ציוני מהר"נ הלכות ברכות פרק ז

ציוני מהר"נ הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה יב
[יב] ואין מכבדין בדבר זה שאין מכבדין וכו' אלא בפתח הראוי למזוזה ובשעת כניסה. בכ"מ ומ"ש בשעת כניסה בפ' אין מכבדין ביציאה, ע"כ. והוא ט"ס, ועיין בספר עצי לבונה ביו"ד סימן רמ"ב סעיף י"ז. אבל הדין הזה מבואר במס' דרך ארץ זוטא בפ"ו בשעת כניסה הגדול קודם וביציאה הקטן קודם ע"כ (וכן נתקן בדפוס הזה). אבל צל"ע מדברי המ"ר בהעלותך פט"ו דאיתא שם בכבוד רבו וחייב להקדימו לכל אדם בכניסה וביציאה ולנהוג בו מורא וכו', והוא כדעת הספרי שביציאה ג"כ הגדול קודם, ע"ש בחי' הרד"ל, ועיין בס' עצי לבונה שם ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.