ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת שלח

 זכותא על בנהא מימינא דתמן רמ"ח פקודין דעשה מסטרא דאת ה' בתראה דאיהי לשמאלא דגבורה דתמן לא תעשה דאינון שס"ה דתמן נדונין רשעים גמורים תמה לון זכות אבות ואתהפך לון שם יהו"ה הוה"י ואוליפנא מהמן הרשע (אסתר ה) וכל זה איננו שוה לי: ע"כ:[דף קעד עמוד ב] ציצית פקודא דא איהו לאדכרא כל פקודי אורייתא בגינה כמא דאת אמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות יי' ועשיתם אותם דא איהו סימנא דמלכא לאדכרא ולמעבד, כתיב (שמות כח) ועשית ציץ זהב והא אוקימנא רזא דציץ לאתעטרא ביה כהנא רבא ודא איהו ציץ לאסתכלא ביה עיינין דאיהו סימן דעלמא עלאה דאתעטר

112

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 גבור חכם בתורה ועשיר במצות לא ייעול בהיכלא דא צלותיה עד דתחזון ביה סימנין אלין דיהב גרמיה ביה תקונין דילי ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין אם הרב דומה למלאך יי' צבאות תורה יבקשו מפיהו למאן דיהא רשים באלין סימנין בלבושיה תקבלון צלותיה סימנא חדא דיהא רשים בצלותיה בתכלת בכנפי מצוה ציצית דאיהו דמי לרקיע דאיהו מטטרון דיוקנא דיליה תכלת שבציצית ובגין דא שיעור הציצית אוקמוה רבנן טלית שהקטן מתכסה בה ראשו ורובו, והאי איהו דאתמר ביה (ישעי' יא) ונער קטן נוהג בם והאי איהו נוהג בד' חיון דאינון ד' ואיהו כליל שש מעלות לכסא דאינון ו' ובגין דאיהו כליל עשר

113

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת ואתחנן

 אהבה אתקשר בעלמא עלאה, אהבת עולם דא רזא דעלמא תתאה דאתקשר ביה רחימו דיליה וכלא רזא חדא בלא פרודא והא אתמר רזא דאהבה רחימו דא סליק על כל פולחנין דעלמא בהאי אתייקר שמיה דקודשא בריך הוא יתיר מכלא ואתברך, בריך הוא לעלם ולעלמי עלמין ורזא דאהבה אתמר, ע"כ: קעב ב ציצית וכו':פקודא למקרי קריאת שמע ב' זמנין בכל יומא חד לקבל דרגא דיממא וחד לקבל דרגא דליליא ולאכללא ביממא דרגא דליליא ולאכללא בליליא דרגא דיממא והא אתמר ועל דא תרין זמנין בכל יומא חד ביממא וחד בליליא, פקודא למקבע ב"נ מזוזה לתרעיה למהוי כל ב"נ נטיר מעם קודשא בריך

114

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (דברים) פרשת כי תצא

 תלת זמנין ובגין דא ביומו תתן שכרו דא צלותא דשחרית ולא תבא עליו השמש דא צלותא דמנחה דאי עבר יומו בטל קרבנו כי עני הוא (דצדיק) ודאי עני הוא בגלותא לית ליה מדיליה אלא מאי דיהבינן ליה בצלותא בגין דא צלותא תפלה דיליה (תהלים קב) תפלה לעני כי יעטוף בעטיפת ציצית תפלה דיד איהי ואליו הוא נושא את נפשו דא תפלת ערבית דאיהי אמורים ופדרים שיורין דקרבנין דיומא ואינון כגון פרט הכרם ופאת שדך דעלייהו אתמר שירי מצוה מעכבין את הפורענות, לעני ולגר תעזוב אותם דעמודא דאמצעיתא בר מאתריה גר אתקרי ובגין דא אנא דדרגא דילי עמודא דאמצעיתא קרינא גרמאי

115

תיקוני זוהר תקונא עשיראה

 יקו"ק נקרא עליך ויראו ממך שי"ן סליק אתווי ש"ס ה' דיד כהה שס"ה ורמ"ח פקודין דכלילן ברמ"ח תיבין דקריאת שמע בארבע פרשיין הא תרי"ג עלייהו אתמר זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר שמ"י עם י"ה שס"ה זכר"י עם ו"ק רמ"ח וכלא תרי"ג אורייתא איהי שמא דקודשא בריך הוא ועוד ציצית איהי כורסייא תפילין קודשא בריך הוא דנחית על כורסייא דקראן ליה בקריאת שמע הא קודשא בריך הוא יתיב על כורסייא צריכין למיקם בגיניה בצלותא דעמידה תלת חיילין דיליה אתיין בזמירות שירות ותושבחות בההוא זמנא דאיהו על כורסייה מה אמרין א"ל מלך יושב על כסא רחמים מתנהג בחסידות האי תקונא

116

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 ואיהי רשות דיליה רשות היחיד דגבהו עשרה ודא יו"ד ק"א וא"ו ק"א ורחבו ארבעה דאינון יקו"ק איהו עירוב דילה מסטרא דימינא ושמאלא דאינון ע"ב רי"ו דהיינו חסד וגבורה ואיהי ערבית דיליה עיבור דיליה איהי טלית דקודשא בריך הוא ובה אתעטף קודשא בריך הוא כמה דאת אמר עוטה אור כשלמה ואיהי ציצית דצדיק דאיהו עני בגלותא הדא הוא דכתיב תפלה לעני כי יעטף עני ודאי דביה אתעטף בגין דאיהי כסותה לבדה היא שמלתו לעורו דא משכא דתפלי דאתמר בהון ויעש י"י אלקי"ם לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם ארבע בתי דרישא אינון אקי"ק ארבע פרשיין דאינון קדש לי והיה כי יביאך שמע

117

תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע

 חי רצון כסותה מסטרא דשמאלא דאיהו כסות עינים דתמן עריין לשמאלא בגין דסטרא שמאלא תמן פגימו הדא הוא דכתיב מצפון תפתח הרעה ובגין דא אתמר ביצחק ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות ותמן צריך כסוייא ומשה בההוא אתמר ביה ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלקי"ם ובגין דא ציצית ותפילין אינון כסוייא דילה הדא הוא דכתיב כי היא כסותא לבדה היא שמלתו לעורו ובעור דתפלין כסותה לבדה היא שמלתו לעורו בעור דתפילין כסותה על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה ועונתה מסטרא דעמודא דאמצעיתא דאיהו ישראל שמע ישראל לתמן יחודא דילה הדא הוא דכתיב ואם שלש אלה לא

118

תיקוני זוהר תקונא שבעין

 כל פקודין דהליכה תליין ברגלין כגון הליכה לבי כנישתא הליכה לברית מילה הליכה למת מצוה או לכל הליכה דמצוה והאי פקודא דברית מילה תלייא בצדיק וצדקה בידין מן נתן תתן כל פקודין אינון משולבין אלין עם אלין הדא הוא דכתיב (שמות כ"ו) משולבות וכו' וכן תפלין תליין ברישא ובידא שמאלא ציצית על כתפא מצות ללמוד וללמד בפומא וכן צלותין תליין בפומא והכי מצות שופר ברוחא דנשיב ביה בפומא וההוא רוחא אתעביד קלא וכן קרבנין דאינון ריח ניחח לי"י תליין בחוטמא ואעי בוסמין דאבדלתא וכל דינין תליין בדבורא וכן בעיינין כמה דאוקמוהו מארי מתניתין אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ואית

119

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת תרומה

 רבה לסלקא ולאתקשרא בימינא ויחודא דשמע ואינון פרשיין. וכדין איקרי מקטרת מר. לבתר אמת ויציב דאיהו ולבונה. ואע"ג דאיהו דידה כללא איהו. כיון דאמר אמת אמאי ויציב דאיהו תרגום ומה אצטריכא הכא אלא ודאי [דף ע עמוד א] כל אמת דא יעקב ויציב דא יוסף ואצטריך לאתדבקא בתרווייהו. ובגין דפרשת ציצית רזא דכלה אצטריכת לון מיד אנן אמרי תרוייהו אמת ויציב וע"ד אמת דא יעקב ויציב דא יוסף. אי הכי אמאי תרגום אלא בגין דאמת אמת לא אמרינן בגין פגימו וע"ד איהו תרגום ולית פגימו בתרוייהו. מכל אבקת רוכל דא צלותא דמעומד ג' קדמאי דאינון מגן ומחיה ואתה קדוש. מגן

120

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 מזיק ואין שטן ואין פגע רע מתקרב אליו מפני שהקב"ה שומר הפתח אפילו בשעה שניתן רשות למלאך המשחית לחבל זוקף עיניו ורואה ששם שדי עומד על הפתח (כדכתיב) [כביכול] ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף. לפיכך צריך האדם שיהא תמיד מצוי במצות מזוזה:פתח רבי נהוראי בפרשת ציצית ודרש ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם מאי שנא [דהכא] ובשבת לדרתם חסר דכתיב לעשות את השבת לדרתם חסר. דתנינן תקנו פרשת ציצית בק"ש. (וברייתו) [ובדירתו] של אדם נמצא פרשת ק"ש חוץ מפרשת ציצית שחסר משם. במה נשלם. אלא כשאדם מתעטף [בביתו] בציצית ויוצא בו לפתחו הרי נשלם. והקב"ה שמח

1234567891011121314151617181920