ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר הבל- משה

 רמיז דעתיד לאתחזרא בינייהו בגלותא בתראה, ואזיל בינייהו לשמה, ואיהו אמר ה' נתן וה' לקח, יהי שם ה' מבורך.[אות רפט] ובזמנא דאתברו תרין לוחין דאורייתא, ואורייתא דע"פ, אתמר בהון, ויתפרו עלה תאנה, אתכסו בכמה קליפין, מערב רב, בגין כי ערומים הם, דלא יתגלו עריתייהו וכסוייא דילהון כנפי ציצית. ורצועין דתפילין, עלייהו אתמר ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. אבל לגבי ציציות, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות, דא איהו חגור חרבך על ירך גבור. ודא ק"ש דאתמר ביה רוממות אל בגרונם וגו' דא הוא ויעשו להם חגורות.

122

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויחי מאמר אסרי לגפן עירה

 ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם וגו'. מאתר דאמרי וה, ולבתר ווי.[אות תרג] והיכן משתלמי נפשייהו, בשלג, כד"א, בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון. יכול אף ישראל כן, ת"ל לא תירא לביתה משלג. מ"ט. בגין דכל ביתה לבוש שנים. אל תקרי שנים אלא שנים: כגון מילה ופריעה, ציצית ותפילין, מזוזה ונר חנוכה כו'.[אות תרד] ת"ח, לא תירא לביתה משלג, דא כנסת ישראל, דאיהי כל ביתה לבוש שנים, כמה דאמרן, דכתיב חמוץ בגדים וגו', לבושא דדינא קשיא, לאתפרעא מעמין עע"ז, וזמין קב"ה למלבש לבושא סומקא, וחרבא סומקא, ולאתפרעא מן סומקא. לבושא סומקא, דכתיב, חמוץ בגדים, וכתיב מדוע אדום ללבושך.

123

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר שריפת קדשים

 אותם וימותו. ומיתתהון כפרה לישראל כמו שריפת קדשים, אוף דא לדרשא קא אתי.[אות קלו] אלא, תלת אשין בשרגא: אשא חוורא, ואשא אוכמא, ואשא תכלתא. לקבל: תורה, נביאים, וכתובים. לקבל: כהן, לוי, וישראל. ותכלת איהי שכינתא, קריבא לן, ואיהי אחידא באינון פתילות, בכנפי מצוה, דאתמר בהון ועשו להם ציצית. והאי תכלת דאיהי שכינתא, איהי דינא, דאכילת קרבנין ועלוון.[אות קלז] אי אשכחת בני נשא, דאינון עצים יבשים, כגוונא דאינון פתילות יבשין, בלא משחא, דאיהי אורייתא רחמי, איהי לון שריפה, ואוקידת לון. ובגין דעמי הארץ אינון בעירן, כמה דאוקמוה דאינון שקץ. תכלת, דאיהי אדני, אוקידת לון, בגין דקרבין לגבה עם שרץ,

124

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר מה בין תם לתמים

 ופרשו בגד כליל תכלת. מ"ט. בגין דתחות ים דא, אית מצולות י"ם, כלל דכר ונוקבא, ואית לון עינא בישא לאסתכלא, וכד מסתכלין, זמין לעינייהו גוון תכלא, ולא יכלא עינייהו לשלטאה, ואיהי אתתקנת לגו, בכל גוונין מרקמן כדקא יאות, מתתחמן לד' סטרין דעלמא.[אות קכה] כגוונא דא ב"נ דלביש ציצית, אתעביד בכל יומא תמים. ת"ם, בד' כנפים מתקנן כדקא יאות. י"ם, בההוא תכלת דנונא, דשבעין דרגין דימא, סטרא בישא כד אסתכל בהאי בר נש לא יכיל לאבאשא ליה בעינא בישא. וכדין איהו תם י"ם, עם יי' אלהיו ממש, בתקונא חדא, איהי לעילא, ואיהו לתתא.[אות קכו] לבתר אסתלקת איהי גו דרגין

125

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר לידת משה

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר לידת משה[אות שט] ויאמר יי' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל וגו' ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם וגו'. ר' חזקיה פתח, ויראני את יהושע הכהן הגדול וגו'. כמה זכאין אינון ישראל, דקב"ה בעי ביקרהון על כל בני עלמא, ויהב לון אורייתא קדישא, ויהב לון נביאי מהימני, דמדברי להו באורייתא, בארח קשוט.[אות שי] תא חזי, כל נביאי ונביאי דאוקים קב"ה לישראל, כלהו אתגלי קב"ה עלייהו, בדרגין עלאין קדישין, וחמו זיו יקרא קדישא דמלכא מאתר עלאה, אבל לא קריב כמשה, דהוה קריב למלכא יתיר מכלא, דהא זכאה חולקיה יתיר

126

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר הציצית

 זמינין לאחדא ביה, ועיילי ליה לגיהנם. ושלמה מלכא צווח ואמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים.[אות שכג] תאנא ברזא דספרא דצניעותא, ארבע מלכין נפקין לקדמת ארבע. בהו תליין כענבים באתכלא, צרירן בהו ז' רהיטין, סהדין סהדותא. ולא קיימין בדוכתייהו.[אות שכד] (רעיא מהימנא) (דף קע"ה ע"א) ציצית, פקודא דא איהו, לאדכרא כל פקודי אורייתא בגינה. כד"א וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות יי' ועשיתם אותם. דא איהו סימנא דמלכא, לאדכרא ולמעבד.[אות שכה] כתיב ועשית ציץ זהב, והא אוקימנא רזא דציץ לאתעטרא ביה כהנא רבא. ודא איהו ציץ, לאסתכלא ביה עיינין, דאיהו סימן דעלמא עלאה, דאתעטר ביה כהנא רבא.[אות

127

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר מרכבת יחזקאל

 גבור. חכם בתורה. ועשיר במצות. לא ייעול בהיכלא דא צלותיה, עד דתחזון ביה סימנין אלין, דיהב גרמיה ביה תקונין דילי. ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין, אם הרב דומה למלאך יי' צבאות תורה יבקשו מפיהו. למאן דיהא רשים באלין סימנין בלבושיה, תקבלון צלותיה. סימנא חדא דיהא רשים בצלותיה, בתכלת, בכנפי מצוה ציצית. דאיהו דמי לרקיע, דאיהו מטטרון. דיוקנא דיליה, תכלת שבציצית.[אות רנא] ובגין דא, שיעור הציצית אוקמוה רבנן, טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו. והאי איהו דאתמר ביה, ונער קטן נוהג בם. והאי איהו נוהג בד' חיון, דאינון ד', ואיהו כליל שש מעלות לכסא, דאינון ו'. ובגין דאיהו כליל עשר,

128

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר קריאת שמע וציצית ותפילין ורצועות

 עזו, אלו תפלין. יהו"ה בד' פרשיין. אדנ"י היכלא לד' אתוון, בד' בתי דתפלין. קשר של תפלין דיד, דא צדיק ח"י עלמין, דאיהו קשורא דתרווייהו. בזרוע שמאלא. קשר דרישא, דא עמודא דאמצעיתא, דאחיד ביה ידו"ד אהי"ה לעילא, דאינון חכמ"ה ובינ"ה.[אות רצ] ק"ש דאיהו יחודא באמצעיתא, ואיהו אחיד בין ציצית ותפלין, דכלהו פרשיין דציצית ותפלין, אינון כלילן ביחודא דק"ש. ומסטרא דעמודא דאמצעיתא, דאיהו טלית ותפלין, דאתמר בהו, והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך. ועשו להם ציצית.[אות רצא] (דף רכ"ח ע"ב) ש' של תפילין, הלכה למשה מסיני. וראו כל עמי הארץ כי שם יי' נקרא עליך ויראו ממך. ואוקמוה מאי

129

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר קשת תפלין ציצית תכלת לבן וק"ש

 

130

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר ביאורי המלכות

 עטרה על רישיה. וכלא ידו"ד, כ"ו בחושבן.[אות תתמט] פקודא שתיתאה, איהי תפלה של יד, בדרועא שמאלא. ומסטרא דגבורה ה' דיד כהה, מכתר ועד גבורה, ה' ספיראן, ואינון תפילין דרישא דעמודא דאמצעיתא. ואיהי קשר תלת רצועות, דאינון נצח הוד יסוד.[אות תתנ] ואיהי פקודא שביעאה, מצות ציצית, כליל תכלת ולבן, דינא ורחמי. בנורא, אשא חוורא לא אכיל. תכלא, אכיל ושצי, ותאכל את העולה. חוור מימינא, תכלת משמאלא, עמודא דאמצעיתא, יחוד בין תרווייהו, ירוק. בגין דא אוקמוה מארי מתניתין, מאימתי קורין את שמע בשחרין משיכיר בין תכלת ללבן. ובגין דא תקינו פרשת ציצית, למקרי לה ביחודא.[אות תתנא] ואיהי פקודא תמינאה,

1234567891011121314151617181920