

 דצלותא, בכל יומא, תלת זמנין. ובגין דא, ביומו תתן שכרו, דא צלותא דשחרית. ולא תבא עליו השמש, דא צלותא דמנחה, דאי עבר יומו, בטל קרבנו. כי עני הוא ודאי, עני הוא בגלותא, לית ליה מדיליה אלא מאי דיהבינן ליה בצלותא. בגין דא צלותא תפלה דיליה, תפלה לעני כי יעטוף, בעטיפת ציצית, תפלה דיד איהי.[אות מו] ואליו הוא נושא את נפשו, דא תפלת ערבית, דאיהי אמורים ופדרים, שיורין דקרבנין דיומא. ואינון כגון פרט הכרם ופאת שדך, דעלייהו אתמר, שירי מצוה מעכבין את הפורענות. לעני ולגר תעזוב אותם, דעמודא דאמצעיתא בר מאתריה, גר אתקרי. ובגין דא, אנא דדרגא דילי עמודא דאמצעיתא,

132

זוהר חדש מהדורת הסולם - שמות פרשת תרומה מאמר סדר תפילת שחרית

 רבה, לסלקא ולאתקשרא בימינא. ויחודא דשמע, ואינון פרשיין. וכדין איקרי מקטרת מר. לבתר אמת ויציב, דאיהו ולבונה. ואע"ג דאיהו דידה, כללא איהו.[אות ה] כיון דאמר אמת, אמאי ויציב, דאיהו תרגום, ומה אצטריכא הכא, אלא ודאי, כל אמת, דא יעקב. ויציב, דא יוסף. ואצטריך לאתדבקא בתרווייהו. ובגין דפרשת ציצית רזא דכלה, אצטריכת לון, מיד אנן אמרי תרווייהו, אמת ויציב. וע"ד אמת דא יעקב, ויציב דא יוסף. אי הכי, אמאי תרגום. אלא בגין דאמת אמת לא אמרינן, בגין פגימו. וע"ד איהו תרגום, ולית פגימו בתרווייהו.[אות ו] מכל אבקת רוכל, דא צלותא דמעומד. ג' קדמאי, דאינון מגן, ומחיה, ואתה קדוש. מגן,

133

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר מצות מזוזה

 ואין שטן ואין פגע רע מתקרב אליו. מפני שהקב"ה שומר הפתח, אפילו בשעה שניתן רשות למלאך המשחית לחבל, זוקף עיניו, ורואה ששם שדי עומד על הפתח, כדכתיב, ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף. לפיכך צריך האדם שיהא תמיד מצוי במצות מזוזה.[אות תנח] פתח רבי נהוראי בפרשת ציצית ודרש, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. מאי שנא דהכא ובשבת לדרתם חסר, דכתיב, לעשות את השבת לדרתם, חסר.[אות תנט] דתנינן. תקנו פרשת ציצית בק"ש. ובדירתו של אדם, נמצא פרשת ק"ש, חוץ מפרשת ציצית, שחסר משם. במה נשלם. אלא כשאדם מתעטף בביתו (דף פ"ה ט"א) בציצית, ויוצא בו לפתחו,

134

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר הבל- משה

 וגו' אתכסו בכמה קליפין מערב רב ובשעה שנשברו ב' לוחות התורה, והתורה שבעל פה נסתמה נאמר בישראל, ויתפרו עלי תאנה, דהיינו שהתכסו בכמה קליפות של הערב רב, בגין, כי ערומים הם דלא יתגלי עריתייהו משום שנעשו ערומים מתורה כנ"ל, והתכסו שלא יתגלו ערותיהם, שהם מקומות האחיזה לקליפות. וכיסויא דלהון כנפי ציצית, והכיסוי שלהם הוא כנפי הציצית. כמ"ש להלן.ורצועין דתפילין עלייהו אתמר, ויעש וגו' כתנות עור וילבישם, אבל לגבי ציצית ויתפרו עלי תאנה: ועל רצועות התפילין נאמר ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אבל אצל ציצית נאמר ויתפרו עלה תאנה. פירוש, כי נאמר בכתוב ב' מיני כיסוים לכסות

135

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר אסרי לגפן עירה

 ואיפה נשלמים נפשיהם, הוא בגיהנם של שלג, כמש"א בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון. יכולים לחשוב שגם ישראל כן, שנדונים בשלג, לזה נאמר, לא תירא לביתה משלג. מהו הטעם. משום שכל ביתה לבוש שנים. אל תקרא שנים, בשין קמוצה, אלא שנים, בשין שואית ובנון פתוחה, וביוד חרוקה. דהיינו מילה ופריעה, ציצית ותפילין, מזוזה ונר חנוכה. וכו' עד"ז. כלומר שזריזים במצות ויש להם מצות כפולות, כי במילה, יש להם מילה ופריעה, ובתפלה, יש להם ציצית ותפילין. ובדלתי ביתם, יש להם מצות מזוזה ונר חנוכה. ומשום זה אינם יראים מגיהנם של שלג, הבא על עצלות ורפיון מן המצות.[אות תרד] ת"ח לא

136

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר ב' זהב וכסף ונחשת וכו'

 על אמה אינו כן, שאינו תלוי במדה, כי אינו קטן רק זה שכתוב, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. וזה, המזבח הנחשת, הוא המאור הקטן, המאור הגדול, זה מזבח הפנימי, שהוא מזבח הזהב.[אות רל] ותכלת דא איהו וכו': ותכלת. זה הוא תכלת של ציצית, תכלת, זה הוא כסא, סוד תפלה של יד, שהוא המלכות. תכלת, זה הוא כסא הדין, שדנים בו דיני נפשות דהיינו המלכות מצד דין הקשה שבה, משום שיש כסא שדנים בו דיני ממונות, שה"ס דין רפה. ויש כסא שדנים בו דיני נפשות, שה"ס דין קשה. ותכלת היא דין הקשה שבמלכות. ועל כן

137

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת ויקהל מאמר עליית התפלה

 וכשהכרוז מכריז, אז כל אחד ואחד נפקד על מקום ההוא הראוי לו. אז מקדמת השכינה ויורדת, וישראל נכנסים לבית הכנסת לשבח לרבונם ופותחים בשירות ותשבחות.[אות קכז] דבעי ליה לב"נ וכו': שהאדם צריך, אחר שהתקין עצמו בעבודת המעשה, דהיינו בחינה א' הנ"ל (באות קכב) בתקוני מצוה וקדושה, שהם ציצית ותפילין, הוא צריך ליחד לבו בתקון עבודה הפנימית של רבונו, דהיינו בחינה ב' (שבאות קכב) ולשום לבו ורצונו בעבודה ההיא של אלו הדבורים שבתשבחות. כי הדבור עולה למעלה.[אות קכח] ואינון ממנן דקיימין וכו': ואלו הממונים העומדים באויר, נתמנו לד' רוחות העולם. לצד מזרח נתמנה ממונה אחד העומד באויר בצד ההוא,

138

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר שריפת קדשים

 רק דרש.[אות קלו] אלא תלת אשין וכו': ומשיב, אלא שלש אשות בנר, אש לבן אש שחור, אש תכלת, כנגד תורה נביאים כתובים, וכנגד כהן לוי ישראל. ותכלת היא השכינה, שהיא קרובה לנו, שהיא שורה על התחתונים. והיא נאחזת באלה הפתילות, שהם כנפי מצוה, שנאמר בהם, ועשו להם ציצית, ותכלת זו שהיא השכינה היא דין, שאוכלת קרבנות ועולות.ביאור המאמר. נפש רוח נשמה של האדם, נקראים קדשים, הנפש נקראת קודש, והרוח קדשים, והנשמה קדש קדשים. וז"ש, פקודא דא לשרוף קדשים וכו', בסתרי תורה אית קדש ואית קדשים וכו' דהיינו שבסתרי תורה, מתבאר סוד שריפת קדשים, בשריפת נפש רוח נשמה של

139

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת במדבר מאמר כוונת התפילה

 בידו בפקדון. למשך זמן הלילה, שיחזירה לאור הבקר. ומשום שלקח הנפש בפקדון, חוזר הפקדון לבעליו בשעה שבא הבוקר. וכשבא הבוקר, והפקדון חזר אליו, צריך לברך את הקב"ה, שהוא נאמן העליון.[אות סח] לבתר דקם עאל וכו': אחר שקם משנתו, נכנס לבית הכנסת, מעטר עצמו בתפלין. ומתכסה בכסוי של ציצית, נכנס ומטהר עצמו תחילה בקרבנות. לאחר כך מקבל עליו עול מלכות בסדר השבחים של דוד, שהם סדר של עול מלכות, ובסדר שבחים זה, הוא משרה עליו עול ההוא. לאחר כך סדר תפלה דמיושב, שהיא כנגד המלכות. וסדר תפלה דמעומד שהוא כנגד ז"א, לקשר אותם, ז"א ומלכות, ביחד.[אות סט] ת"ח רזא

140

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת שלח לך מאמר מה בין תם לתמים

 כראוי להמשכת החכמה, והם מתפשטים לד' צדדי העולם. כלומר שאלו ג' צבעים שה"ס ג' קוין, הם נכללים בכל אחת מחו"ג תו"מ שבה, שהם ד' רוחות העולם, שהם י"ב בחינות, ומ"ש מתתחמן, רומז על י"ב תחומין המתפשטים בד' רוחות.[אות קכה] כגוונא דא ב"נ וכו': כעין זה אדם הלובש ציצית, נעשה בכל יום תמים בחינת תם של המלכות מקבל בד' כנפים של הבגד המתתקנים כראוי, בחינת ים הוא מקבל מן המלכות, בתכלת ההוא של הציצית, שה"ס הדג של ע' מדרגות שבים, כנ"ל בסמוך, אשר צד הרע, כשמסתכל באדם הזה לא יוכל להזיק אותו בעין הרע, כלומר שלא יוכל להמשיכהו לרשות שור

1234567891011121314151617181920