ציצית

ציצית מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7063 מקורות עבור ציצית. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ילקוט שמעוני תורה פרשת בהר

 לא תתן אכלך, והא תנא נאמר נאמר קאמר ה"ק אלו לא נאמר קרא הייתי אומר ג"ש השתא דכתב קרא גזרה שוה למה לנשך כל דבר דלא כתיב במלוה, אמר רבא למה לי למיכתב לאו ברבית (כתוב ברמז תר"ו), אמר רבא למה לי דכתב יציאת מצרים גבי רבית וגבי משקלות וגבי ציצית, אמר הקב"ה אני הוא שהבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור ואני הוא שעתיד ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל ברבית, ואני הוא שהבחנתי וכו' אני הוא שעתיד ליפרע ממי שטומן משקלותיו במלח ושוקל בהם, וממי שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת היא, ובמרבית

102

ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח

 איש מקושש עצים אמר לו הקב"ה למשה חלל זה את השבת, אמר לפניו רבש"ע אתה יודע בכל יום תפילין בראשו תפילין בזרועו ורואה אותן וחוזר בו עכשיו שאין עליו תפילין חלל זה את השבת, אמר לו הקב"ה למשה צא וברור להם דבר שינהגו בו בשבת ובימים טובים שנאמר ועשו להם ציצית לדורותם אין לדורותם אלא לדור תם ואין תם אלא יעקב שנאמר ויעקב איש תם, תם מגזל, תם מגלוי עריות, תם משפיכות דמים:דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית [טו, לח], זה שאמר הכתוב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, ואומר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה

103

ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח

 אני שאני שני לבני קהת שנאמר ובני קהת עמרם ויצהר ואני בנו של יצהר הייתי ראוי להיות נשיא על משפחתי, והוא עשה בנו של עוזיאל קטן של אחי אבי יהא גדול עלי, הרי אני חולק עליו ומבטל כל מה שעשה לפיכך היתה המחלוקת, מה כתיב למעלה מן הענין ועשו להם ציצית, א"ל קרח למשה רבינו טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית, א"ל משה חייב בציצית, אמר ליה קרח טלית שכולה תכלת אינה פוטרת עצמה וארבעה חוטין פוטרין אותה, בית שמלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה, א"ל חייב במזוזה, א"ל כל התורה כולה רע"ה פרשיות יש בה אין

104

ילקוט שמעוני תורה פרשת ואתחנן

 לך מלתא דלית ליה טימי ואת שלחת לי מילא דחד פולר, א"ל חפצי וחפציך לא ישוו בה, ולא עוד אלא דאת שלחת לי מילא דאנא צריך מינטר לה ואנא שלחית לך מלתא דהיא מנטר לך דכתיב בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך, חביבין ישראל שחבבן הקב"ה במצות, תפילין בראשיהן ובזרועותיהן ציצית בבגדיהן מזוזה בפתחיהן ועליהם אמר דוד שבע ביום הללתיך, נכנס למרחץ וראה את עצמו ערום אמר אוי לי שאני ערום מן המצות נסתכל במילה התחיל סודר עליה שבח שנאמר למנצח על השמינית, משל למלך בשר ודם שאמר לאשתו הוי מתקשטת בכל מיני תכשיטים כדי שתהא רצויה לי, כך אמר

105

ילקוט שמעוני תורה פרשת ראה

 אומרים ווה ובסוף הן אומרים ווי, הוא שדוד אומר ויעלני מבור שאון מטיט היון, מאי היון ממקום שאומרים הי ווי, והיכן הם משלימין נפשותיהם יהודה בר רבי אמר בשלג הה"ד בפרש שדי וגו' תשלג, השלג היא צלמונה שלהם, יכול אף ישראל כן, ת"ל כי כל ביתה לבוש שנים, מילה ופריעה, ציצית ותפילין, הענק תענק, נתן תתן, פתח תפתח, עשר תעשר, והארץ חנפה תחת יושביה אמר ר' יצחק את סבור מחנפא לה והיא מחנפא לך מראה לך קמה ואינה מראה לך גדיש, מראה לך גדיש ואינה מראה לך גורן, מראה לך גורן ואינה מראה לך ערימה למה כי עברו תורות חלפו

106

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

 דלא דריש סמוכין בעלמא במשנה תורה דריש דהא רבי יהודה בעלמא לא דריש וכו', ובמשנה תורה מאי טעמא דדריש, אי בעית אימא משום דמוכח דאם כן ליכתבה ולא יגלה כנף אביו גבי עריות, ואיבעית אימא משום דמופנה דא"כ ליכתוב לא יקח איש, לא יגלה כנף למה לי, לאפנויי, וגבי פרשת ציצית נמי איבעית אימא משום דמוכח דאם כן ליכתביה גבי פרשת ציצית, ואיבעית אימא משום דמופנה דאם כן ליכתוב לא תלבש צמר ופשתים, שעטנז למה לי, לאפנויי, ותרי קראי למה לי, צריכי דאי כתב רחמנא לא יעלה ה"א כל דרך העלאה אסר רחמנא ואפילו מוכרי כסות, כתב רחמנא לא תלבש

107

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 אשוב שמה הכא רמיז דעתיד לאתחזרא בינייהו בגלותא בתראה ואזיל בינייהו לשמ"ה ואיהו אמר (שם) ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך, ובזמנא דאתברו תרין לוחין דאורייתא ואורייתא דע"פ אתמר בהון ויתפרו עלה תאנה, אתכסו בכמה קליפין מערב רב בגין כי ערומים הם דלא יתגלי עריתייהו וכסוייא דילהון כנפי ציצית ורצועין דתפלין עלייהו אתמר, ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אבל לגבי ציציות ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגורות דא איהו (תהלים מ"ה) חגור חרבך על ירך גבור ודא ק"ש דאתמר ביה (שם קמ"ט) רוממות אל בגרונם וגו' דא הוא ויעשו להם חגורות:וישמעו את קול ה'

108

זוהר כרך א (בראשית) פרשת ויחי

 שאון מטיט היון ויקם וגו', מאתר (נ"ט א) דאמרי וה ולבתר ווי, והיכן משתלמי נפשייהו בשלג כמה דאת אמר (שם ס"ח) בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון, יכול אף ישראל כן ת"ל לא תירא לביתה משלג, מ"ט בגין דכל ביתה לבוש שנים, אל תקרי שנים אלא שנים כגון מילה ופריעה, ציצית ותפילין מזוזה ונר חנוכה כו', ת"ח לא תירא לביתה משלג דא כנסת ישראל דאיהי כל ביתה לבוש שנים כמה דאמרן דכתיב חמוץ בגדים וגו', לבושא דדינא קשיא לאתפרעא מעמין עע"ז וזמין קודשא בריך הוא למלבש לבושא סומקא וחרבא סומקא ולאתפרעא מן סומקא, לבושא סומקא דכתיב (ישעיה ס"ג) חמוץ בגדים

109

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת שלח לך

 בשפירו מרקמא לגו ולבתר ופרשו בגד כליל תכלת, מ"ט בגין דתחות ים דא אית מצולות י"ם כלל דכר ונוקבא ואית לון עינא בישא לאסתכלא וכד מסתכלין זמין לעינייהו גוון תכלא ולא יכלא עינייהו לשלטאה ואיהי אתתקנת לגו בכל גוונין מרקמן כדקא יאות מתתחמן לד' סטרין דעלמא, כגוונא דא ב"נ דלביש ציצית אתעביד בכל יומא תמים, ת"ם בד' כנפים מתקנן כדקא יאות י"ם בההוא תכלת דנונא דשבעין דרגין דימא סטרא בישא כד אסתכל בהאי בר נש לא יכיל לאבאשא ליה בעינא בישא, וכדין איהו תם י"ם עם יי' אלהיו ממש בתקונא חדא איהי לעילא ואיהו לתתא, לבתר אסתלקת איהי גו דרגין

110

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת צו

 אש מלפני יי' ותאכל אותם וימותו ומיתתהון כפרה לישראל כמו שריפת קדשים אוף דא לדרשא קא אתי, אלא תלת אשין בשרגא, אשא חוורא ואשא אוכמא אשא תכלתא, לקבל תורה נביאים וכתובים לקבל כהן לוי וישראל, ותכלת איהי שכינתא, קריבא לן ואיהי אחידא באינון פתילות בכנפי מצוה, דאתמר בהון ועשו להם ציצית והאי תכלת דאיהי שכינתא איהי דינא, דאכילת קרבנין ועלוון, אי אשכחת בני נשא דאינון עצים יבשים כגוונא דאינון פתילות יבשין בלא משחא דאיהי אורייתא רחמי איהו לון (דלידונין) שריפה ואוקידת לון, ובגין דעמי הארץ אינון בעירן כמה דאוקמוה, דאינון שקץ, תכלת דאיהי אדני, אוקידת לון בגין דקריבין לגבה עם

1234567891011121314151617181920