ציוני מהר"נ הלכות בית הבחירה פרק ה

ציוני מהר"נ הלכות בית הבחירה פרק ה

  


הלכה ה
[ה] ושער זה הוא הנקרא שער העליון והוא שער נקנור. עי' בכ"מ שהראה מקום לשם נקנור אבל לא הראה מקום לשם עליון שכתב רבינו, ועי' בתוי"ט בפ"ה דסוכה מ"ד שכתב דברי רבינו הם מהמתני' דשם יעמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים ולשון רבינו בפ"ז מהלכות כלי המקדש ה"ו וג' לפתיחת שער העליון והוא שער נקנור, ולמה נקרא שער העליון לפי שהוא למעלה מעזרת נשים, ועוד איתא כן בירושלמי פ"ה דעירובין שבעה שמות היה לו שער סור כו' שער העליון ע"כ: