ציוני מהר"נ הלכות זכיה ומתנה פרק ג

ציוני מהר"נ הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ה
[ה] כשם שמוכר צריך לסיים הממכר כמ"ש כך הנותן כו'. עי' בהשגות ומ"מ וכ"מ וב"י בחו"מ סימן רמ"א שחפשו להביא מקור לדברי רבינו. אבל הדברים מבוארים בירושלמי דפאה פ"ג ה"ג ובכתובות פי"א ה"א ר"ח בשם רב עשו דברי שכ"מ כבריא שכתב ונתן והוא שמת מאותו החולי הא אם הבריא לא ובמסיים ובאמר תנו שדה פלוני לפלוני ומבואר כדברי רבינו וע"ש בגה"ש. אך מש"כ רבינו אבל אם אמר לו חלק כך וכך בשדה פלונית כו' זה הוא בעיא שם בירושלמי אמר תנו חצי שדה פלונית לפלוני וחצי שדה פלונית לפלוני כמי שסיים או עד שיאמר חציה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.