ציוני מהר"נ הלכות גניבה פרק ט

ציוני מהר"נ הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה יא
[יא] וכן הגנב שגנב ויצא כו' הואיל ופנה עורף ואינו רודף יש לו דמים. וכתב הכ"מ זה פשוט שיש לו דמים כל זמן שיצא מן המחתרת, אבל באמת אין זה פשוט והוא פלוגתא בירושלמי דסנהדרין פ"ח ה"ח דאיתא שם כתיב אם במחתרת ימצא כו' תני ר"ח במחתרת אין לו דמים חוץ למחתרת יש לו דמים תני רשב"י אפי' חוץ למחתרת אין לו דמים לפי שממונו של אדם חביב עליו כנפשו חמי ליה אזיל בעי מיסב ממונא מיניה וקאים עליה וקטליה רב הונא אמר נטל הכיס והפך את פניו לצאת והלך לו ועמד עליו והרגו אין ההורגו נהרג מ"ט דר"ה כי יחם ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.